1. gangs behandling av Kystsoneplanen i formannskapet 12.01.12

Venstre hadde flere forslag til Kystsoneplanen som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sak 012/12 — tillegg/endringsforslag til kystsoneplanen
Byggeområder for bolig
1.Boligområde på Eie utvides mot øst og sør, jfr. vedlegg .
Begrunnelse: Eie ligger lunt og sentralt til og egner seg bra for boliger.
2.Framtidig boligområde på Fjellse utvides mot sør og øst, jfr. vedlegg.
Begrunnelse: Fjellse er sentrumsnært og området ligger sentralt til og har fin utsikt mot garden, byen og fjorden
3.Framtidig boligområde vest på Andabeløy utvides mot sør og vest, jfr. vedlegg.
Begrunnelse: Området er solrikt med fin utsikt mot Hidrasundet og Abelnes og egner seg bra for boliger
Byggeområder for fritidsbebyggelse
4.Framtidig fritidsbebyggelse på Sele innarbeides i planen, jfr. vedlegg.
Begrunnelse: Det finnes hytter i området som ligger sentralt til og vil ikke synes fra sjøen.
Småbåthavn
5.Byggevika Fjellse settes av til småbåthavn, jfr. vedlegg.
Begrunnelse: Området ligger på skyggesiden og er ikke brukt av allmennheten. Det er vei fra RV469 i dag og gode muligheter for parkering. Stedet er sentrumsnært og lett tilgjengelig.
Gangsti/strandpromenade Fjellse
6.Det innarbeides i planen gangsti sørover fra Fjellse til Byggevikai nordover til Svege, jfr . vedlegg.
Begrunnelse: En gangsti fra Fjellse mot Byggevika vil gjøre småbåthavna lett tilgjengelig og sikre en enkel adkomst for fastboende på Fjellse. Gang- og sykkelsti til Svege vil forkorte og gjøre adkomsten til og f[/link]ra Fjellse mot sentrum enklere for syklende/gående. Eksisterende vei fra Svege går nesten fram til innsiden av Fjellseholmen i dag. Området egner seg bra for rekreasjon.
Havbruk
7.Det avsettes område i Breili for havbruksanlegg til forskning for lokal næring.
Begrunnelse: Området ligger i god avstand fra eksisterende anlegg og kommer ikke i konflikt med dagens oppdrett for laks og ørret. Det satses i dag lokalt på oppdrett av Rognkjeks på Abelnes, disse trenger et annlegg i sjøen i nær framtid.

Nytt pkt. i bestemmelser. (§ 3 eller 4?)
For fritidsbebyggelse som i dag ligger i LNF-områder kan det tillates oppføring av tilbygg tilpasset hovedbygningen med inntil 20 m2. Total BRA må ikke overstige 60 m2 etter utbyggingen.

Tillegg
Framtidig bolig- og fritidsbebyggelseområder angis med maks anntall enheter
Laksefiske og kaste/låssettingsplasser avmerkes på kartet.

Les om debatten i Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**