Infrastuktur for elbiler og andre kjøretøy som går på alternativ drivstoff må bygges ut

På fylkesårsmøtet ble det vedtatt en politisk uttalelse der Venstre ber om et kraftig løft på samferdsel. Kristiansund Venstre fikk tilslutning til et tillegg på bakgrunn av sitt forslag om at infrastruktur på de nye veiprosjektene som E39 og lignende hovedfartsårer, må planlegges slik at trafikkanter sikres fylling av drivstoff for biler som går på alternativt drivstoff, og at det for elbiler må etableres ladepunkter for hurtigladning . Dette er i tråd med Venstre sin klimamelding 2012 som ble lagt frem i Stortinget i nylig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hele uttalelesen fra fyleksårsmøtet:

Nissan hurtiglader for elbil

Foto: Nissan

Tittel: Et kraftig løft for samferdsel

Møre og Romsdal Venstre vil at staten setter av et rentefritt samferdselsfond for en hurtigere og mer miljøvennlig utbygging av veier, tog- og sjøtransport i Norge.

Den rødgrønne regjeringen satser ikke tilstrekkelig på utbygging av samferdsel i Norge. Regjeringen holder igjen i forhold til de behovene befolkningen og næringslivet har for utbygging av transport på sjø, med tog og på veier.

Vi vil ha en ferjefri E39 langs kysten i løpet av kort tid. Møre og Romsdal Venstre mener at infrastruktur på de nye veiprosjektene som E39 og lignende hovedfartsårer, må planlegges slik at trafikkanter sikres forsyning av alternative drivstoff. For elbiler må det etableres ladepunkter for hurtigladning.

Togtransporten må styrkes, og den framtidige traseen for lyntog mellom Oslo og Trondheim må gå gjennom Gudbrandsdalen. Den generelle satsningen på sjøtransport må gjennomføres med konkrete tiltak. Dette betyr bygging av Stadt skipstunnel, dypvannskaier og en gjennomgående fornyelse av den norske innenriksflåten. Venstre i Møre og Romsdal krever at regjeringen setter av de nødvendige midlene til en slik satsing på vei-, tog- og sjøtransportutbygging, der en også ser på infrastruktur for kollektivtrafikk.

En slik investering i fremtiden vil komme framtidige generasjoner til gode og hjelpe med å legge til rette for den befolknings- og næringsveksten vi ønsker i Norge.

Ferdigstillingen av Kyststamveien og styrkingen av tog og sjøtransporten er en investering i nasjonal verdiskaping som gir internasjonal konkurransekraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**