Tana Venstres valgprogram 2011

Vi legger her ut vårt valgprogram som vi har lovt velgerne å jobbe ut fra denne valgperioden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vårt valgprogram som vi la ut i alle postkasser før valget er vårt hoveddokument å jobbe ut i fra. Vi vil gjøre vårt beste for å få gjennomslag for flest mulig av våre hjertesaker i løpet av valgperioden

Vårt valgprogram

Foto: kia

Tana Venstre vil sette folk først! Det er viktig at folk gis mulighet til å bo der de vil for å kunne skape sin egen fremtid.
Kommunen vår er avhenging av drivkraften bak privat næringsliv som opprettholder bosetningen også ute i distriktene og som bidrar til et levende kulturlandskap.

Miljø og bosetting.
Tana Venstre vil jobbe for at:
– det tilrettelegges for tomter tilpasset folks behov.
– dagens skolestruktur med bygdeskolene opprettholdes og at eksisterende videregående skoletilbud i Bonakas sikres.
– det blir fortgang i elveforbygging på de mest prekære områdene langs Tanaelva.
– det blir satt opp sorteringskontainere for avfall som batteri, glass, boks etc. i Tanabru, Austertana, Sirma, Polmak og Rustefjelbma.
– det blir satt opp avfallsdunk og toalett på rasteplasser der det mangler.
– det blir satt opp avfallsdunk på parkeringsplasser for åpne skuter- og barmarksløyper.
– eksisterende barmarksløyper utbedres med bruer og underlag over bekker og myr.
– Tana Venstre vil videreutvikle sentrum som et virksomt og ryddig handelssted og knutepunkt.
– kommunen bidrar med støtte til kulturarrangement og at kulturskolen sikres som et viktig tilbud for barn og unge.

Natur og utmarkshøsting.
Tana Venstre vil jobbe for at:
– vår vakre natur vernes mot forsøpling, overbeskatning og større inngrep.
– våre høstningsområder på fjell, elver og fjord ivaretas som en verdifull og ren naturressurs for befolkningen.
– tradisjonsbasert høsting av naturen må sikres som en viktig kulturarv og ikke måles i kroner og øre.
– lokalbefolkningen skal ha fortrinnsrett til sine nære høstningsområder.
– 5 km. sonen for utenlandske fiskere/jegere gjeninnføres.
– Tanafjorden bevares fri for opprettsanlegg.
– kommunens gammeforskrifter endres. Det skal bli mulig for kommunens innbyggere å bygge gamme på sine historiske høstningsområder.
– lokalbefolkningen skal slippe å søke om dispensasjon til å ferdes på egne tradisjonelle barmarksløyper.
– det stilles krav til desinfisering av fiskeutstyr ved kjøp av fiskekort for tilreisende fiskere i fjellvann.

Tana Venstre er imot mer statlig vernepolitikk som regulerer bort tradisjonell utmarksbruk!

Helse, omsorg og sosialt ansvar.
Tana Venstre vil jobbe for at:
– nåværende rehabiliteringstilbud for rusavhengige på Klinikk Nord styrkes og sikres driften.
– eldre skal få bo hjemme så lenge som ønskelig og tilbys hjemmehjelp, hjemmesykepleier og vaktmestertjeneste.
– eldre som ikke lenger kan bo hjemme, sikres plass ved sykehjemmet i Polmak, eldresenteret i Austertana eller ved helsesenteret i Tanabru.
– helsesenteret ved Tanabru oppdateres til et moderne og funksjonelt senter tilpasset dagens og fremtidige behov innen helsetjenester.
– tilbudet på Polmak sykehjem og Austertana eldresenter opprettholdes.
– det rekrutteres flere samisktalende til kommunens hjemmetjeneste.

Veier og trafikksikkerhet.
Tana Venstre vil jobbe for at:
– det bevilges mer penger til veivedlikehold i kommunen.
– det bygges ut gang- og sykkelsti.
– skogen langs veiene fjernes for å bedre utsikten.
– det settes i gang utredning av bru over Tanaelva fra Rustefjelbma til Harrelv.
– det jobbes for å bedre mobildekningen.
– de mest trafikkerte åpne skuterløypene får bedre og større parkeringsplasser.

Primærnæring og kulturbasert kombinasjonsnæring.
Tana Venstre vil jobbe for at:
– landbruk skal bestå som en viktig næring som holder liv i bygdene.
– avløserordningen for landbruket styrkes.
– det legges til rette for nydyrking av produktiv matjord.
– unge etablerer får gode rammevilkår i oppstartsfasen.
– fjordsamfunn sikres historiske fiskerettigheter og rammebetingelser for rekruttering til fiskeryrket.
– reindrift fortsatt skal være en viktig næring og kulturbærer. Reintallet må dog holdes innenfor anbefalt grense for å tilpasse beitegrunnlaget.
– kommunen bidrar med støtte til kombinasjonsnæringer som eksempel utmarksnæring , fiske, handverk og turisme.
Tana Venstre vil at det skal være liv laga for folk å kunne bo, etablere seg og arbeide også ute i bygdene!
Tana Venstre vil jobbe for å få ned de kommunale avgiftene. Tana kommune ligger på avgiftstoppen og det kan vi ikke være tjent med!
Tana Venstre vil at folk skal komme foran systemet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**