Kommuneplan Songdalen

I en omtale av høringsuttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune til den nye kommuneplanen for Songdalen har Fædrelandsvennen hengt seg opp i at ordet “festtale” var benyttet i sakspapirene som administrasjonen har lagt frem for politikerne på fylkestinget. (Leserinnlegg Fædrelansvennen 3. november)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Park And Ride Rosseland Songdalen

Foto: Stein Inge Dahn

Fædrelandsvennen unnlater derved å fremheve at høringsuttalelsen i det alt vesentligste er en veldig positiv tilbakemelding til Songdalen kommune. Dette er en god og fremtidsrettet plan som legger til rette for at kommunen skal utvikle seg som et trygt lokalsamfunn som er preget av trivsel for innbyggerne. Planen er kommet i stand gjennom en grundig medvirkning fra innbyggerne og fra et mangfold av interesser i kommunen, spesielt gjennom den gode planfestivalen som ble gjennomført tidlig i planleggingsfasen.

Venstre mener at det er viktig at fylkesadministrasjonen anvender et folkelig språk i sakspapirene, slik at de som skal lese dokumentene forstår budskapet. Derfor bør bruk av vanlige vendinger fra vårt dagligspråk, som for eksempel "festtale", heller roses enn å kritiseres. Dette er mye bedre enn om budskapet gjemmes vekk i en masse byråkratiske og akademiske floskler som gjør at innholdet blir vanskelig å oppfatte for leseren.

Av de få kritiske punktene som er trukket frem i høringsuttalelsen, er Venstre først og fremst opptatt av at planen ikke i stor nok grad prioriterer hvor fremtidens boligbygging skal skje. Vi mener at det er viktig å utvikle bo-områder tettest opp til kollektivknutepunkt slik at flere kan reise med tog og buss. Skoler, offentlige kontorer, idrettsanlegg og barnehager bør også lokaliseres her, da dette stimulerer til mer kollektivbruk og til sparte samfunnskostnader. Dette er spesielt viktig i en tid da køene vest for Kristiansand når nye høyder.

Rosseland er i planene til Knutepunkt sør skissert som endestopp for metro i fremtiden. Her er det etablert et velfungerende Park-and-Ride anlegg. På denne bakgrunn mener Venstre at Songdalen bør

Jone Nyborg
Stein Inge Dahn

utvikle Rosseland som bo-område, og ikke bare ha fokus på næring. Økt bruk av kollektivknutepunktet på Rosseland vil redusere rushtrafikken vest for Kristiansand. Venstre er veldig tilfreds med at Vest-Agder fylkeskommune signaliserer vilje til å støtte Songdalen kommune i det videre planleggingsarbeidet, både faglig og økonomisk.

Jone Nyborg — kommunestyrerepresentant Songdalen Venstre
Stein Inge Dahn — fylkestingsrepresentant Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**