Kommunene skal ha inntekter fra oppdrett og vindkraftsvirksomhet

Som lokalt incitament for å tilrettelegge for utnyttelse av de beste oppdrettslokalitetene og vindkraftområdene, bør det innføres en areal-/produksjonsavgift til vertskommunene for oppdrettsanlegg, sier Møre og Romsdal Venstre i en uttalelse vedtatt på årsmøtet 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hele uttalelsen:

Kommunene skal ha inntekter fra oppdrett og vindkraftsvirksomhet

Møre og Romsdal Venstre vil at vertskommunene skal ha en andel av verdiskapingen fra oppdrettsvirksomhet, vindkraftutbygging og annen fornybar energi.

Norge har gjennom vannkraftforvaltninga lang tradisjon for å sikre vertskommunene økonomisk kompensasjon og deler av verdiskapinga. Likevel er situasjonen i dag at absolutt ingen av laksenæringens mange gebyrer og avgifter tilfaller verts-/produksjonskommunene.

På samme måte har vi ingen lov-/rettighetsbaserte ordninger som sikrer vindkraftkommunene noen andel av den lokale verdiskapinga eller kompensasjon for bruk av lokale naturressurser til kraftproduksjon for storsamfunnet.

Lokalsamfunnets naturressurser stilles altså til disposisjon for kraftprodusent og oppdrettsselskap, og det er da urimelig at vertskommunene ikke skal få en del av verdiene denne aktiviteten skaper.

De strukturelle endringene i oppdrettsnæringen med større og færre selskaper og slakterier, har medført at næringens lokale forankring er svekket i mange kommuner. Når de positive ringvirkningene av oppdrett blir stadig mer ujevnt fordelt, blir dette problematisk for et økende antall rene produksjonskommuner (uten slakting/videreforedling).

Som lokalt incitament for å tilrettelegge for utnyttelse av de beste oppdrettslokalitetene og vindkraftområdene, bør det innføres en areal-/produksjonsavgift til vertskommunene for oppdrettsanlegg (Skottland har 17 øre/kg). Dessuten er tiden overmoden for å få på plass et egnet og lønnsomhetsbasert skatteregime for vindkraft og annen fornybar kraft— bestående av naturressursskatt (ingen merutgift for utbyggeren) og en lønnsomhetsbasert konsesjonsavgift (utløses først ved lønnsomhet).

Oppdrettsanlegg

Foto: Nina Østebø

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Forslagsstillere var Fra Smøla og Midsund Venstre
Tove N. Rokstad og Bjørn Wang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**