Regjeringen uten vilje i klimapolitikken

Dårlige nyheter for klimaet og for norsk næringsliv: Før helgen avslørte TV2 at den rødgrønne regjeringen utsetter klimameldingen for fjerde gang. Klimameldingen skulle egentlig legges frem for Stortinget i fjor høst, ett år senere enn forutsatt. Så ble den utsatt til februar. Nå ryker også denne tidsplanen. Klimameldingen skal tidligst legges frem for Stortinget i juni. Dette er, for å si det rett ut, tragisk og uakseptabelt, skriver fylkesleder Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Vi har allerede ventet forgjeves i snart fire år på konkrete tiltak for å redusere utslippene i Norge etter at Stortinget vedtok klimaforliket i 2008. For hver dag som går uten at det skjer noe, blir det vanskeligere og dyrere å nå klimamålene hjemme. Det vil bli nær umulig å oppfylle klimaforliket med regjeringens tempo.

Norske klimautslipp øker og øker

En tredel av tiden fram mot fristen i 2020 har gått. Status er at Norges utslipp av klimagassen CO2 aldri har vært høyere enn nå. Vi trenger en rask omstilling i norsk næringsliv, for det er kun et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge og skape bærekraftig vekst for framtida. De stadige utsettelsene bidrar til usikkerhet for næringslivet som virkelig trenger å få avklart spillereglene i klimaarbeidet.

Klimaendringene er i gang, og de vil endre kloden vår og livene våre dramatisk om vi ikke handler nå. I løpet av de neste 100 årene kan milliarder av mennesker og dyr få sine leveområder ødelagt av at havet stiger, tørken brer om seg, matproduksjonen ødelegges og mangelen på rent vann blir større. Nyere klimaforskning viser at det trengs enda større utslippsreduksjoner enn hva FN tidligere har lagt opp til. Verden, og særlig de rike landene, er nødt til å legge om energiproduksjon og energiforbruk. Tiden er i ferd med å løpe ut. Vi må ut av fossilalderen og inn i fornybaralderen.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

Grønn omlegging er mulig
Det er mye vi kan gjøre for å klare overgangen til et grønnere, klimavennlig samfunn i tide, bare vi bestemmer oss for det. FNs klimapanel kom nylig med en rapport om potensialet for fornybar energi, hvor de slår fast at 80 prosent av verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050. I rapporten konkluderer de videre med at det er en rekke sosiale hensyn som gjør at fornybare energikilder er mer gunstig for utviklingsland enn fossil energi.

Men hva skjer i Norge? Alt for lite når det gjelder å fremme produksjon av fornybar energi fra vind, vann og biobrensel. Mye skjer derimot når det gjelder olje og gass: Her kjører den rødgrønne regjeringen kjører stø kurs mot enda mer utvinning. Til og med den svært skitne oljesanden skal verdens rikeste land tjene penger på, mener regjeringen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe slo et slag for fossilgassen og økte klimautslipp i petroleumsmeldingen som ble lagt fram for kort tid siden. Borten Moe påstår at økt bruk av fossilgass vil være positivt for klimaet. Da er det grunn til å minne om at Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig la fram en rapport hvor de slår fast at vi ikke vil nå klimamålene verden har satt om vi skal øke bruken av forurensende gass.

Signaler fra Finansdepartementet i vinter føyer seg i rekken av negative miljøsignaler fra regjeringen. Finansdepartementet vil bryte det tverrpolitiske Klimaforliket fra 2008. I stedet for utslippskutt i Norge ønsker departementet heller å bruke ressurser på kvotekjøp og regnskogstiltak i utlandet. Enda en nyhet som bekrefter mangelen på vilje og norsk dobbeltmoral i klimapolitikken. Hvordan skal vi klare å overbevise kinesere og indere om å ta klimakutt når vi ikke selv er villig til å gjøre det samme? Dette er både et gammeldags og umoralsk forslag.

Uverdig spill
På toppen av dette kommer det uverdige spillet om klimameldingen og norske CO2-kutt. Utsettelsen dokumenterer nok en gang at regjeringssjef Jens Stoltenberg ikke bryr seg om klimaet. Tiden er overmoden for å gå foran som et godt eksempel og vise klimapolitisk handlekraft og lederskap. Men dette er han åpenbart ikke er interessert i.

klima

Foto: ukjent

Regjeringen holder både folket og Stortinget for narr med den måten den stadig vekk utsetter både klimameldingen og andre klimapolitiske tiltak på. Verden trenger en økonomisk politikk som stimulerer til en utvikling i miljøvennlig retning. Den norske regjeringen fører en politikk som går i motsatt retning. Konsekvensene for Buskerud sin del kunne vi se allerede i 2010 da Hønefoss-bedriften Xynergo måtte kaste kortene. Den skulle vært sentral i utviklingen av biodrivstoff, men fikk ødelagt rammevilkårene for å drive av de rødgrønne. Utviklingen bare fortsetter: Regjeringen er totalt uten vilje i klimapolitikken. Derfor trenger vi et regjeringsskifte i 2013. Vi trenger politiske ledere som tenker og handler grønt og fremtidsrettet.

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**