Protest mot tåkelagte utgifter

Dersom man skal ta opp lån, må man beregne nøye om man har råd til å betale renter og avdrag i årene som kommer. Dette er elementær kunnskap som de fleste forstår og tar hensyn til i sin private økonomi. Denne visdommen må også gjenspeiles i de kommunale beslutningsprosessene i Mandal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tåkelagt økonomi. Faksimile fra Lindesnes avis 22/11 2011

Tåkelagt økonomi. Faksimile fra Lindesnes avis 22/11 2011

I Lindesnes avis 22. november tar Venstres bystyregruppe et oppgjør med hvordan viktige beslutningsprosesser foregår i Mandal. Dersom politikerne vedtar lånefinansierte millioninvesteringer uten å ha godt nok klart for seg hvordan lånekostnadene skal dekkes inn, er det alt for lett å låne over evne.

Når politikere skal ta stilling til investeringer, er det derfor viktig at de får gode råd. Disse rådene må omfatte tydelig, detaljert og realistisk redegjørelse for budsjettvirkninger av investeringene. Dette gjelder ikke bare for inneværende år, men også for hvordan budsjettene vil påvirkes i de påfølgende årene. Det er ikke akseptabelt at denne virkeligheten først blir avdekket i etterkant, etter at beslutningene er tatt og ikke kan omgjøres.

Da saken om de store overskridelsene etter anskaffelse av nye bygninger til Aktivitetshus Hesland ble behandlet i driftsstyret, ba driftsstyret etter forslag fra Venstre om at saksfremstillingen for bystyret skulle inneholde en oversikt over vedtatt budsjett og økonomiplan, og hvor den foreslåtte inndekningen skulle vises på de ulike budsjettposter. Dette skjedde ikke. -Dette er et symptom på en kultur for uforsvarlig økonomistyring, noe som er sterkt kritikkverdig uttalte Stein Inge Dahn da saken ble behandlet i bystyret.

Venstre Mandal - Sosialliberal politikk - Folk først

Venstre har gått til valg med et program som tilsier styrket satsing på skolene og tilbud for barn og ungdom, og for de aller svakeste i samfunnet. Dette er derfor kommunale oppgaver som det er helt uaktuelt for Venstre å kutte i.

Det er beklagelig at Mandal kommune ser ut til å ha vært styrt etter uforsvarlige prinsipper som har ført til en ukritisk vilje til risikobetonte lånefinansierte investeringer. Og det er veldig sterkt beklagelig at det nå tas til orde for at det er satsing på barn, ungdom og de pleietrengende som først og fremst skal bære konsekvensene av dette. Dette er ikke akseptabelt for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**