Anbefalt forslag til borgerlig samarbeid

H, Frp, SP og V har lagt fram for sine medlemmer et anbefalt forslag for neste kommunestyreperiode i Målselv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


“MOEN-AVTALEN”

Dato: 29. September 2011

Målselv Høyre v/Helene Rognli
Målselv Venstre v/Rolf Austgard
Målselv Senterparti v/Bengt Magne Luneng
Målselv Fremskrittsparti v/Edgar Andersen
________________________________________________________________
Samarbeidsavtale mellom
Målselv Høyre, Venstre, Senterparti og Fremskrittspartiet
for kommunestyreperioden 2011-2015

1. Bakgrunn
Målselv Høyre, Målselv Venstre, Målselv Senterparti og Målselv Fremskrittspartiet, heretter kalt H, V, SP og FrP inngår denne avtale på bakgrunn av valgresultatet ved kommunevalget 2011 i Målselv.
H, SP, V og FrP vil i det nye kommunestyret ha til sammen 14 mandater. Dette legger grunnlaget for et borgerlig flertall.
Avtalen som inngås mellom H, V, SP og FrP vil gjenspeile politiske prioriterte områder partiene slutter seg til, samt fordelingen av posisjoner i utvalg, råd og nemnder. Partene er enig om å videreføre dagens formannskap med 7 representanter, samt opprettelse av
3 hovedutvalg, Plan og Næring, Helse og Omsorg og Skole, Barnehage og Kultur.
Hvert av disse utvalgene skal ha 5 medlemmer inkl leder og nestleder. Oversikten over posisjoner i utvalg, råd og nemnder er vedlagt denne avtalen.

2. Hensikt
Hensikten med denne avtalen er å danne et borgerlig samarbeid i Målselv Kommune i perioden 2011-2015.

3. Drøftinger
3.1 Målselv Kommunes økonomi
Gjennom en sterk styring med balanse mellom låneopptak, nedbetaling av akkumulert underskudd, nedbetaling av gjeld, drift og økte inntekter skal det arbeides for å få kommunen ut av ROBEK . Dette for å kunne gi et større handlingsrom i fremtiden. Muligheter for ekstraordinære tildelinger/inntekter fra regjering og fylke skal utnyttes maksimalt. Formannskapet skal ha det løpende ansvaret og styringen av kommuneøkonomien, og skal etter kommuneloven behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak før det fremmes til kommunestyret.

3.2 Strukturer
Før vi kan starte med å få bedre leveranser og tjenesteyting til innbyggerne, er det noen grunnleggende strukturer som må være på plass (åpne og inkluderende prosesser, faste utvalg, rett kompetanse og styringsdokumenter). Partene vil videre liste saker som det er enighet om å jobbe videre sammen om i perioden.

4 Grunnleggende strukturer:

Åpne og inkluderende prosesser
Opprettelse av faste utvalg
Kompetanse i kommuneorganisasjonen
Styringsdokumenter
Ordførers rolle
4.1 Åpne og inkluderende prosesser
Åpne og inkluderende prosesser er viktig for partene i denne avtalen. Det er viktig at alle pågående prosesser er kjent for formannskapet i Målselv. Partene vil se på muligheten til å kunne overføre kommune- /formannskaps- / og utvalgsmøter på nett-Tv/Radio.
4.2 Faste utvalg
I en flat organisasjonsstruktur er det viktig å utvikle ny dialog og nye møteplasser mellom politikerne og administrasjonen på virksomhetsnivå. Å involvere ulike politikere, administrasjon og innbyggere i kommunens satsingsområder gjør det mulig å skape levende planprosesser. Faste utvalg opprettes etter kommuneloven. Ledere av de faste utvalg skal være medlemmer i kommunestyret, mens øvrige medlemmer kan rekrutteres utenfor kommunestyret. Hvert av utvalgene skal bestå av 5 medlemmer. Rådmann/kommunalsjef innenfor ansvarsområdene til det enkelte faste utvalg, har møteplikt i utvalget, og administrasjonen har sekretærfunksjonen. Resultatenhetsledere møter i de faste utvalg etter behov. Formannskapet skal behandle saker fra de faste utvalg før de fremmes til kommunestyret. Dette gjelder ikke i de sakene hvor de faste utvalg er gitt beslutningsmyndighet fra kommunestyret. Formannskapet er og skal være ansvarlig overfor kommunestyret for økonomistyring, budsjetter og virksomhetsstyring.

Følgende faste utvalg opprette:

Plan og næring (plan arbeid, miljø, arealplan, næringsutvikling, byggforvaltning med delegert myndighet i plan og byggesaker iht. Plan- og bygningsloven.)
Helse og omsorg (planarbeid og fokus på kommunestyrets ansvar innenfor helse, omsorg og sosialtjenester — samhandlingsreformen – eldreplanen)
Skole, barnehager og kultur (planarbeid og fokus på kommunestyrets ansvar som skoleeier, barnehageeier og kulturbærer — ungdommen skal tas med på råd — frivillighetsarbeid)
4.3 Kompetanse i kommuneorganisasjonen
De stadig nye utfordringer kommunen(e) står overfor krever at kompetansebehovene i hele kommuneorganisasjon kartlegges med hensyn på prioritet, kompetanse og antall. Det må stimuleres til kompetanseheving på felter der kommunen finner det nødvendig.

4.4 Styringsdokumenter
Styringsdokumenter som skal sikre en målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler må oppdateres/utarbeides. Dokumentering av roller, ansvar, resultatkrav og arbeidsdeling skal formaliseres. Det skal gis prioritet til kommunestyrets styringsdokumenter for:

ordfører
varaordfører
økonomistyring
rådmannen og rådmannens internkontroll
formannskapet
administrasjonsutvalget
faste utvalg
4.5 Ordførers rolle
Det påhviler ordfører et forpliktende arbeid med å få utarbeidet/oppdatere styringsdokumenter og få til et godt samspill mellom politikk og administrasjon. Godt samspill er både avhengig av og et resultat av gjensidig tillit. Ordfører skal legge til rette for at administrasjonen lykkes som en effektiv forvalter, tjenesteyter og iverksetter av politiske vedtak. Den politiske ledelsen har det overordnede ansvaret for at samspillet fungerer godt. Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale utvalg og komiteer. Ordfører skal ha sitt politiske arbeid forankret i formannskapet og kommunestyret. Rådmann, formannskap og kommunestyret skal være orientert om ordførers strategier, planer og arbeid.

5 Politiske saker:

Partene er enig om følgende saker som danner avtale for det videre arbeidet i kommunestyreperioden 2011-2015:
5.1 Økonomistyring
Gjennom sterk økonomistyring ha som mål å oppnå balanse mellom låneopptak og nedbetaling av gjeld. Det skal arbeides for å få kommunen ut av Robek. Dette for å kunne gi et større handlingsrom i fremtiden. Muligheter for ekstraordinære tildelinger/inntekter fra regjering og fylke skal utnyttes maksimalt. Formannskapet skal ha det løpende ansvaret og styringen av kommuneøkonomien og skal etter kommuneloven behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak før det fremmes til kommunestyret.

5.2 Helse og Omsorg
Partene er enig om at verdighet og valgfrihet er det viktigste innenfor helse og omsorgstjenester i alle aldersgrupper. De som har slitt et langt liv skal ha en verdig alderdom bygget på de ønsker og behov som de måtte ha.
Partene er enige om en politisk og administrativ oppfølging av den nye lovpålagte organisering og finansiering innenfor helse og omsorg. Samarbeid med private aktører og ideelle organisasjoner kan komme som ett supplement til å kunne gi ett fullverdig tilbud innenfor denne tjenesten. Partene har som mål og utarbeide en omsorgsplan. Hensyn til å styrke avlastningsplasser og boliger tas med i dette arbeidet. Tverrfaglige forebyggende tiltak innenfor barnevernet skal prioriteres.
5.3 Bosetningsstruktur
Videreutvikling av den desentraliserte bosetningsstrukturen, som bl.a. innebærer flere småsentra, samtidig som Bardufoss styrkes for å kunne motta regionale oppgaver. Lokale møteplasser og aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet skal prioriteres.
5.4 Landbruk
Det er viktig å sikre at jord -og skogbruk fritt skal kunne utnytte de naturgitte fortrinn for dermed å kunne gi forbrukerne tilgang til unike, rene nordnorske landbruksprodukter.
Partene er enige om en restriktiv linje når det gjelder å kunne bygge på dyrket mark. Muligheter for alternative løsninger må utredes i tvilstilfeller. Arealplan er styrende for fradeling, og man skal være restriktiv med å gi dispensasjoner.
Partene er enige om at bo og driveplikten er viktig for opprettholdelse av landbruksnæringen i kommunen. Håndhevelse av dette gjennomføres iht gjeldende retningslinjer vedtatt i kommunestyret. Alternative løsninger må utredes i saker hvor nærmeste familie er involvert. Partene vil styrke tjenesten med tilrettelegging og rådgiving for landbruket. Partene skal jobbe for en rovdyrfri sone i Målselv vest av E-6 (B-sone). Målselv kommune skal være en pådriver for at rovdyrbestanden skal ned gjennom å øve press på sentrale myndigheter.
5.5 Skole/Skoleveier
Gjennomføring av en grundig utredning innen skolesektoren basert på skolebygg, pedagogikk, infrastruktur og samfunnshensyn. Trygge skoleveier med gang- sykkelveier og bussholdeplasser må utbygges. En fremtidig bruk av Høgtun må utredes i samarbeid med fylkeskommunen.
5.6 Næringsutvikling
Vi vil sikre eksisterende næringer, utvikle nye næringer og arbeide for at offentlige og private arbeidsplasser etableres i Målselv. Landbrukets betydning i kommunen skal vektlegges og det skal være en sterkere innsats for å fremme denne næringen. Forsvarets tilstedeværelse og utvikling innenfor helikoptervirksomhet, hæren og øvingsvirksomheten skal følges spesielt opp. Utvikling av nye arbeidsplasser i samvirke mellom Forsvaret, næringsliv og skoler/universitet er viktig.
5.7 Frivillighet, Idrett og Kultur
Lag og organisasjoner bidrar til det gode liv i Målselv kommune. Vi ønsker å sette fokus på frivillighetsarbeid og vil tilrettelegge for økt aktivitet gjennom en kulturkonsulent som tar ansvar for humanitært, kulturelt og idrettslig frivillighetsarbeid. Oppgavene vil være koordinering og synliggjøring av det frivillige arbeidet, styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner og rullere kultur-, idrett og friluftsplan, søke om midler og dra i gang prosjekter.
Kultur er et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Partene vil i kommende perioden 2011-2015 sette av midler i et fond til prosjekter i regi av lokale lag og foreninger, hvor aktiviteten er rettet mot barn og ungdom under 18 år. Det utarbeides retningslinjer for tildeling fra dette fondet.
Ordningen med gratis halleie for barn og ungdom under 18 år videreføres.
5.8 Øverbygd Kirke
Øverbygd kirke er vårt eldste kirkehus, innviet i 1867. Kirkehuset er et kulturbygg og skal gis prioritet for renovering. Alternative finansieringsløsninger må søkes som ett supplement til kommunal finansiering.
5.9 Eiendomsskatten
Partene i denne avtalen vil arbeide for å redusere og endelig avvikle eiendomsskatten når dette er økonomisk forsvarlig for Målselv Kommune.
Tiltak for en reduksjon av eiendomsskatten skal gjøres i perioden 2011-2015.
5.10 Infrastruktur
Partene er enige om at sikkert og godt veinett er av avgjørende betydning for opprettholdelse av bosetning og arbeidsplasser i hele kommunen. Partene ønsker å få fram en kommuneveiplan med oversikt over tilstand og status med tanke på opprustning av veinettet.
Partene vil øve press på fylkes- riksveimyndigheten for å få nødvendig oppgradering av veisystemet.
Partene vil videreføre arbeidet for en realisering av bruforbindelsen Karlstad — Gullhav.
Partene er enig om at bygging av gang og sykkelveier skal prioriteres. Det må ses på mulighet for private løsninger i samarbeid med kommunen for å realisere dette.
Partene ønsker en gjennomgang av status og tilstand på kommunale bygg med tanke på renovering eventuelt sanering av disse.
5.11 Motorferdsel
Partene er enig om at det må arbeides for at opprettelse og tilrettelegging av
faste snøscooterløyper overføres til lokale folkevalgte. Partene vil i kommende perioden jobbe for rekreasjonsløyper med faste traseer i Målselv. Partene vil jobbe for at bedrifter med næring rettet mot motorferdsel i utmark gis muligheter til dette. Det må også ses på mulighet for scooterkjøring over skoggrensen innenfor et bestemt geografisk område.

Avsluttende kommentarer:

Partene i denne avtalen forplikter seg til å følge det som her er avtalt.
Saker som har økonomiske konsekvenser skal koordineres mellom gruppeledere/formannskapsmedlemmene før de skal politisk behandles.

Bardufoss 29. september 2011

For Målselv Høyre, Helene Rognli

For Målselv Senterparti, Bengt Magne Luneng

For Målselv Fremskrittsparti, Edgar Andersen

For Målselv Venstre, Rolf Austgard

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**