Kollektivtrafikkens betydning må løftes

Et enstemmig fylkesårsmøte vedtok lørdag en uttalelse som vil ha et mye sterke fokus på tilrettelegging og finansiering av kollektivtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelsen bygger på to forslag fra hhv. Kåre Pettersen, fylkestingsgruppen og Eddy Robertsen, Horten Venstre. Den vedtatte uttalelsen fra fylkesårsmøtet følger her:

 På Skoppum stasjon: Ola Elvestuen, Pernille Bruun-Lie, Eddy Robertsen og Hilmar Flatabø

På Skoppum stasjon: Ola Elvestuen, Pernille Bruun-Lie, Eddy Robertsen og Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettesen

Alle befolkningsprognoser viser en sterk vekst i Vestfold. Antall innbyggere vil øke fra 200.000 til 300.000, og minst 85 % av disse vil bo øst for E-18, i en tilnærmet sammenhengende by- og tettstedstruktur.

Når man på toppen av dette ser at også trafikken gjennom fylket vårt øker, gir det oss et fremtidig trafikalt og miljømessig problem vi ikke kan forholde oss likegyldige til.

Vi kan ikke bygge oss ut av de utfordringene vi står overfor. Det må være en forutsetning at jernbanen og øvrig kollektivtransport tar det meste av trafikkveksten.

For at dette skal kunne la seg gjennomføre, må man konstruere et tilbud som også reelt sett kan erstatte bruken av personbil. De ulike kollektivtilbudene må konstrueres med hensyn til hverandre, slik at dør-til-dør-transporten oppleves som helhetlig og effektiv, og at tilbudet bygger opp under de reisemønstre folk faktisk har. Vestfold Venstre vil at transportplanlegging i langt høyere grad koordineres mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. En helhetlig og samordnet satsing på kollektivtrafikk vil øke fleksibiliteten både internt i kommunene, i den enkelte region, og regionene imellom.

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Derfor må midlene innenfor samferdselssektoren økes med fokus på investeringer, vedlikehold og drift av velfungerende og attraktive kollektivløsninger. Det må på plass en helt annen finansiering av kollektivtransporten for å kunne lykkes.

Et ledd i denne finansieringen bør være en form for resultatbasert belønning. I Vestfold vil det pågående arbeidet knyttet til regional plan for bærekraftig arealpolitikk være viktig. En konkret oppfølging av planen med aktiv bruk av virkemidler for å begrense bilbruken, bør bli belønnet med økte overføringer fra staten til kollektivsatsingen. Det nytter ikke å basere seg på å straffe privatbilismen alene, når tilgjengelighet til kollektive løsninger ikke er god nok.

Langsiktig og forutsigbar finansiering vil være hovedutfordringen, men også nøkkelen til en god løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**