Jernbanestasjon i Horten på Skoppum vest

Denne måneden kommer både InterCity-utredningen fra Jernbaneverket og etatenes forslag til Nasjonal transportplan. Det vil da være knyttet stor interesse til hvor en ny trase gjennom Horten kommune vil bli foreslått. Vestfold Venstre er tydelige på hvilket alternativ som er best.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ola Elvestuen og Pernille Bruun-Lie på Skoppum stasjon

Foto: Kåre Pettersen

Saken ble også omtalt i Gjengangeren lørdag 11.02, og du kan lese oppslaget av saken her.

Horten Venstre har lenge jobbet for jernbanestasjon og trasé vest for Skoppum. Dette er et klart beste alternativet med tanke på naturen og miljøet og sikrer bevaring av Adalstjern. Videre vil vi unngå en enorm bro gjennom Borreskåla som vil ødelegge viktig frilufts- og landbruksområder. I steden for en jernbanetrasé som må slå inn i fjellet vest for Kirkebakken ønsker Venstre at det fremtidige boligmønsteret i Horten utformes slik at Horten, Kirkebakken og Skoppum vokser sammen. Da vil også en stasjon på Skoppum vest ha en naturlig plassering i utkanten av byen.

At den lille geografiske avstanden mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest skal være det som avgjør om det i det hele tatt er trafikkgrunnlag i Horten for en stasjon eller ikke, faller på sin egen urimelighet. I Horten er trafikkgrunnlaget allerede høyt, og økende.

Fylkesårsmøtet behandlet et forslag til uttalelse fra Pernille Bruun-Lie, som tok opp spørsmålet om trasévalg og stasjon i kommunen.

Det enstemmige vedtaket fra årsmøtet ble som følger:

Vestfold Venstre vil at også fremtidens jernbane gjennom fylket skal ha togstopp i Horten, nærmere bestemt Skoppum vest. Videre det må legges til rette for effektive tilbringertjenester til høyskole og kommunesentra.

Av de tre foreliggende traséalternativene er Skoppum vest det klart beste av miljø- landskaps og kulturbevaringshensyn.

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Det er viktig at vi sikrer at kollektive transportløsninger er et enkelt og godt alternativ til bil både ved lokale og regionale reiser. Uavhengig av trasévalg er trafikkgrunnlaget i Horten høyt og økende. Oslofjordregionen er i sterk vekst, og prognoser fra Statistisk sentralbyrå tilsier en økning i befolkning på 40 % i regionen de neste 30 år.

Det vil være svært lite fremtidsrettet å bygge ny jernbane gjennom Vestfold uten stasjon ved en av de større byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**