Sentrumspartiene skal samarbeide med Ap og SV i Nittedal

Det er inngått en samarbeidsavtale i Nittedal mellom Ap, Venstre, Sp, SV og KrF for de neste 4 årene. Fornying av kommunen, bygging av kulturhus, satsing på skole, barnehage og et tilpasset omsorgstilbud er viktige punkter i avtalen. Hilde Thorkildsen (Ap) blir ordfører og Inge Solli (V) varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Sentrumspartiene har valgt å stå sammen i forhandlingene med H/FrP og Ap/SV i Nittedal. Før helgen valgte vi å gå i forhandlinger med Ap/SV for å utarbeide en politisk plattform. Arbeidet har pågått hele helgen, og jeg er glad for at vi kom i mål på en god måte, sier Venstres Inge Solli.

 Inge Solli, Venstre

Inge Solli, Venstre

Last ned samarbeidsavtalen som PDF

Utdrag fra samarbeidsavtalen finner du nedenfor.

Overordnede målsetninger
Nittedal skal være den grønne kulturbygda. Det skal være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted der du får omsorg når du trenger det. Nittedal skal være et sted med identitet og et sted å være stolt av. Helt sentralt i arbeidet med identitetsbyggingen er realiseringen av kulturhuset i et levende sentrum med kirke, handel og servicetilbud.

Fornying av kommunen
Det skal jobbes for å styrke og forbedre det kommunale tjenestetilbudet. De ansatte er en viktig ressurs, og kommunen skal være en aktiv arbeidsgiver. Det skal være fokus på fornying, forbedringer og god ressursutnyttelse i kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon. Vi vil understreke viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonen.

Konsentrert sentrumsutvikling og jordvern
Vi vil utvikle Rotnes til et attraktivt kommunesentrum og vil sikre en trivelig landsbyutvikling på Mo ved å tilrettelegge for variert boligbygging, servicefunksjoner og sentrums-integrerte arbeidsplasser/næringsliv.
Konsentrert sentrumsutvikling gjennomføres samtidig som det vises respekt for jordvern.
Partiene imøteser de utredningene som er bestilt for sentrumsplanen som viser alternativer til tung utbygging av Mo gård. Bygging av midtbyen / kvadraturen gjennomføres først med omlegging av RV4 i sløyfe. Det skal avsettes tomter til kulturhus, kirke, skole, idrettshall og eldreinstitusjon i sentrumsområdet.

Kulturhus
Kulturhuset skal samle bygda, og være en felles møteplass for utøvere og publikum i alle aldre. Kulturhuset er nødvendig for å gi sentrum andre kvaliteter enn bare handel og boliger.
Det skal utarbeides en forpliktende plan for bygging av kulturhus. Tomten som er foreslått av plansmieprosessen vurderes snarlig opp mot andre aktuelle tomter i sentrumsområdet.
Vi vil gjennomføre første byggetrinn av kulturhuset med planlagt byggestart i 2013. Det avsettes i størrelsesorden 100 mill. kr. og tomt til formålet. Finansiering av kulturhuset vil skje gjennom statlige bidrag, spillemidler, kommunale fondsmidler og låneopptak, samt investeringsbidrag fra næringslivet og kulturlivet.

Kunnskap i skolen
Vi vil tilføre kompetanse og midler til skolene slik at vi kan ha reelle muligheter for å få landets beste skole i Nittedal. Vi må ta høyde for økt elevtall og vi vil fokusere på tilstrekkelige lederressurser, delingstimer, spesialundervisning, sosiallærer og skolehelsetjeneste.
Det er et mål at hver kontaktlærer ikke skal ha mer enn 15 elever i sin gruppe.
Vi vil kartlegge kompetanse og satse systematisk på etter- og videreutdanning for ansatte i grunnskolen. Nødvendig kurs og faglig oppdatering i bruk av digitale undervisningsmedier skal tilbys.

Likebehandling og styrket pedagogisk miljø i barnehagene
Kommunale og private barnehager må likebehandles økonomisk. Kommunens dobbeltrolle som tilsynsmyndighet og eier skal vurderes og eventuelt endres. Vi vil styrke muligheten for ufaglærte i barnehagene til å ta førskolelærerutdanning ved å kunne tilby stipend og/eller dekking av læremateriell.

Tilpasset omsorgstilbud
Vi vil sikre alle en meningsfylt alderdom og et verdig omsorgstilbud. Vi vil ha en videreføring og opptrapping mot målene i vedtatt omsorgsplan. Det avsettes tomter i tilknytning til eksisterende sykehjem for prosjektering av flere sykehjemsplasser. Planlegging av utvidelse ved Skytta bo- og servicesenter starter først.
Vi vil innføre lokal kjøkkendrift ved sykehjemmene. God og næringsrik mat er viktig både for helse og livskvalitet.
Dagtilbud for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne må for framtiden plasseres slik at det fremmer opplevelser, ikke avstand til samfunnet forøvrig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**