Nordmøre gjorde seg gjeldende på årsmøte 2012 i Møre og Romsdal Venstre

Lokallagene fra Nordmøre var godt representert både fra Averøy, Eide, Gjemnes, Sunndal, Smøla og Kristiansund. Lokallagene hadde vært aktive med å sende inn forslag til politiske uttalelser, og flere forslag fra Nordmøre ble vedtatt. Årsmøtet gjenvalgte Ragnhild Helseth som nestleder i Møre og Romsdal Venstre for to nye år.
Fra Nordmøre ble Iver Nordseth, Pål Farstad, Ragnhild Helseth og Tove Norøm Rokstad valgt som delegater til landsmøtet i april.
Jarle Haga ble valgt inn i Nominasjonsutvalget som skal fremme kandidater fra Møre og Romsdal til neste Stortingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Odd Williamsen holder innlegg

Foto: rh

I den generelle politiske debatten sto spørsmålet om regjeringssamarbeid sentralt. Venstre ønsker et regjeringsskifte etter neste Stortingsvalg. Det ble fra talerstolen argumentert for at det i denne fasen er det viktigste er å fremme Venstre sitt politiske ståsted. Odd Williamsen fra Kristiansund Venstre (foto) holdt innlegg i generell politisk debatt.

Nordmøringer på årsmøtet 2012 i MRV

Foto: OS rh

Ragnhild Helseth og Guri Melby

Foto: rh

Fylkesårsmøte hadde helsepolitikk på dagsorden på årets møte. Rapporten "En bedre helsepolitikk for den enkelte" er under utarbeiding av Velferdsutvalget i Venstre sentralt. Den foreløpige rapporten dannet grunnlaget for innledningen til helsepolitisk debatt på årsmøtet til Møre og Romsdal Venstre. Innledningen og momenter til diskusjon ble holdt av fylkeslagets nestleder Ragnhild Helseth.

Debatten etterpå hadde mange og engasjerte innlegg der dagens oppgaver og utfordringer fremover ble belyst, både de som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Møre og Romsdal Venstre vil på bakgrunn av de momenter som ble lagt frem i debatten gi innspill til Velferdsutvalget. Endelig rapport skal legges frem på Venstre sitt landsmøte til våren, der helsepolitikk er hovedtema.

Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre, gjestet årsmøtet og holdt en interessant innledning til politisk debatt.
På bildet: Ragnhild Helseth og Guri Melby.

Eide Venstre fikk vedtatt en uttalelse som gjaldt tannhelse. Smøla Venstre sammen med Midsund fikk støtte til sitt forslag om at kommunene skal ha inntekter fra oppdrett og vindkraftvirksomhet. I uttalelsen om Samferdsel fikk Kristiansund Venstre tilslutning til et tillegg om at infrastruktur på de nye veiprosjektene . Se eget oppslag.

På bilde 2 sees Oddbjørg Dyrhaug og Ingebjørg Eide, begge fra Eide Venstre, Tove N. Rokstad, Smøla V, Ragnhild Helseth, nestleder MRV (Kristiansund), og gruppeleder for fylkestingsgruppa Iver Nordseth (Smøla).

Media:
Dety var vist interesse fra media allerede dager før årsmøtet ble avholdt, og nrk/mr og aviser lengre sør ønsket fokus på spørsmålet om et eventuelt fremtidig regjeringssamarbeid.

Tiden Krav fulgte opp i etterkant og brukte nrk som referanse for sin overskrift. I dabatten på årsmøtet ble det fra flere nordmørsrepresentanter gitt klart uttrykk for at det er Venstre sin politikk vi vil ha fokus på fremover.

I oppslaget uttaler nestleder i Møre og Romsdal følgende til tk: – Det vi sier er at vi ikke utelukker noen samarbeidsalternativ. Det kan også gjelde FrP. Vi kan ikke låse oss til noen bestemte å samarbeide med. Det kan like mye hemme som det kan fremme politikken vår. Det viktigste for oss er at vi skal profilere politikken og være tydelige, sier Helseth.

Faksimile fra tk 27.02.12:

Oppslag tk 27.02.12. tekst

Foto: Faksimile. rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**