Årsmelding for Vefsn Venstre 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Styret i Vefsn Venstre

Foto: Pål Urvik

Styrets sammensetning og funksjoner
Styret har i meldingsåret 2011 bestått av følgende personer:
Carola Karl Urvik leder
Anders Jacobsen nestleder
Hugo Ronald Raste kasserer
Magnar Stølen sekretær, sluttet i mai 2011 grunnet sykdom.
Magne Skogly styremedlem fra mai 2011
Tom Kvitnes styremedlem

Varamedlemmer til styret:
Franziska Wika
Magne Skogly

Revisor:
Rigmor Jenssen Leknes

Valgnemnd:
Kristian Halse
Franziska Wika

Utsendinger til årsmøte i Nordland Venstre 12./13. februar 2011 i Bodø
Carola Karl Urvik
Anders Jacobsen
Franziska Wika (som fylkestingsrepresentant)

Vefsn Venstres uttalelse: "Stopp datalagringsdirektiv" ble vedtatt på fylkestinget!

Lokallagets arbeid i meldingsåret
Det er gjennomført 9 styremøter i perioden. Disse møtene var som regel kombinerte styre/gruppemøtene. I meldingsåret ble 45 saker behandlet. Det ble også gjennomført et nominasjonsmøte i forkant av kommunevalget samt flere møter i forbindelse med programarbeidet.

Lederen Carola Karl Urvik deltok på to LPN i Bodø i regi av Nordland Venstre/VHO. Begge var veldig inspirerende og en god forberedelse til valgkampen. Fra sentralt kom Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.

I begynnelsen av juli kom Trine Skei Grande på besøk til Helgeland. Turen ble organisert av Carola Karl Urvik som også er regionsleder for Helgeland. Det ble et vellykket opplegg med mye medieoppslag i lokalavisene på Helgeland (Brønnøysund, Alstahaug og Vefsn).

I forbindelse med Venstres kunnskapskampanje besøkte lederen fire institusjoner i Vefsn og knyttet god kontakt blant annet med rektor på Olderskogskole. Saken rundt Olderskogskolen er også en politisk sak som fikk mye oppmerksomhet i media. Venstre går inn for å bygge en 1-7 skole og i den forbindelsen har vi vært meget synlig i media. Videre ble det besøkt MRK-senteret i Mosjøen, biblioteket og en barnehage.

Det ble også gjennomført et medlemsmøte 29.11.2011 på Baågneset. Under årets kommunevalg fikk Vefsn Venstre størst oppslutning av alle partiene på Fustvatnet med 29,4%!

2011 ble et tungt år for partiet fordi vi mistet våres trofaste medlem og sekretær gjennom mange år, Magnar Leif Stølen. Magnar var et menneske med mange gaver. Han hadde overskudd til å engasjere seg i mye. Han var raus med å bruke tiden sin, også på de små oppgavene i organisasjonslivet. Han meldte seg inn i Vefsn Venstre 1995. Siden det var Magnar fast medlem i styret. Magnar har vært styreleder i 2001 og sekretær i Vefsn Venstre siden mars 2004. Vi savner ham stort.

Venstreskolen
26. mars 2011 ble det gjennomført Venstreskolen trinn 1 på Fru Haugans Hotel. Kursansvarlig var Terje Cruickshank fra Bodø.

Valg 2011
Vefsn Venstre gjorde et særdeles godt valg i 2011 og fikk 5,5 % oppslutning. Det er 2 % mer enn ved forrige valg og dermed fikk partiet doblet sine representanter i kommunestyret.

En stor takk til Kristian Halse som finansierte partiet et valgkamptelt! Dette førte til at vi ble veldig godt synlige på torget. Det var gøy å drive valgkamp sammen med så mange engasjerte medlemmer! Vi fikk god kontakt med lokalbefolkninga og hadde konstruktive dialoger rundt det som er viktig for borgere i Vefsn.

I forbindelse med valgkampen var vi også på besøk i Drevvatn. Der møtte vi opp i nærbutikken og fikk høre hva folk er opptatt av i bygda. Blant annet ønsket de seg en miljøstasjon. Gjennom raskt initiativ fra oss kom vi i media med dette og klarte i løpet av høsten å oppfylle deres ønske.

Videre deltok lederen sammen med Adrian Alexander Eriksen fra Sandnessjøen og Runar Björklund fra Bergen på diverse infotorg for å markere UV. Vi hadde en kjempehyggelig dag sammen og kom i kontakt med mange unge velgere som var interessert i Venstre. På MVS avdeling sentrum fikk Venstre 6,2 %!

Vefsn kommune deltok også i forsøket med e-valg. Her fikk Venstre 6 % av de avlagte stemmene.

Media
Det eksisterer et godt samarbeid mellom Vefsn Venstre og lokalavisen Helgeland Arbeiderblad. Vi har vært synlig i media gjennom hele året.

Miljøpris
Årets miljøpris fra Vefsn Venstre ble tildelt Trine Holmen for hennes engasjement og fantastiske prosjekt "Gården som pedagogisk ressurs". Prisen ble delt ut den 4.6.2011 på selve "Holmengård" i Eiterådalen. Carola K.Urvik og Franziska Wika fikk omvisning på gården samt lokalprodusert mat av Svein Jæger Hansen. Også her fikk vi god medieoppslag i Helgeland Arbeiderblad.

Nettside
Det er ønskelig å være like aktiv i det kommende året med å aktualisere vår nettside. Vi vil understreke den politiske ombudsrollen vi har som folkevalgte. Vår nettside er en god måte å formidle det som skjer i partiet og de politiske sakene vi jobber med til medlemmer, velgere og andre interesserte.

Medlemmer i Vefsn Venstre
I perioden 2011 har Vefsn Venstre fått 4 innmeldinger. Gry Joakimsen, Caroline Strandjord, Inger Lise Valstad og Petter Meldal Nilskog. 3 utmeldinger pga flytting, annet og dødsfall (Gro Sandnes, Roy Brubakk og Magnar Stølen). Siste medlemsliste fra desember 2011 viser at Vefsn Venstre står oppført med 21 medlemmer, hvorav 18 medlemmer da hadde betalt kontingent for inneværende år. Å øke antallet medlemmer bør selvfølgelig også i det nye året være et mål for styrets arbeid!

Verv i kommunale nemnder og styrer
Vefsn Venstres faste kommunestyrerepresentanter i perioden 2011-2015 er Carola Karl Urvik og Tom Arne Kvitnes.

Carola Karl Urvik Gruppeleder, fast representant i formannskapet som også er planutvalget, klagenemnda og valgstyret, leder i Forbrukernemnda, fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget, medlem i utvalg for rusmiddelpolitisk handlingsplan, 1.vara for Tom Kvitnes i utvalg for likestilling.

Tom Kvitnes fast representant i kommunestyret, nestleder i kulturutvalget, medlem i utvalg for likestilling, integrering og mangfold, 1.vara til formannskapet, vara i fondstyret for kommunale bygg.

Toril Joakimsen fast representant i kontrollutvalget

Magne Skogly personlig vara for Toril Joakimsen i kontrollutvalget

Anders Jacobsen 1.vara i kommunestyret, 2.vara i forbrukernemnda, 2.vara kulturutvalget.

Franziska Wika 2.vara i kommunestyret, 3.vara i kulturutvalget, styret for Sjøgata stiftelsen, vara i fondstyret for utsmykking av kommunale bygg.

Inger Lise Valstad 3.vara i kommunestyret, 2.vara i Motorferdselsnemnda, 1.vara i kulturutvalget, personlig vara for Carola K.Urvik i utvalg for rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Kristian Halse 4.vara i kommunestyret, vara for Hugo Raste i boligutvalget

Ragnar Skorpen 5.vara i kommunestyret

Hugo Raste nestleder i skattetakstnemnda, fast medlem i boligutvalget.

Berit Lorentsen personlig vara for Carola K.Urvik i Arbeidsmiljøutvalget

Brith-Johanne Nikolaisen vara for Franziska Wika i styret for Sjøgata stifltelsen

Rapport fra kommunestyregruppen
Siden oppstart i høst har vi vært på 3 kommunestyremøter og 5 formannskapsmøter.
Det har vært en interessant periode med bratt læringskurve for begge representantene. Imidlertid føler vi at vi er godt i gang med arbeidet og at vi mener å ha markert oss både i media og i kommunestyret.

Slik kommunestyret er sammensatt, er det en utfordring å få flertall for enkelte saker, men det har vist seg at noe er på gang. Ap er litt redusert og de borgerlige styrket gjennom Venstre og Høyre. Dette har medført et par "sjokkartede" episoder i kommunestyret. Det beste eksempelet er vel "Bomvedtaket".

I budsjettmøtet fikk vi gjennomslag for et verbalforslag om å arbeide for å samkjøre kulturlivet. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret og Tom Kvitnes er nå valgt av Kulturutvalget til å lede en gruppe som skal samle kulturaktørene i en idédugnad.

Av andre saker der vi har markert oss sterkt og tydelig er saken om flytting av Palliativen, Parken bo. Vi gjorde en befaring på avdelingen på høsten og fikk en grundig innføring om forholdene ved avdelingen. Vi har fått entydig positive tilbakemeldinger på dette engasjementet, både fra omsorgsavdelingen og lokalbefolkningen.

Erfaringene vi har gjort så langt er at vi alle kan gjøre en forskjell hvis vi engasjerer oss. Derfor er det et ønske at flere av medlemmene tar aktivt del i arbeidet. Vi kan love et veldig interessant og givende politisk miljø der alle kan erfare at deres bidrag gir resultater. Her kan alle komme med sine synspunkter og vi håper at flest mulig kan delta på gruppemøtene!
Vi ser ellers gjerne at vi kan starte en vervekampanje på vårparten. Vi trenger flere som kommer med innspill til oss i kommunestyret.

For styret i Vefsn Venstre

Carola Karl Urvik
leder

Mosjøen, 18. januar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**