Rehabiliteringsplassene må beholdes!

Torsdag 26.10.11 skal sak om innsparing av tilbudet om spesialisert rehabilitering opp til behandling i styret i Helse Møre og Romsdal. Da avgjøres det om Aure, Nevrohjemmet og Mork får beholde sine tilbud som i dag, skriver Ragnhild Helseth, gruppeleder for Venstre i bystyret.
Samtidig denne uka markeres den årlige nasjonale Rehabuka. Fokus settes på hvor viktig det er at folk får et godt rehabiliteringstilbud når det trengs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Spesialisert rehabilitering er et nødvendig tilbud. I tidlig fase etter sykdom eller skade trengs en bred utredning samt en intensiv opptrening for raskest mulig å mobilisere ressurser hos pasienten og i omgivelsene for et optimalt resultat i den videre rehabiliteringsprosessen, der hverdagsrehabilitering med tilbud lagt til pasientens hjemlige omgivelser videre prioriteres.

Rehabilitering krever at man har tverrfaglig sammensatte behandlingsteam. Ikke alle kommuner har dette tilbudet i dag. Kristiansund har rehabiliterende og habiliterende tjenester, men ikke tilstrekkelig kapasitet organisatorisk og personalmessig til å imøtekomme den etterspørsel som vil forventes å øke med nedleggelse av plasser i helseforetaket.

I tidlig rehabiliteringsprosess er pasienten i behov for døgntilbud. Innlæring av nye ferdigheter og rutiner for å greie daglige aktiviteter må oppøves i trygge omgivelser, slik at pasient og familie oppnår mestring av den nye livssituasjonen.

Poliklinikk er kun til pasientens beste ved avgrensede problemstillinger. Reisetid mellom hjem og sykehus kan være svært utmattende i en tidlig rehabiliteringsfase, og vil kreve unødig energibruk som heller skulle vært brukt på trening.

Selv om føringer i Nasjonal helseplan og Samhandlingsreformen tilsier at en større del av rehabiliteringstilbudet skal skje lokalt, så er ikke tilstekkelig kapasiteten tilstede i dag. Det må skje en overlapping mellom helseforetak og kommune før denne målsettingen kan realiserers.
Situasjonen i øyeblikket tilsier at antall rehabiliteringsplasser tilknyttet heleforetaket må beholdes. Blir disse redusert slik arbeidsgruppen har foreslått, vil viktig kompetanse forsvinne og pasienter stå uten tilbud.

-La Rehabuka bli mer enn en symbolsk markering med gode intensjoner. Helse Møre og Romsdal har nå sjansen. Rehabiliteringsplassene må beholdes, avslutter Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**