Utviklingshemmedes rett til en god og meningsfylt hverdag

Fylkesårsmøtet behandlet i helgen Venstres velferdsutvalgs utkast til ny helsepolitikk for Venstre. Etter en engasjerende innledning ved Odd Einar Dørum ble det en god debatt om viktige helsepolitiske spørsmål. Svein Erik Figved fra Horten poengterte viktigheten av å ha ekstra oppmerksomhet på de gruppene som ikke evner å tale sin egen sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svein-ERik figved

Forslaget fra Velferdsutvalget om sentrale fremtidige helsepolitiske saker for Venstre er et viktig dokument. Det har et markert fokus på struktur, organisering og systemer i Helse-Norge, noe som definitivt er viktig i forhold til å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av begrensede ressurser opp mot økende forventninger.

Forslaget mangler likevel fokus på sårbare og utsatte grupper innenfor helse og velferd. Vi må tørre å prioritere et verdig helse- og velferdstilbud for de mest utsatte gruppene, dvs. de gruppene som ikke evner å tale sin egen sak. Dette er grupper som er helt avhengig av at andre ivaretar deres behov og interesser. Eksempler på slike grupper er demente, barn utsatt for omsorgssvikt og utviklingshemmede.

Når det gjelder utviklingshemmede så viser undersøkelser at deres levekår i dag er dårligere enn det de var før innføring av ansvarsreformen i 1990 da kommunene overtok ansvaret for tilbudet til denne gruppen. Venstre bør være tydelig på at utviklingshemmede skal ha en rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å få individrettet bistand i hverdagen. De har ikke denne retten i dag. Utviklingshemmede skal også gis muligheter til å selv velge hvor de vil bo, hvordan de vil organisere hjemmet sitt og hvem de skal bo sammen med. I dag er mange overlatt til kommunenes egne vurderinger og beslutninger om bolig, hvor også fritidstilbudet og arbeidsmulighetene er sterkt redusert. Mange blir sittende i egen bolig hele dagen, fra morgen til kveld, uten å ha noe meningsfylt å gjøre.

Følgende tilleggspunkt i ble fremmet av Horten Venstres Svein Erik Figved:
Venstre vil «at personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede selv gis rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA)og reel mulighet til å velge bosted og boform og ha en meningsfylt hverdag.»

Venstre bør vise at vi bryr oss om denne gruppa og de andre gruppene som ikke evner å tale egen sak. Innspillet fra Horten Venstre er derfor viktig i utformingen av en fremtidig helsepolitikk for Venstre. Punktet ble enstemmig vedtatt av fylkesårsmøtet og oversendes Velferdsutvalget. Endelig behandling vil skje på Venstres landsmøte i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**