Venstres budsjettforslag i fylket: Klima, kunnskap og nyskapning

Venstre la i fylkesutvalget i dag fram sitt budsjettforslag i økonomiplan 2012 — 2015 og årsbudsjettet for 2012. -Vi tar klimautfordringen på alvor, vi videreutvikler skolen og vi er nytenkende i forhold til hvordan fylkeskommunen skal drives, sier Venstres Helge Solum Larsen. Venstre tar opp en rekke forslag for å bedre kollektivtransportens framkommelighet og samordne transportplanleggingen med arealplanleggingen. Venstre vil styrke realfagene og helse- og sosialfagene i den videregående skolen. Venstre legger stor vekt på ansvarlig økonomisk politikk og reduserer gjeldsgraden til fylkeskommunen og sikrer dermed en mye større handlefrihet i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Den største utfordringen vi har er at klimaet på jorda er i endring, slår Venstre fast i forslaget.
Rogaland fylkeskommune skal ta sin del av ansvaret for å løse de globale miljøutfordringene, som utslipp av klimagasser. -Vi legger opp til en økt satsing på energieffektivisering og vil fase ut fosile energikilder som oppvarmingskilder for bygg, sier Solum Larsen.

Klima og bybane
Det er avgjørende at all arealplanplanlegging samordnes med utvikling av klimavennlige transportsystem, skriver Venstre i forslaget.

bybane bybanen skinnegående miljø

Foto: Bybanekontoret

-God kollektivtransport er avgjørende for at vi også i framtiden skal ha velfungerende sentra, og for at vi skal nå klimamålene. Kollektivtransporten må være effektiv for alle. I byområdene skal busstrafikken prioriteres. I storbyområdet Sandnes-Sola-Stavanger skal det etableres et nytt transportsystem med skinnegående bybane som Overgang mellom ulike reisemidler skal være tilnærmet sømløs.

Kunnskap og nyskapning
Rogaland skal være et åpent og fordomsfritt fylke, der nyskaping blir prioritert i skolepolitikken, næringspolitikken og kulturpolitikken.

Helge solum larsen stavanger rogaland

Foto: Kjetil Gustavson

-Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap på alle områder.
Rogaland skal ha en videregående skole som holder en høy faglig kvalitet og hvor det oppmuntres til kreativitet og nyskapning. Skolen skal fremme respekt og skape trygge mennesker som mestrer utfordringer. Ingen elever er like, og derfor bør elevene fortsatt kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. Det er viktig at det finnes et variert tilbud i hele fylket.
Skolene må få større frihet og flere virkemidler, for å rekruttere og beholde dyktige lærere. En bevisst satsing på å utvikle lærernes kompetanse, er nødvendig for å få en skole som er en arena for læring og personlig utvikling for alle elevene. Dette vil kunne være med på å redusere frafallet i den videregående skolen.

Ansvarlig økonomisk styring
Forutsetningen for at Rogaland fylke kan oppfylle ambisjonene innen klima, kunnskap og nyskaping er ansvarlig økonomisk politikk. Fylkeskommunen må ha økonomisk handlefrihet for å kunne løse framtidige utfordringer.
Venstre legger til grunn at gjeldsgraden må begrenses. Av denne grunn må alle nye større investeringer vurderes gjennomført som offentlig-privat samarbeid (OPS). Det skal utarbeides en egen sak som forbereder at eier- og forvalteroppgaver til Rogaland fylkeskommunes skolebygg organiseres som eget fylkeskommunalt foretak, skriver Venstre i forslaget.

Les hele forslaget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**