Ja til firefelts veg E-39 Søgne – Ålgård – vedtatt resolusjon fra årsmøtet

Flekkefjord Venstre er svært bekymret for standarden på E-39 da denne bremser regionutvikling, og er trafikkfarlig. Derfor går vi inn for firefelts høgverdig kyststamveg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Regionutvikling
Agder og Rogaland er blant landets viktigste eksportregioner. Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. Effektive veier styrker konkurranseevnen og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.
En firefelts veg vil være det mest betydningsfulle tiltaket for utvikling av næring, arbeidsmarked, bosetting og levekår i vestre delen av Vest-Agder. En firefelts veg vil bidra til region forstørrelse, og bedre dynamikk for hele regionen.
Det er stor vekst i Stavangerregionen og det forventes ytterligere vekst etter Avaldsnes funnet. Det er tydelige tegn til vekstsmerter, og en del virksomhet flyttes ut av landsdelen, for eksempel til Oslo. En firefelts veg vil bidra til at Agder får en større del av denne veksten og at den ikke flytter ut.
Trafikksikkerhet
På dagens E-39 er 75 % av dødsulykkene møteulykker, mot 40 % på landbasis. Målet er null trafikkdrepte. Konseptvalgutredningen konkluderer med at firefelts veg gir færre trafikkdrepte enn trefelt med midtrekkverk.
Hver femte bil på E39 er tungtransport. Lyntog er for persontrafikk og ikke gods. Med lyntog vil det fortsatt være svært mye godstrafikk på E-39 og godsmengden er økende. Lyntoget vil ha få stoppesteder og dermed vil personbil og buss være preferert transportmiddel for folk i distriktene. Prioriterer man lyntog foran firefelts E-39, prioriterer man lyntog foran menneskeliv.
Miljø
Nye veier gir miljø- og klima gevinst: færre bakker, bedre fremkommelighet, bedre mulighet for prioritering av raskere kollektiv transport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**