Et kraftig løft for samferdsel

I politisk uttalelse fra årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre sier fylkeslaget at staten må sette av et rentefritt samferdselsfond for en hurtigere og mer miljøvennlig utbygging av veier, tog- og sjøtransport i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hele uttalelsen:

Rv 175 mot Skarnes

Foto: Sesselja Bigseth

Et kraftig løft for samferdsel

Møre og Romsdal Venstre vil at staten setter av et rentefritt samferdselsfond for en hurtigere og mer miljøvennlig utbygging av veier, tog- og sjøtransport i Norge.

Den rødgrønne regjeringen satser ikke tilstrekkelig på utbygging av samferdsel i Norge. Regjeringen holder igjen i forhold til de behovene befolkningen og næringslivet har for utbygging av transport på sjø, med tog og på veier.

Vi vil ha en ferjefri E39 langs kysten i løpet av kort tid. Møre og Romsdal Venstre mener at infrastruktur på de nye veiprosjektene som E39 og lignende hovedfartsårer, må planlegges slik at trafikkanter sikres forsyning av alternative drivstoff. For elbiler må det etableres ladepunkter for hurtigladning.

Togtransporten må styrkes, og den framtidige traseen for lyntog mellom Oslo og Trondheim må gå gjennom Gudbrandsdalen. Den generelle satsningen på sjøtransport må gjennomføres med konkrete tiltak. Dette betyr bygging av Stadt skipstunnel, dypvannskaier og en gjennomgående fornyelse av den norske innenriksflåten. Venstre i Møre og Romsdal krever at regjeringen setter av de nødvendige midlene til en slik satsing på vei-, tog- og sjøtransportutbygging, der en også ser på infrastruktur for kollektivtrafikk.

En slik investering i fremtiden vil komme framtidige generasjoner til gode og hjelpe med å legge til rette for den befolknings- og næringsveksten vi ønsker i Norge.

Ferdigstillingen av Kyststamveien og styrkingen av tog og sjøtransporten er en investering i nasjonal verdiskaping som gir internasjonal konkurransekraft.

Forslagsstillere var Ulsetin Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**