Vefsn Venstre sier nei til vindmøllepark på Reinfjellet!

Allerede i forkant av kommunevalget 2011 har Vefsn Venstre programfestet at vi er imot en vindmøllepark på Reinfjellet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Brurskanken

Foto: helgetur.net

I Venstre er vi på ingen måte imot vindmøller og vindkraft. Vi ser at behovet for fornybar energi absolutt er tilstede for å begrense menneskeskapte klimaendringer. Imidlertid ønsker ikke Vefsn Venstre vindkraftutbygging over alt, og til enhver pris. Vi må velge produksjonsmåte og utbyggingssteder som har minst mulig konfliktnivå.

Videre mener Venstre at det er viktig med lokalt engasjement slik at det primært blir brukt areal der det er aksept for dette lokalt. Etableringen av Mosjøen vindkraftverk vil medføre en rekke konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, landskap og reindriftsnæringen. Inngrepet i landskapet vurderes som en stor negativ konsekvens. Middels/stor konsekvens for tema kulturmiljø. Stor negativ konsekvens for reindrift. Sametinget mener utbygging av Mosjøen vindkraftverk i Nordland vil komme i konflikt med samiske interesser i et «kjerneområde for reindrift og for den sørsamiske kulturen».

Vindkraftverkets dimensjon og beliggenhet vil påvirke opplevelsesverdien og prege området i stor grad. Det må derfor antas at bruken av området endres, og at tiltaket vil ha store negative virkninger for landskapsopplevelsen. Det er også ganske graverende at utbyggingen vil komme i konflikt med drikkevannet til befolkningen. Det finnes ikke godkjent reservevannskilder som alternativ til Langvatnet hvis forurensing! "I verste fall vil Vefsn kommune være uten drikkevann ved en forurensingssituasjon" sier rådmannen i saksfremlegget. Hans konklusjon er at vindturbiner, veier og øvrig anleggsområde må plasseres slik at de ikke får konsekvenser for drikkevannskilden Langvatn.

Da bør vindmølleparken kanskje heller bygges på Øyfjellet? Vefsn Venstre mener det er viktig å få fram vindkraftutbygging i områder der konfliktene er minst!

I Nordland (Helgeland/Salten) har vi i dag et betydelig kraftoverskudd og liten linjekapasitet for ny kraft ut av området. En av problemstillingene er at ny vindkraftproduksjon av denne størrelsesorden forårsaker flaskehalser i høyere nettnivåer. Det er i dag ikke anvendelse for den krafta som et slikt stort vindkraftprosjekt vil gi — uten at dette i deler av året går på bekostning av eksisterende vannkraft. Det er derimot påvist klare negative virkninger for naturverdier, friluftsliv og reinrift i området. Vefsn Venstre er derfor kritisk til at store naturverdier ofres uten at dette gir tilsvarende påvisbar samfunnsnytte.

I tillegg gir vindmølleparker få faste arbeidsplasser utenom anleggsperioden. I saksfremlegget til kommunestyret 25.1.2012 sak 0005/12 står det at drift av vindkraftanlegget vil kreve mellom 16-20 årsverk mens i Fred.Olsens melding om planlegging fra juli 2006 side 18 punkt 5.11 samfunnsmessige virkninger står det at drift av vindkraftanlegget vil kreve ca 4-6 årsverk lokalt. Videre står det i saksfremlegget at "Hvis veien blir åpen for allminnelig ferdsel vil området åpnes for en annen brukergruppe og et annerledes friluftsliv enn dagens. Mange vil nok ta bilen og kjøre søndagsturer på Reinfjellet og få fine naturopplevelser i vindmølleparken." I ovennevnte melding av Fred.Olsen side 16 punkt 5.2.Landskap, kulturminner/kulturmiljø og friluftsliv/ferdsel står det derimot "Planområdet er definert som LNF-område i begge de berørte kommuner. Etter en eventuell bygging av et vindkraftverk, vil veien inn til området mest sannsynlig bli stengt for biltrafikk."

Også Regional plan om vindkraftverk i Nordland er nevnt. Under punkt 3.2.2 arealmessige avklaringer side 32 leser vi "Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i planen har Fylkestinget bedt Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) om å legge planen til grunn i sin konsesjonsbehandling, og bedt om at prosjektene som ligger i kategori "1 — Antatt minst konsekvens for miljø — og samfunnsinteresser" i hovedsak blir prioritert i konsesjonsbehandlingen, jf. Tabell 3-1, Vindkraftprosjekter med antatt minst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser i Nordland. Herunder faller blant annet Kovfjellet i Vefsn, (Øyfjellet Vindpark).

Vefsn Venstre er sterkt kritisk til prosjektet Mosjøen Vindkraftverk som i stor grad vil berøre svært viktige natur- og friluftsverdier samt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, men støtter derimot utredningen av Øyfjellet Vindpark!

For styret i Vefsn Venstre
Carola Karl Urvik, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**