Tana Venstres program 2019-2023

Tana – sentrum i Øst-Finnmark !

Venstre vil at Tana skal være en en åpen og inkluderende kommune, hvor alle er hjertelig velkommen!

 

Tana skal være en åpen og inkluderende kommune, hvor alle føler seg velkommen og verdsatt!

Vårt mål er at Tana skal få jevnet ut demografien med tilflytting/tilbakekomst som sikrer nok arbeidskraft

 

Vi vil ha et samfunn med gode muligheter for deltagelse og vekst for den enkelte, samtidig som vi tar vare på hverandre og sikrer enda bedre offentlige tjenester i samarbeid med frivilligheten.

Tana skal være den grønne kommunen i Øst-Finnmark som både gir folk adgang til naturen og som samtidig tar vare på den.

Venstre vil legge til rette for både dagens dyktige næringsdrivende og viktige nyetablerere, gründere og nye statlige og offentlige arbeidsplasser.

Venstre vil ha et samfunn som bryr seg om den enkelte innbygger og tar ansvar for de som sliter. Tana skal være en god kommune å bo i for alle generasjoner. Her skal alle få leve sitt gode liv.

Innhold

Skole og barnehage: En trygg og lærerik oppvekst uten mobbing

Skolene og barnehagene er en verdifull fellesarena. Det er i miljøet rundt skolen relasjoner skapes, og skaper følelsen av å høre til fra barnsben av.

Venstre vil fokusere på kvalitet i undervisningen.
Montesorriskolen i Seida gir et verdifullt supplement til den offentlige skolen.

Ansatte og ufaglærte må gis muligheter til etterutdanning og kompetanseheving. Tana kommune skal drive systematisk kompetanseplanlegging. Venstre vil fjerne tidstyver i skolen.

Venstre vil ha to barnehageopptak i året, og tilby barnehageplass i nærområdene og i distriktene. Kort vei til barnehage gir gevinst både for miljøet og for den enkelte familie.

Tana Venstre vil:

 • Ha målsetting om å ligge over landssnittet i skoleresultater.
 • Høyere lærertetthet i 1-4.klasse for å lykkes med tidlig innsats.
 • Gjennomføre systematisk kompetanseplanlegging
 • Gi ufaglærte i skole og barnehage nødvendig kompetanseheving.
 • Fokusere på skolebarne har lett tilgang til helsesykepleiere, spesialpedagoger, skolepsykolog.
 • La PP-tjenesten være mye ute i barnehager og skoler
 • Gjennomføre årlige kampanjer mot mobbing og krenking
 • Stimulere til ulike profiler i barnehagene (natur, musikkbarnehager etc).
 • Målrettet rekruttere flere barnehagelærere i barnehagen og lærere i skolen

Videregående skole, universitet og fagskoler = kompetanse

Mer enn noen gang tidligere er det nødvendig å skaffe seg solid utdannelse og god kompetanse. Grunnlaget legges i en god grunnskole og videregående opplæring. Like viktig er det å holde kompetansen vedlike og oppgradere den i takt med nye utfordringer i arbeidslivet. Venstre vil at alle skal få anledning til å ta seg fagutdanning og øke sin kompetanse gjennom hele sitt yrkesliv.

Tana videregående skole må ha skoleplasser nok til at elever fra Tana som ønsker det får plass ved skolen. Elevene må sikres et gjennomgående løp. Borteboende elever skal trives og bo trygt i Tana, og våre elever på skoler utenfor Tana skal ha tett oppfølging slik at de fullfører. Tana Venstre er glad for at Troms og Finnmark Venstre har vedtatt å sikre Tana videregående skole i kommende fylkestingsperiode.

Vi vil at Tana kommune og næringslivet skal være aktiv for å utvikle tilbudet ved skolen.
Fagskoler er et viktig utdanningstilbud som Venstre ønsker flere av i Finnmark, og vi vil jobbe for en egen fagskole for de nye blå-grønne næringer knyttet til naturbruk, sjøbruk, kultur- og
opplevelsesbasert reiseliv. Tana videregående skole må fortsatt være lokalisert i det best egnede området, nemlig der det ligger i dag.

Norges Arktiske Universitet må beholde og utvikle videre sine studietilbud på studiestedene i fylket, og få styrket sine forskningsmidler. Tana må bli campus for Universitet/Høgskole og dermed få en viktig rolle for regional utvikling. Dette vil gi store positive ringvirkninger i Tanasamfunnet. Vi ønsker styrket fokus og satsing på både lærerutdanninga og andre profesjons- og fagutdanninger for å møte fremtidens store behov for disse yrkene i vår del av landet.

Tana Venstre vil jobbe for:

 • At elevene sikres gjennomgående løp i videregående skole.
 • Flere lærlingeplasser i Tana.
 • Å få etablert en campus for universitet/høgskole ved Tanabru

Kultur, idrett og folkehelse skaper identitet og «det gode liv» i hele Tana

Tana Venstre mener at kulturelle opplevelser og kulturutøvelse gir god fysisk og psykisk folkehelse og trivsel, spesielt for de unge. Ungdomsklubb og kulturskoletilbud skal ikke være salderingsposter i budsjettet! For Venstre er det viktig at interesse og engasjement for kunst og kultur stimuleres, og at det finnes rom for både amatører og utøvere på høyt profesjonelt nivå. Venstre ønsker å få på plass flere arenaer for kulturopplevelser og kunstproduksjon i kommunen. Vår kulturskole er vår stolthet.

Tana har alltid vært et flerkulturelt samfunn, der samisk, norsk, finsk og kvensk har levd side om side i generasjoner. Nye nasjonaliteter setter sitt positive preg på kommunen med nye internasjonale impulser og kultur. Ca.10% av Tanas befolkning kommer fra utlandet og vi må bli flinkere til å sette mer pris på dette, og markere mangfoldet med f.eks en internasjonal uke.

Frivilligheten, lag og foreninger står sterkt i Tana, og vi har en dugnadsånd vi skal være stolte av og verdsette høyt. Venstre ønsker å styrke innsatsen for frivilligheten, og vil i kommende periode jobbe for å styrke kommunens budsjettpost til lag og foreninger. Idretten i Tana rekrutterer et stort antall barn og unge, og gjennom årlige aktiviteter, større turneringer og arrangementer, har idretten stor betydning for et godt oppvekstmiljø, kulturliv og folkehelsa.

Tana er en av de store kulturkommuner i Øst-Finnmark, og festivaler og større arrangement er en viktig del av kulturlivet. Venstre vil være en pådriver i å utvikle Tana videre som kulturkommune med et rikt kulturliv i hele kommunen, og vil jobbe for forutsigbare rammer for samfunnshusene og skolebyggene som viktige kulturarenaer i distriktene.

Tana har gode muligheter for et rikt friluftsliv og en god folkehelse.

Tana kommune må til enhver tid ha en oppdatert kulturminneplan for å sikre at kunnskaper om vår historie blir tatt vare på og ført videre.

Tana Venstre vil:

 • Sikre funksjonelle lokaler for kulturskolen i Miljøbygget
 • Styrke midler til frivillige lag og foreninger
 • Permanent merking av løypenett
 • Ferdigstille småbåthavna i Austertana
 • Tilrettelegge turområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og merke flere turløyper.

Helse, livsstandard og velferd

Avlastningsordningene for familier med barn med særskilte behov må styrkes. Venstre vil ha mer fokus på forebyggende arbeid i barnevernet, og øke antall årsverk i tiltaksteamet som jobber ute i familiene.

Det må være sterkt fokus på barnefattigdom og hvordan det offentlige og frivilligheten sammen kan begrense dette. Barn skal ikke uteukkes grunnet økonomi

Venstre vil styrke og utvide ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Tana kommune må være en aktiv samarbeidspartner i avtalen om inkluderende arbeidsliv(IA), og styrke innsatsen for at personer med funksjonshemming kommer inn i arbeidslivet. Det er viktig at Tana Arbeidsservice AS opprettholdes.

Venstre vil i kommende periode ha fokus på kvalitet i helse- og omsorgstilbudene. Det å ha tilstrekkelig kompetent personale, og mulighet for kursing og etterutdanning for de ansatte, blir viktig. Ufrivillig deltid og små stillinger er en utfordring, særlig i omsorgsyrkene, og alle som jobber deltid må tilbys full stilling. Venstre ønsker utvidet bruk av ønsketurnus, og sikre større fleksibilitet i forhold til arbeidssted.

Venstre vil ha økt fokus på psykisk helse. Forebygging sparer den enkelte person for store belastninger, og det offentlige for store kostnader. Venstre vil styrke arbeidet til den kommunale psykiatritjenesten, og vil etablere et Fontenehus i Tana. For mange mennesker er overgangen tilbake til samfunnet en utfordring, og ideelle organisasjoner kan supplere det offentlige i å gi gode tilbud som passer for den enkelte. Det samme gjelder innenfor rusomsorgen, der Venstre vil satse på å styrke det kommunale ettervern i samarbeid med ideelle aktører.

NAV er en viktig aktør for å lykkes i å få flere, spesielt unge og innvandrere, ut i arbeidslivet. Venstre vil prioritere innsatsen mot denne gruppen, og samarbeide med frivillige aktører for å få flere i arbeid.

Tana Venstre vil:

 • Innføre aktivitetskort i Tana .
 • Etablere bedre avlastningsordninger for familier med barn med særskilte behov
 • Få flere personer med funksjonshemming ut i ordinært arbeidsliv.
 • Øke bruken av BPA-ordningen.
 • Mer ønsketurnus i kommunen
 • Tilby alle ansatte som ønsker det 100% stillinger
 • Gi trygghetsalarm til alle som ønsker det.
 • Øke bruken av velferdsteknologi i kommunen.
 • Ta initiativ til et Fontenehus i Tana.
 • Styrke psykiatritilbudet i samarbeid med ideelle aktører

Samfunnsutvikling, samferdsel, næringsliv og distrikt.

Venstre vil legge til rette for at Tana skal beholde/tiltrekke seg grundere, private-og offentlige virksomheter. I Tana har vi sterke bygder sammen og et voksende levende sentrum med handel og kultur som gir kvaliteter som gjør Tana til et attraktivt sted.

Venstre ønsker en sterkere satsing på kunst og kultur som næring i kommunen, og vil legge til rette for flere produksjonsarenaer og ha fokus på det potensiale for vekst og trivsel kulturnæringer har. Venstre vil jobbe for flere faste kunstinstitusjoner som teater, visningsrom for visuell kunst, og jobbe for å få en filmfestival i sbeid med kulturlivet i Tana.
Rutetilbudet må generelt bli bedre, og det må gå buss mellom distriktene/nærområdene og sentrum slik at skoleungdom fortsatt kan bo hjemme når de går på videregående skole/den nye campusen. Barn og unge må få billige månedskort, slik at buss blir et fremkomstmiddel alle har råd til. Venstre ønsker å prøve ut en ordning med bestillingstransport i Tana, bl.a. til kirkene.

I Tana skal det være lett å starte egen virksomhet. Venstre vil arbeide for gode rammevilkår fra kommunens side, som tilgjengelige næringstomter, og nærvær av Innovasjon Norge og andre finansytere. Et tett samarbeid mellom kommune, næringsliv, fylket, det statlige virkemiddelapparat og kompetansemiljøer er viktig for at Tana skal ha en sentral rolle som regional utvikler. Øst-Finnmark trenger et innovativt Tana.

Tana er et viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark. Tana Venstre vil ha utredet kystriksveien fra Varangerhalvøya og vestover via bro i nedre Tana. Tanaelva er den eneste av de store elver i Norden med bosetting på begge sider hvor man må over 30 km oppover langs elva for å krysse den via bro.

Primærnæringene må sikres mulighet for utvikling og vekst. Kommunen må verne om dyrkbar mark, og gi landbruket forutsigbarhet gjennom kommunens arealplanlegging. Elveforbygning blir en viktig oppgave i årene som kommer, spesielt de siste kilometere før munningen.

Fiskeriene må gis gode havneforhold og arealer til anlegg på land, og Tana kommune må aktivt arbeide for et fullverdig fiskemottak og produksjonsanlegg i kommunen. Det er et mål å sikre størst mulig grad av selvforsyning av mat, noe som forutsetter at norsk matproduksjon baserer seg på nasjonale areal- og forressurser – og at matproduksjon finner sted over hele landet. Hovedvekten av landbruket i Tana og i Finnmark, er melkeproduksjon og sauehold basert på gras. Det lar seg vanskelig gjøre å starte med alternativ produksjon, slik en kan sør i landet. Vi må derfor jobbe for å sikre best mulige kår for fortsatt jordbruk i Tana, og være observante på nasjonale føringer som gir følger for om vi kan lykkes med landbruket her i nord. Landbruket skal også ta del i det grønne skiftet, og vi må derfor legge til rette for reduserte klimautslipp også her.

Tana skal utvikle bygdene sine. Vi må sørge for god tilgang på boligtomter i distriktene, og også etablere utleieboliger i distriktene. Venstre ønsker gode oppvekst-vilkår i bygdene med nærskoler og desentraliserte omsorgstjenester.

Folk skal ha frihet til å velge sine egne bo- og oppvekstmiljøer for seg og sine.

Alle skal ha råd til et sted å bo. Tana trenger flere innbyggere og Venstre vil gjøre det lettere for de med lav inntekt å komme seg inn i boligmarkedet. Vi vil ha flere boligtomter med anlagt vei til tomt for å stimulere til nybygging I distriktet.

Vi vil legge til rette for bærekraftig reiseliv og god logistikk til og fra Tana.

Tana Venstre vil:

 • Jobbe for flere statlige kompetansearbeidsplasser til Tana bl.a. tilknyttet et samlokalisert Villakssenter, Joddu og generell forskning
 • Utvikle Tana som et større regionsenter i Øst-Finnmark, bl.a. innen transport.
 • Jobbe for at UiT må tilby fag som er relevant for gründernæringa, som bygg, entreprenørskap og velferdsteknologi.
 • Aktivt støtte nyetablerere, og ha god tilgang på næringstomter.
 • Styrke næringsfondet med midler fra havbruksfondet, og ha en offensiv næringspolitikk.
 • Tilby risikokapital til gründere
 • Legge til rette for økt opplevelsesturisme i Tana med vekt på jakt, laksefiske og friluftsliv
 • Stille til rådighet lokaler til produksjon av kunst og kultur.
 • Jobbe for et bedre kollektivtilbud i Tana hvor taxinæringen kan inngå
 • Ungdomskort på buss for skoleelever.
 • Bestillingsbuss både i distrikt og Tanabru for bl.a. reise til/fra gudstjenester som alternativ til bygging av ny kirke ved Tanabru
 • Jobbe for en pilot-rullebane ved «Tana lufthavn» for el-flytrafikk.
 • Nei til bompenger i Tana
 • Sikre punktutbedringer av E6 gjennom Tana og opprusting av veiene mot Varangerhalvøya
 • Foreta den helt nødvendige elveforbygningen Birkestrand-Skugge for å stoppe erosjon
 • Sosial boligbygging, og nøkkelferdig bolig (“til leie-så eie”) for lavinntektsgrupper.
 • Tilrettelegge for eneboligtomter og hyttetomter i distriktet
 • Få på plass fiberutbygging/trådløs i distriktene
 • Etablere legedager og øremerke egen hjemmesykepleier for distriktene.
 • Selge “gamle” tomter på billigsalg.
 • Subsidierte tomtepriser i distriktene.
 • Tilby kulturskoletilbud i distriktet.
 • Arbeide politisk for et klimafond i landbruket med skattefordel som skal stimulere bonden til å velge klimasmarte løsninger ved fremtidige investeringer.
 • Matjord er en begrenset ressurs og må gis sterkest mulig vern i alle saker.
 • Satse på kortreist mat, og gi utmarksnæringer samme virkemidler som resten av landbruket.
 • Rovviltforvaltningen må ta bedre hensyn til beitenæringen enn i dag.
 • Styrke Innovasjon Norge sine midler for investeringer i landbruket i nord.
 • Arbeide for å unnta Finnmark for reduksjon i forholdstall på melk.
 • Gi tilskudd til kjøp av melkekvoter i kommunen
 • Kommunalt tilskudd til nydyrking av jord.
 • Mobilnettet skal oppgraderes og være mulig å nå fra 95 % av kommunens samlede areal
 • Post-i-butikk skal også være etablert i Sirma og Austertana dersom noen vil drive tilbudet

Miljø og natur.

Tana skal ta del i det grønne skiftet. Grønn vekst er en forutsetning for å opprettholde vår livskvalitet og personlige frihet. Uten en nasjonal omlegging til en bærekraftig økonomi og forvaltning av naturressurser, og bruk av “grønne” teknologiske løsninger, vil vi begrense kommende generasjoners mulighet til ren natur, trygg og sikker mat og grunnleggende velferdsgoder. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig, og Tana skal være en foregangskommune i Finnmark på det grønne skiftet.

Naturen er vår viktigste ressurs, og føre-var prinsippet må ligge til grunn for all inngripen. Havbruksnæringen er en viktig næring, men representerer også en miljørisiko for det marine liv i fjorden og villaksen i Tanaelva. Venstre vil derfor stanse videre vekst inntil næringen viser at de har kontroll over rømminger, luseproblemer og utslipp. Staten må stille langt strengere miljøkrav, og bestemme at havbruksnæringen må gå over til lukkede anlegg eller flyttes til havs.

Dersom konsekvensutredninger bekrefter fryktede negative følger for natur, næring og kulturminner er det uaktuelt med vindmølleparker i beite- og kalvingsområder for rein.
Lokaldemokratiet må bli gitt myndighet over egne sjøarealer som er avsatt til havbruksnæring, og ha siste ord i søknader om økt biomasse i anleggene. Venstre mener det er riktig at en arealavgift tilfaller de kommunene som har oppdrettsanlegg i fjordene sine. Venstre ønsker mer forskning på det marine liv i Tanafjorden, og at en arealavgift kan være Tanas kommunes bidrag til en mer miljøvennlig havbruksnæring ved å etablere et fond til utvikling av ny og bedre teknologi i oppdrettsnæringen.

Tana kommune må gå foran med et godt eksempel på omstilling til et mer miljøvennlig samfunn. Alle kommunale bygg må energieffektiviseres, og nye kommunale bygg må ha beste miljøstandard. Elbilparken må utvides, og alle virksomheter miljø-sertifiseres. Tana kommune skal i alle sine anbud legge vekt på grønn teknologi og miljøvennlige løsninger. Nye boligtomter kan også øremerkes utvalgte miljøvennlige energiløsninger, som for eksempel jordvarme.

Venstre vil at flere skal bruke sykkel. Vi vil ha fortgang i bygging av sykkelstier langs veier det ferdes skolebarn. Videre at det skal være sykkelstier de siste minst 5 km fra Tanabru på begge sider – i begge retninger
Tana har fantastiske muligheter for å ta i bruk naturen, noe som fremmer folkehelsa og øker trivselen. Venstre vil ha en storstilt dugnad i Tanasamfunnet for å få ryddet strender og friluftsområder, turstier og vann for plast, og gjøre miljøvennlig adferd enklere ved bedre tilrettelegging av frilufts- og fellesområder i kommunen. Universell utforming og bedre merking av turstier, flere benker og tilrettelagte rasteplasser vil gjøre det enklere for flere å bevege seg i naturen.

Tana Venstre ønsker at forbrukerne skal få tilgang til mer kortreist, ren og sunn mat produsert av lokale bønder og andre matprodusenter og ønsker at kommunen legger til rette for dette.

Tana Venstre vil:

 • Jobbe for at alle oppdrettsanlegg i Finnmark ikke skal forurense
 • Alltid sette Tanavassdraget i et føre-var perspektiv og sikre at Tanafjorden forblir en nasjonal laksefjord som sikrer grunnlaget for den elve- og sjøsamiske kulturen
 • Ingen videre vekst i havbruksnæringen før næringen har kontroll på rømminger og luseproblemer.
 • Streng kontroll med desinfisering av fiskeutstyr og fartøy i Tanaelva med sideelver.
 • Jobbe for å innføre en regional arealavgift i havbruksnæringa.
 • Avsette midler fra både havbruksfondet og anløps/havneavgifter til å styrke distriktene.
 • At Tana skal bli en plastfri kommune.
 • Ha nullvisjon for bruk av plast i kommunal virksomhet.
 • Alle Tana kommune sine virksomheter skal miljøsertifiseres.
 • Energieffektivisere alle kommunale bygg.
 • At alle nye boligfelt skal etableres med miljøvennlige energiløsninger.
 • At en i kommunale anbud skal legge vekt på grønn teknologi og miljøløsninger.
 • Si nei til vindmølleparker
 • Videreføre en restriktiv dispensasjonspraksis for motorisert ferdsel på barmark og et bedre tilpasset løypenett om vinteren.
 • Flere ladestasjoner for elbiler ved alle kommunale bygg og ved alle offentlige parkeringsplasser.
 • Øke antallet elbiler i Tana kommune.
 • Flere parkområder i sentrum
 • Legge til rette for etablering av parsellhager i Tana.
 • Verne landbruksarealer og naturområder med rikt artsmangfold.
 • Sikre laksestammene i Tanaelva gjennom en forvaltning som gir fordel til de som har drevet et kulturbetinget næringsfiske
 • Gjøre skipsleia inn til Austertana mye tryggere enn i dag uten å skade den viktige silbestanden
 • Satse mer på kortreist mat.
 • Ha bedre tilrettelegging av turområder.
 • Etablere elvestrandpromenader langs Tana-elva
 • Fjerne busker og kratt for økt utsyn til Tanaelva fra vei.

Demokrati og økonomi.

Venstre vil ha et samfunn den den enkelte tar ansvar for felleskapet, og samtidig blir gitt mulighet for personlig vekst og selvstendighet. Vi vil ha et samfunn som bygger på alles rett til å bli hørt og respektert, og et lokaldemokrati som bærer preg av åpne prosesser og involvering.

For Venstre er det et overordnet mål å sikre gode kvalitetstilbud til innbyggerne, både de lovpålagte og de ikke-lovpålagte. Dette må løses ved omstilling i kommunen, slik at vi drifter våre virksomheter på landsgjennomsnittet når det gjelder kostnader. Venstre vil ikke ha økning av eiendomsskatt på boliger utover prisjustering på markedspris, og vil øke bunnfradraget for å sikre en bedre sosial fordeling.

Venstre vil øremerke integreringstilskuddet ved bosetting av flyktninger direkte til ideelle organisasjoner, lag og foreninger, og til tiltak som styrker god integrering i flyktningetjenesten, voksenopplæringen og til økt kompetanse i barnehager og skoler.

Venstre er positive til å få vurdert kommunesammenslåinger dersom nabokommuner ønsker dette. En forutsetning for sammenslåing er økt overføring av oppgaver, arbeidsplasser, ressurser og kompetanse fra stat og fylkesmannen til kommunene.

Venstre vil at Tana kommune skal bære preg av åpenhet og respekt for innbyggere og kompetente ansatte. De ansatte skal glede seg til å gå på jobb. Da får de gjort jobben sin slik de kan, det gjør godt for helse og livskvalitet og det betyr gode tjenester til fornøyde innbyggere.
Varslere skal være trygge på at de blir hørt, og fulgt opp på en god måte. Venstre vil ha et sterkt fokus mot dette viktige området i neste periode. Våre viktige ansatte skal bli tatt godt vare på!

Tana Venstre vil:

 • Sikre økonomisk inndekning for alle nye tiltak i Tana kommune.
 • Drifte virksomhetene på samme kostnadsnivå som landssnittet.
 • Dempe kraftig på investeringsnivået i Tana kommune.
 • Redusere lånegjelda i løpet av perioden
 • Øke bunnfradraget på eiendomsskatten (mer sosial innretning).
 • Gjennomgang av kommunens rutiner for tilsyn av egne virksomheter.
 • Sikre bedre tilgang og åpenhet til de politiske prosesser bl.a. gjennom en forbedring av direktesendte møter og tilgang på dokumenter
 • Trepartsamarbeidet skal øke kompetanse, trivsel og trygghet for våre ansatte
 • Sikre opposisjonen ressurser til å være et våkent politisk korrektiv i lokaldemokratiet