Redningsselskapet er gull verdt

Vi har ikke råd til å svekke redningsberedskapen langs norskekysten. Hvis statsbudsjettet går gjennom uten påplussinger til Redningsselskapet, svikter vi de har sitt virke på sjøen og de som bruker sjøen til rekreasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Redningsselskapet er selve bærebjelken i livredning, båtredning og holdningsskapende arbeid for sjøsikkerhet. I valgkampen hadde Møre og Romsdal Venstre fokus på den viktige jobben Redningsselskapet gjør. Vi slår ring om Redningsselskapet og arbeidet selskapet gjør for norskekysten. Det ønsker vi at Venstre sentralt også skal gjøre.

Gjennom frivillig innsats fra enkeltmennesker, statlige bidrag og andre inntektskilder, har vi et Redningsselskap som sørger for at redningsskøyter kan trå til på kort varsel hvis det oppstår uhell eller ulykker på sjøen. Med sitt dyktige mannskap er skøytene en unik bidragsyter til sjøsikkerhet. Det gjelder både holdningsskapende arbeid og konkret redning. Venstre mener at Redningsselskapet er gull verd for staten og den norske kystbefolkningen.

Hovedredningssentralene, fiskerinæringen og sjøfarende generelt har i klare ordelag understreket viktigheten av Redningsselskapets arbeid gjennom en oppegående flåte av redningsskøyter. Det er også tydelig sagt fra om at det av hensyn til kortest mulig utrykningstid aldri må være langt mellom fartøyenes stasjoner.

Dette koster penger, og vi registrerer at Redningsselskapet pga økonomiske utfordringer har problemer med å utføre den aktiviteten vi er vant med. Venstre vil ikke slå seg til ro med at tilbudet til sjøsikkerhet svekkes ved at redningsskøyter legges til kai pga manglende penger til drift. Vi kan ikke regne med at frivillige ved lokalavdelingene av Redningsselskapet skal bære større deler av den økonomiske belastningen. Derfor har Venstre har full forståelse for de behov organisasjoner og sjøfarende fremmer om mer økonomisk bistand til Redningsselskapet fra staten.

Hva er alternativet til Redningsselskapet hvis vi vil ha dagens nivå på sjøsikkerhet? Saken er den at staten sparer betydelige beløp hvert år på den frivillige innsatsen som medlemmer og andre støttespillere til Redningsselskapet bidrar med for å holde selskapet i drift. Sammenligner vi med tilsvarende funksjoner som andre kyst- og sjøfartsnasjoner betaler for, er Redningsselskapet et gunstig parti for norske myndigheter. Istedenfor nedbygging av tilbudet gjennom Redningsselskapet, må samarbeidet med Redningsselskapet utvikles videre for en god sjø- og redningssikkerhet.

Møre og Romsdal Venstre forventer at myndighetene kommer med de nødvendige midler for å holde samtlige redningsskøyter i drift i alle årets dager. Det fortjener selskapet, og det fortjener ikke minst de som har risikofylte arbeidsdager på sjøen.

Møre og Romsdal Venstre
Representantskapsmøtet
Molde 22.oktober 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**