Vestbase Vest – om Bomiljø, arealbehov og næringsutvikling

Debatten om hvorvidt Vestbase skal få øke sitt landareal gjennom utfylling i sjø vest for dagens basegrense, er like krevende som den er nødvendig. Tiden fram til politikerne skal ta stilling til søknaden fra Vestbase om utfylling, bør være anledningen for konstruktive innspill om hvordan Kristiansund og omegn skal utvikle seg som oljeregion og etableringssted for ny næringsvirksomhet for øvrig. Tiden må også brukes til å debattere bomiljø og kvaliteten med å ha rekreasjonsområder i strandkanten i umiddelbar nærhet til der man bor.
Venstre har allerede gitt tilkjenne sitt syn. I den aktuelle saken kommer ikke Venstre til å støtte søknaden fra Vestbase om å utvide sitt landareal ved fylling i sjøen vestover. Til det er konsekvensene for store.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kristianund Venstre hadde følgende leserbrev på trykk i Tidens Krav 26.november 2011:

Bomiljø, arealbehov og næringsutvikling

Debatten om hvorvidt Vestbase skal få øke sitt landareal gjennom utfylling i sjø vest for dagens basegrense, er like krevende som den er nødvendig. Tiden fram til politikerne skal ta stilling til søknaden fra Vestbase om utfylling, bør være anledningen for konstruktive innspill om hvordan Kristiansund og omegn skal utvikle seg som oljeregion og etableringssted for ny næringsvirksomhet for øvrig. Tiden må også brukes til å debattere bomiljø og kvaliteten med å ha rekreasjonsområder i strandkanten i umiddelbar nærhet til der man bor.
Venstre tar ikke lett på denne saken. Vestbase sitt behov for å legge til rette og utvikle området for ny aktivitet i det området der de er etablert, er forståelig sett fra næringslivståsted.

Venstres oppfatning er imidlertid at vi ikke kan tillates ytterligere inngrep i aktuelle område. Etter vår oppfatning vil det føre til en uakseptabel forringelse av bokvalitet og rekreasjonsområde på sørsiden av Nordlandet. Venstre støtter ikke søknaden fra Vestbase om å utvide sitt areal ved å fylle ut et område i sjøen vestover.

Slik det er for de fleste andre, er det også for Venstre vanskelige avveiinger mellom næring og miljø. Hvis Vestbase ikke får tilgang til nytt areal som omsøkt, gir det utfordringer for nye etableringer og utvikling av eksisterende bedrifter. Samtidig er Vestbase og andre aktører som har store arealbehov nødt til å se etter alternative områder når det blir trangt om plassen. Dette kan gi spire til ny vekst. Under et informasjonsmøte på Vestbase nylig, gav Vestbases ledelse en meget klar beskrivelse av arealknapphet og begrensede utvidelsesmuligheter. Det åpenbare spørsmål som ble stilt av flere var hva som venter rundt neste sving. Når kommer søknad om ytterligere utvidelse?

Et av de viktigste momentene Venstre hadde framme før høstens valg var at vi er altfor bundne av kommunegrenser i næringsutviklingen. For Venstre er det helt nødvendig å peke på de muligheter som ligger i å tenke mer helhetlig på Kristiansund og omegnskommunene i næringsutviklingen.

For fem-seks år siden ble det etablert et formalisert næringspolitisk samarbeid mellom Kristiansund, Frei og Averøy. Arealtilgang har stått sentralt i dette samarbeidet, der en felles strategisk næringsplan er selve grunnlagsdokumentet for å tenke samlet og større. Venstre mener det er høyst påkrevd å bruke dette mer aktivt i tilretteleggingsarbeidet for næringsutvikling. Planen er relevant å påpeke også i denne saken om Vestbase. Vi må forberede oss på nye saker som gjelder arealbehov for næringsutvikling i byen og nabokommunene. Vi må tenke større, til gagn både for byen og omlandet.

I den aktuelle saken kommer ikke Venstre til å støtte søknaden fra Vestbase om å utvide sitt landareal ved fylling i sjøen vestover. Til det er konsekvensene for store.

Rådmannen sa blant annet følgende i sin innstilling da arealplana ble politisk behandlet i 2010 om samme sak:
-Det er imidlertid også knyttet ulemper til en slik utbygging representert ved støy og utsiktsforringelse for store beboergrupper langs sørvestsiden av Nordlandet, samt kvalitetsforringelse av friområdet Remlan.

Venstre legger denne vurderingen til grunn for sitt standpunkt.

Venstres bystyregruppe

Ragnhild Helseth (V)
gruppeleder

Pål Farstad (V)
representant

Vestbase a.s.

Foto: Faksimile fra Vestbase sin hjemmeside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**