En satsing på kultur og næring er en satsing på fremtiden

Møre og Romsdal må tilgodeses med en betydelig økning i bevilgninger til musikkfeltet. Regjeringens forslag til statsbudsjett har få ambisjoner på vegne av vårt fylke knyttet til utøvelse av musikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Musikk, kultur, noter

Foto: Microsoft

For å utnytte potensialet for vekst og utvikling av nye arbeidsplasser er det viktig å etablere profesjonelle levedyktige kompetanseklynger og produksjonsenheter innenfor kunst og kultur. Særlig trengs en økt satsing på musikk innen klassisk sjanger.

Møre og Romsdal har i dag ingen 100 % stillinger for musikere. Dette må det gjøres noe med.

Operaen i Kristiansund trenger økte bevilgninger for å kunne opprettholde dagens drift. Videre trengs midler for å realisere planene om å utvide dagens Sinfonietta til et profesjonelt kammerorkester. Deltids musikerstillinger må utvides til fulltids stillinger for å sikre kompetanse og videre utvikling.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og —akademi har søkt om midler som ledd i å etablere festivalen som en fast institusjon for kirkemusikk. Pr i dag drives den som et prosjekt i samarbeid med Kristiansund kommune, med sikte på å videreføre festivalen til en permanent institusjon for kirkemusikk i og for regionen.

Regjeringen har foreslått en økning på kr 400 000,00 i driftsmidler til Operaen i Kristiansund. Dette dekker ikke engang økte lønnsutgifter i 2011.

Møre og Romsdal Venstre ber om at det i statsbudsjettet blir satt av midler til Operaen i Kristiansund som minimum sikrer videreføring av dagens drift. Videre må det settes av midler til et profesjonelt kammerorkester. Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og —akademi må få en fast bevilgning på statsbudsjettet.

En satsing på kultur og næring krever at det satses på kompetanse i den kunstneriske virksomheten. Musikk er et kjerneområde som må løftes frem.

Møre og Romsdal Venstre
Representantskapsmøtet
Molde 22.oktober 2011

Venstre kake marsipan logo musikk

Foto: Inge Solli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**