Julehilsen fra Tormod

Rana Venstre i posisjon i det nye kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Et valgår er snart over og vi er på vei inn i 2012. Rana Venstre fi kk dessverre ikke styrket sin posisjon ved valget, selv om det var nære på at vi fi kk to representanter i kommunestyret. Vi har nå valgt å gå sammen med fem andre parti er – Frp, Høyre, Krf, Miljølista og Senterparti et. Det som ett erhvert ble en sterk opposisjon mot det politi sk-administrati ve samrøret i Rana kommune, er nå snudd ti l en
posisjon med en Høyreordfører og en Frp-varaordfører i spissen. Det sti ller store krav ti l oss dersom vi ikke skal drukne i mangfoldet.
Ikke alt har gått slik vi kunne håpe i den første konsti tuerende runden. Vi har ikke fått så mange plasser som vi forventet. Det er åpenbart for alle at vi er holdt unna en brysom rolle i MPR-utvalget. Men vi har en plass i formannskapet og oppvekstutvalget. Og ikke minst – vi har fått inn svært mye bra i et blågrønt program, som det nå er vår oppgave å hamre inn i den politi ske hverdagen.
Det skal også sies at vi blir hørt i de fora vi er representert. Vi har nå fått en unik mulighet ti l å være med å utf orme en fremti dsrett et, grønn og liberal politi kk i Rana. I så måte er jeg svært glad for de vedtakene som ble gjort i budsjett et for 2012.
Det kan hende vi må svelge noen kameler, men ved hardt arbeid fra dere alle har jeg tro på at dett e skal gå bra. Vi må ha mot ti l å fremme våre gode saker, stå på dem og argumentere for dem. Vi må også ha nese for at politi kk er spill og takti kk. Dett e er ikke min aller sterkeste side, så her trengs det fl ere erfarne hoder.

For egen del ser jeg nå frem ti l rolige juledager . Det samme ønskes for dere alle.

Tormod

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**