Prestejordet enstemmig valgt

Skien bystyre valgte enstemmig Prestejordet som anbefalt lokalisering for ny videregående skole. Forut for avstemningen var det i løpet av møtet sonderinger på tvers av blokker og partigrenser , og Venstre hadde god grunn til å forvente massivt flertall for vårt forslag siden ” alle ” var klar over at Klosterøya som alternativ ville falle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Signy Gjærum

Foto:

Vårt forslag fikk imidlertid knapt flertall og da uteble jo vår hensikt med å " parkere" Klosterøya. Takket være FrP, hvor enkeltrepresentanter ble stilt fritt, viste en prøveavstemning at Kvernadalen falt med 27 stemmer og deretter ble Prestejordet enstemmig valgt ut fra SVs forslag. Vi ble bedt om å trekke vårt forslag pkt 2 og gjorde det ( men var ikke så glad for dèt)

Ny vgs er en investering i ungdom, utdanning og framtid. Elever og lærere har nå god grunn til å glede seg — og det gjør vi som vertskommune også. Vi berømmer TFK for denne satsingen.

For Skien Venstre er det viktig at lokaliteter og omgivelser legger til rette for læring, utvikling og trivsel hos elever og lærere, at det blir et framtidsrettet skoleanlegg og at vår nye vgs får tett nærhet til den byen den skal være en del av, Venstre vil ha en sentrumsnær skole og vi er glad for at valget synes reellt å stå mellom de to sentrumsalternativene. Vi vil fremme et forslag i 2 pkt hvor pkt 1 presiserer at bystyret ( slik jeg allerede oppfatter bystyrets preferanse) ønsker en sentrumsnær ny vgs med god tilknytning til bykjernen.

Så til de ulike alternativene. Kverndalen har sine tilhengere hos oss, men i sum og etter mye tankevirksomhet – går Skien Venstre inn for Prestejordet. Samtidig skal det sies at undertegnede vurderer de to sentrumsnære alternativene slik at uansett hvilket av disse to TFK vil velge som endelig løsning, vil dette bli framtidsrettede og utfordrende arbeidsplasser for elever og lærere. I Skien Venstre er det ingen talsmenn for Klosterøya

Jeg vil reflektere litt over hvorfor partier og enkeltpersoner vekter så ulikt når vi står overfor tomtevalg som dette. Venstre mener at en så viktig institusjon som en videregående skole ikke bør vurderes isolert, men skal fungere godt i og berike / bli beriket av sine nære omgivelser. Hva som er optimale omgivelser er det tydeligvis høyst ulik syn på. Mitt primære syn er at kan man velge, skal skolen i størst mulig grad være en naturlig og integrert del av lokalsamfunnet, i denne sammenheng et bymiljø; det samfunnet vi ønsker elevene skal delta aktivt i og som elevene skal lære å kjenne, forholde seg til og påvirke. Det pedagogiske arbeid som gjøres, styres etter hva jeg kan forstå- av nasjonale skolepolitiske føringer, av skoleledelse, lærerkollegiet ,skolens utviklingsarbeid og samspill elever / lærer. Og til dels løsrevet fra beliggenhet, selv om bygg og omgivelser selvsagt er med å danne vesentlige rammebetingelser. Det har vi respekt for.

Derfor står vertskommune og skoleeier nå overfor et luksusproblem, vi har to gode tomtealternativ lokalisert sentrumsnært, begge er velegnet om enn ulike, og TFK kan velge på øverste hylle. Dette er de to sentrumsalternativene som vi i Venstre pekte på i vårt valgprogram.

Samtidig er saken for stor til å ri individuelle og partipolitiske kjepphester. Saken — og skoleeier- fortjener at vi lytter til parter, tar forberedende arbeid på alvor, hensyntar prosess og framdrift og holder dører åpne. Derfor er Venstre fornøyd med at bystyrets hovedbudskap til TFK synes å bli at vi ønsker ny skole sentrumsnært.

Det er ulike preferanser i Venstre men med en betydelig overvekt på Prestejordet som førstevalg. Prestejordet har et stort mulighetsrom. Det er safe og samlende. Prestejordet er bynært og lett tilgjengelig uansett reisemåte og reisevei. Prestejordet har fravær av støy, har store tilgjengelige arealer, fysiske og estetiske helt unike omgivelser, her er det godt om rom, sol og luft! Prestejordet er ønsket av langt de fleste ansatte og elever ved Skien vgs – og fikk høy skår i den rapporten som er utarbeidet. At eier vil jevne eksisterende bygg med jorda, er derimot totalt uforståelig for meg, og her håper jeg – unnskyld uttrykket – at skoleeier "tar til vettet"

Som vertskommune vil vi at eier og alle berørte parter helhjertet skal kunne glede seg til og over ny skole! Venstre mener valget bør stå mellom Prestejordet og Kverndalen og Venstre anbefaler skoleeier å velge Prestejordet. Vårt forslag kan stemmes over punktvis.

Forslag fra Skien Venstre v/ Gjærum

1. Skien bystyre ønsker at ny videregående skole skal lokaliseres sentrumsnært og i nær tilknytning til bykjernen
2. Skien bystyre anbefaler TFK å velge Prestejordet

Skolen er arena for læring og utvikling. Og det er lagt mye arbeid i å utarbeide et romprogram som skal ivareta gode fysiske rammebetingelser for elever og lærere. Og for i det hele å framstå som et aktuelt tomtealternativ skal skolens romprogram være oppfylt og sikret- også hva framtidighet angår.

( Uansett hva bystyrets flertall ender opp med, vil jeg ikke bli verken sint eller rasende, vil ikke bruke ord som fallitt eller katastrofe og slett ikke når valget nå synes stå mellom de to sentrumsalternativene. Jeg mener interessegrupperinger bør tone dramatikken i dette valget noe ned. Det sier jeg ikke fordi problemstillingen ikke interesserer meg eller jeg stiller meg likegyldig, men jeg vil ikke la saken komme ut av proporsjoner. ( Sist helg så jeg et program på NRK 1 om bombingen av Gaza, for et par uker siden ble kystNorges befolkning rammet av orkan og storm vi knapt kan forestille oss og som knyttes til klimaendringer vi nødvendigvis må forholde oss til, og i sommer ble vi alle lammet av fortvilelse og sorg. ) Valg av tomt er et luksusproblem. Det viktige nå er at vi med åpne armer tar

Jeg syns det er riktig å kommentere noen få av de konklusjoner som trekkes i rapporten — konklusjoner jeg finner overraskende og faktisk ulogiske. Som f eks å si vedr framdrift Klosterøya: "Lokaliseringen vil dog kreve opparbeidelse av noe ny infrastruktur (kommunaltekniske oppgaver), men dette forventes ikke å påvirke framdriften av prosjektet". Dette er med respekt å melde en bagatellisering av betydelige infrastrukturtiltak som Skien kommune per dato vanskelig kan finne handlingsrom for å gjennomføre. Og selv påpeker faktisk rapporten annet steds dette dilemma: "Må investeres i mer infrastruktur enn normalt (gangbru/undergang) / Langt fra sentrum". Det virker ikke overbevisende seriøst og virker lite logisk at betydningen av nye infrastrukturtiltak som avgjort påvirker godhet ved dette alternativet, ikke vektlegges tyngre både hva gjelder økonomi og ressursbruk og tidshorisont / framdrift.

En annen underlig konklusjon gjelder «miljøvennlig transport». Her gis Kverndalen 3,6 poeng mens Klosterøya får 6,8 poeng . Er det logisk? Tvertimot er det ulogisk. Rapporten sier faktisk selv at Klosterøya har «noe lang avstand fra bussterminal/lommer» Det er også en realitet at Skiens kollektivterminal i dag og i framtid befinner seg rett ved Kverndalen. Og at rapporten selv sier om Kverndalen" Meget god adkomst". Konklusjon og poengsetting blir da etter mitt skjønn lite troverdig. Dessverre mindre tillitvekkende.

Vi vet alle- og anerkjenner også – at en ny videregående skole — som enhver annen arbeidsplass – må forholde seg til at framtidens løsninger – også i Grenland- vil bli bilbasert i langt lavere grad enn nå. Da blir nærhet til gode og etablerte kollektivløsninger av største betydning. Og for dem hvor bil fortsatt vil være ideell ( og evt eneste) løsning, vil bl a Bygarasjen " vegg-i vegg" med Kverndalen avhjelpe en eventuell parkeringsproblematikk.

Forslag fra Skien Venstre v/ Gjærum

1. Skien bystyre ønsker at ny videregående skole skal lokaliseres sentrumsnært
2. Skien bystyre anbefaler TFK å velge Prestejordet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**