Skien ønsker ny videregående skole velkommen!

Før valget i høst og før framleggingen av Telemark Fylkeskommunes lokaliseringsrapport ( vedr ny videregående skole i Skien) reflekterte undertegnede over sakens status og skrev i et avisinnlegg følgende: “Telemark Fylkeskommune har vedtatt å bygge ny videregående skole i Skien. Det er en investering av største betydning for elever og lærere og for byen totalt sett. Jeg er ganske sikker på at eier og byggherre ønsker å kombinere velfungerende og funksjonelle bygg av høy kvalitet med et estetisk og vakkert skoleanlegg i byens beste og mest velegnede omgivelser. Det fortjener skolen. Og så langt mulig vil vi som vertskommune gjøre vårt beste for å imøtekomme krav og ønsker knyttet til lokalisering”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Jeg påpekte også at Skien Venstre har programfestet våre foretrukne alternativ ( Lundetoppen evt Kverndalen) og sa videre at vi vil avvente eiers vurderinger. "Heller ikke i denne saken er det smart å konkludere først og lese utredningen etterpå"

Nå foreligger Lokaliseringsrapporten med OPAKs rådgivende vurderinger av hvilken lokalisering som "vinner" ut fra gitte kriterier. Og det viser seg det passer bra både å avvente eiers vurderinger og å følge Trond Viggo Torgersens motto" Tenke sjæl".

Nærmere presisert; før rapporten antok jeg at Prestejordet / Lundetoppen ville komme best ut. Rapporten setter imidlertid Klosterøya som vinner. Mens jeg konkluderer etter å ha gjennomgått rapporten ( faktisk til overraskelse for meg selv) at Kverndalen – alternativet kommer helt annerledes bedre ut enn jeg hadde forestilt meg. Eksempelvis sies vedr beliggenhet og tilgjengelig areal følgende: " Tomten i Kverndalen er en svært sentral og flott tomt for en byskole. Den har en unik beliggenhet i forhold til sentrale funksjoner i byen ..Tomten er stor nok til å dekke romprogrammet fullt ut". Utearealene er noe begrenset, mens altså romprogram og framtidig eventuell utvidelse ivaretas godt. Videre sier rapporten om Kverndalen at man der ." kan bygge en ny og rasjonell skole/ Meget god adkomst/ Krever ikke midlertidighet". Og nærhet til varierte kulturelle fasiliteter — og bykvaliteter – hvilket har en verdi også i skolesammenheng- vil jeg hevde er aller best ivaretatt ved Kverndalen- alternativet.

Selvsagt er det først og fremst skolens behov som skal ivaretas ved valg av tomtealternativ. Forutsatt at skolens romprogram er sikret ivaretatt, vil vel de fleste også innse at en så viktig institusjon som en videregående skole ikke kan vurderes isolert, men skal fungere godt i og berike / bli beriket av sine nære omgivelser.

Enkelte av de konklusjoner som trekkes i rapporten, finner jeg uventet ganske ulogiske, her nevnes;

1. Vedr framdrift Klosterøya: "Lokaliseringen vil dog kreve opparbeidelse av noe ny infrastruktur (kommunaltekniske oppgaver), men dette forventes ikke å påvirke framdriften av prosjektet". Dette er med respekt å melde en bagatellisering av betydelige infrastrukturtiltak som Skien kommune per dato vanskelig kan finne handlingsrom for å gjennomføre. Og som faktisk heller ikke er riktig å prioritere hvis vi skal ta kommunens egne, fylkeskommunens og statlige myndigheters retningslinjer og vedtak på alvor, hvor bl a satsing på økt kollektivandel i Grenland er uttrykt mål. Og selv påpeker faktisk rapporten annet steds dette dilemma: "Må investeres i mer infrastruktur enn normalt (gangbru/undergang) / Langt fra sentrum". Det virker mindre logisk at betydningen av nye infrastrukturtiltak som avgjort påvirker godhet og kvalitet ved dette alternativet, ikke vektlegges tyngre både hva gjelder økonomi/ ressursbruk og tidshorisont / framdrift.

2. Et annet punkt er «miljøvennlig transport». Her kommer Kverndalen ut med 3,6 poeng mens Klosterøya får 6,8 poeng (?) Samtidig sier rapporten at Klosterøya har «noe lang avstand fra bussterminal/lommer» Realiteten er at Skiens kollektivterminal i dag og i framtid befinner seg rett ved Kverndalen. Og at rapporten selv sier om Kverndalen" Meget god adkomst". Konklusjon og poengsetting blir da etter mitt skjønn lite troverdig. Dertil kommer at også en videregående skole må forholde seg til at framtidens løsninger – også i Grenland- vil bli bilbasert i langt lavere grad enn nå. Da blir nærhet til gode — ( og allerede eksisterende) kollektivløsninger av største betydning. Og for dem hvor bil fortsatt vil være ideell ( og evt eneste) løsning, vil Bygarasjen " vegg-i vegg" med Kverndalen avhjelpe en eventuell parkeringsproblematikk.

Et par andre forhold; Før jeg leste rapporten hadde jeg forventet at Prestejordet ville komme best ut bortsett hva gjaldt midlertidige løsninger. Jeg hadde bl a så avgjort sett for meg at bygninger kunne gjenbrukes, men forstår rapporten dit hen at Prestejordet- alternativet forutsetter at bygningsmassen rives( !?) Det hadde jeg ikke ventet. Videre ser jeg at TFK ikke ønsker tatt med i de økonomiske beregninger at ved å velge enten Kverndalen eller Klosterøya, kan areal og bygningsmasse realiseres på Prestejordet og Brekkeby. Dette ville jo i betydelig grad kunnet kompensere for de merkostnader man får ved arealervervelse ved de to andre alternativene.

Skien kommune skal nå klargjøre sitt syn på hvor ny videregående skole bør bygges. Det er viktig for skolen som institusjon og læringsarena, for elever, lærere og for byen som sådan at Skien i konstruktivt samarbeid med Telemark Fylkeskommune gjør et klokt, bærekraftig og framtidsrettet valg.

Jeg gjentar min tidligere formulering: " så langt mulig vil vi som vertskommune gjøre vårt beste for å imøtekomme krav og ønsker knyttet til lokalisering". For Skien Venstres del vil dette innebære at vi anbefaler bystyret å velge mellom Prestejordet og Kverndalen, hvor Kverndalen — alternativet slik jeg personlig nå ser det, står sterkt og sterkere enn jeg hadde ventet det ville gjøre.

Signy Gjærum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**