Venstre med endringsforslag til budsjett 2012 Samhandlingsreformen

Forebyggende helsearbeid, Frisklivsentral og økt ressurs til fysio- og ergoterapi var Venstre sine prioriteringer. Det er nødvendig å tenke nye måter å organisere helsetjenesten på fremover, og tjenester knyttet til hjemmeboende som trenger trening og aktivisering, må prioriteres sterkere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Forslaget som ble fremmet av Ragnhild Helseth på vegne av Venstre sin bystyregruppe, fikk kun Venstre sine stemmer. Samtidig fremmet Helseth et verbalforslag som omhandler samme tema. Dette fikk enstemmig oppslutning. Se eget oppslag.

Forslag til justert budsjett for 2012 Samhandlingsreformen.

Endringsforslag fra Venstre:
Det settes av kr 0,9 mill til nr.8 Forebyggende tiltak inkl. frisklivssentral, og kr. 0,4 mill til nr. 11 Styrking av ergo- og fysioterapi, til sammen kr. 1,3 mill.
Inndekking skjer ved at nr.3 Nye rehabiliterings-/korttidsplasser ved Kringsjå sykehjem reduseres med kr 1,3 mill til kr 2,3 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**