Tana Venstres program 2023-27

Tana – et sterkt sentrum i Øst-Finnmark !

I Tana skal du leve det gode liv og alltid føle deg verdsatt, ivaretatt og velkommen!

Innhold

Natur og miljø

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag. Naturen kan beskytte oss mot katastrofale konsekvenser av klimaendringer og er et hjem for de artene vi deler jorden med. Ikke minst er naturen en kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Derfor må vi ta vare på naturen, både for oss og dem som kommer etter oss. Tana må jobbe for å fremtre miljøvennlig i ord og handling. Det er miljø- og klimavennlig med trygg, ren lokalprodusert mat som Tana er stolt leverandør av og må bli lettere tilgjengelig.

Bygdene må enkelt kunne sortere avfall. Det må opprettholdes containere for sortert avfall i alle bygder med jevnlig tømming. Det må også settes ut restavfallscontainere som tømmes jevnlig ved alle havner og parkeringsplasser.

Tana har fantastiske muligheter for å ta i bruk naturen. Bedre merking av turstier, flere benker og tilrettelagte rasteplasser som vil gjøre det enklere for flere å bevege seg i naturen må være Tanas mål.

Tanamunningens verneområde må forbli fri for inngrep.

Tanalandskapet gror igjen. Vi må ha mer skjøtsel av skog langs veier. For eksempel sommerjobb for ungdom. Det må samsnakkes med grunneiere for bedre skjøtsel.

Tana kommune må bli mer miljøvennlig.

 

Tana Venstre mener:

 • Ta vare på naturen!
 • Søppelhandtering i hele kommunen må styrkes.
 • Tanamunningens deltaområde må fortsatt vernes.
 • Sterkere skogskjøtsel.
 • Ha bedre tilrettelegging av turområder.

 

Energi

Tana venstre er i mot vindkraftverk generelt. Disse ødelegger naturen og er en dårlig energiløsning. 420-linje til Øst Finnmark er ifølge Statnett kun nødvendig for nye vindkraftanlegg. Kraftbehovet kan løses enklere med ei 132 kV-linje de få gangene i året effekten ikke strekker til. Øst-Finnmark har normalt stort kraftoverskudd (produksjon: ca 1350 GWh, forbruk: ca 700 GWh). Problemet er at mye av produksjonen er ustabil elve- og vindkraft. F.eks en kald vinterdag når det er lav vannstand i elvene og vindturbinene står i ro, blir det for lite effekt og kraft må overføres utenfra. Nye vindkraft vil dermed hjelpe lite på situasjonen. Høy satsing på ENØK-tiltak vil ta ned effekt-toppene og årsforbruket. Øst-Finnmark brukes en forholdsvis stor andel av krafta til oppvarming pga kaldt klima og et næringsliv som forbruker lite energi. ENØK-tiltak vil derfor ha ekstra stor effekt.

Det er på tide å stoppe opp og ikke bare skal ha mer av alt.

Tana Venstre mener:

 • Nei til vindkraftanlegg i vår sårbare natur som fortrenger andre næringer og vår levemåte
 • Nei til 420 kV linjen fra Skaidi-Varangerbotn
 • Doble 132 kV linjer Lakselv-Adamselv i stedet for 420 kV linje Skaidi-Varangerbotn.
 • Enøk tiltak på alle store bygg, særlig de kommunale.

Tanavassdraget

Verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks som nå er rødlista. Lokalt i Tana er den svært viktig både som sterk kulturbærer og ressurs. Kommunens politikere må ha høyt fokus på Tanavassdragets laksestammer og dens kultur! Tradisjonelt fiske må åpnes for lokalbefolkninga når det er levedyktige stammer. Kvotereguleringer på tanalaks og sjørøye bør være naturlig. Fritt fiske på andre arter. Kommunen må jobbe for god og tett dialog med myndighetene, forskerne og rettighetshavere. Lokal, tradisjonell kunnskap må få en sterkere plassering når forvaltninga skal settes, spesielt mtp oppfisking av Russelaksen som har invadert elva.

Vil vil ha:

 • Lokalt tradisjonsfiske må stå først når det er levedyktige stammer
 • Ha høyt fokus på Tanavassdragets laksestammer!
 • Kvoter på uttak av laks og sjørøye bør innføres som i andre elver.
 • Fritt fiske fra lokalbefolkningen på andre arter

Skole og barnehage: En trygg og lærerik oppvekst som fremmer motivasjon.

Venstre satser på skolen for det er det aller viktigste for å gi alle barn og elever frihet og like muligheter for fremtiden. I kjernen av skolen står den gode læreren. Det er den aller viktigste innsatsfaktoren for at alle elever skal bli sett og for at elever skal få tilpasset opplæring til elevens behov. Venstre vil derfor satse på læreren. Skoleledelsen må sikre plan for at lærerne i skolen gis muligheter til etterutdanning for kompetanseheving. Dette for faglig trygge lærere. Utdanningsforbundets slagord “det er kun lærere som er lærere” støtter vi altså fullt ut. Vi ønsker å styrke støttepersonellet i skolen som kan hjelpe elever med ulike utfordringer. Skolehelsetjenesten og PPT må være synlig i skolen for å fange opp behov tidligere.

Tana må ha full barnehagedekning som tar i mot barna når foreldrepermisjon går ut, altså løpende inntak. Kort vei til barnehage gir gevinst både for miljøet og for den enkelte familie.

Tana Montessoriskole gir et verdifullt supplement tilden offentlige skolen

Vi vil:

 • Alle elever skal møte kvalifiserte lærere
 • Lærerne får sikret tilbud om kompetanseheving
 • Elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.
 • At elever opplever mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • PPT skal være mye ute i barnehager og skoler.
 • At skolene må ha tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter.
 • At kommunen har praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag.
 • Gjennomføre årlige kampanjer mot mobbing

Utdanningsmuligheter i Tana

Tana videregåendes gode og brede tilbud for naturbaserte- og yrkesfaglige næringer er viktig og må opprettholdes. Skolen er et viktig utdanningstilbud. Finnmark trenger utvikling av næringer knyttet til naturbruk, sjøbruk, kultur- og opplevelsesbasert reiseliv.

Kommunen må sikre arealer for desentraliserte studier som feks lærerutdanning, helsefag- og andre profesjons- og fagutdanninger for å møte fremtidens store behov gjerne i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Vi vil jobbe for:

 • Bevare og styrke Tana videregående
 • Flere lærlingeplasser i Tana.
 • Ha lokaliteter for fjernundervisning i kommunen.
 • Lærlingeplasser i kommunen , privat og offentlig.

Idrett-, kultur og det mangfoldige frivillige Tana skaper godt liv i Tana

Vi mener at kulturelle opplevelser og -utøvelse gir god fysisk og psykisk folkehelse og trivsel, spesielt for de unge. For oss er det viktig at interesse for kunst og kultur stimuleres. Kulturarven og språket former oss både som enkeltmenneske og som fellesskap. Det bør finnes rom for både amatører og profesjonelle utøvere. Vår kulturskole og ungdomsklubben er med å skaper gode felleskap og trygg oppvekst. Dette er poster som ikke skal inn på kutteforslag i kommunebudsjettet.

Tana har alltid vært et flerkulturelt samfunn, der samisk, norsk, finsk og kvensk har levd side om side i generasjoner. Nye nasjonaliteter setter sitt positive preg på kommunen med nye impulser og kultur og vi må innlemme dem i vår kultur for god integrering.

Vi vil ha sterke og brede kulturarenaer i hele kommunen. Kinotilbudet og bruken av miljøbygget må åpnes igjen og heis til kjeller settes i drift for publikum. De nedstengte skolebyggene i Austertana og Sirma må gjøres tilgjengelig for aktiv bruk. Bygdefolket må få benytte byggene for å skape aktiviteter.

Frivilligheten, lag og foreninger står sterkt i Tana, og vi har en dugnadsånd vi skal være stolte av og verdsette høyt. Venstre ønsker å styrke innsatsen for frivilligheten. Idretten stor betydning for et godt oppvekstmiljø og folkehelsa.

Kommunen må få på plass gode tydelige informasjonstavler som viser frem kommunens mangfoldige tilbud, opplevelser og aktiviteter gjennom året. Dette er viktig for både lokale og tilreisende.

Tana har unike muligheter for et rikt friluftsliv som styrker folkehelsa. Gode oppmerka stier og et godt løypenettverk er viktig for bruken av vår fantastiske natur.

Barn skal ikke utelukkes fra aktiviteter grunnet familiens økonomi, barnefattigdom må bekjempes.

Kommunen må ha oppdatert kulturminneplan sikrer at kunnskapen om vår historie blir tatt vare på og ført videre.

Tana Venstre vil:

 • Sikre funksjonelle lokaler for kulturskolen i Miljøbygget.
 • La bygdefolket benytte de nedstengte skolebyggene i Austertana og Sirma.
 • Styrke frivillige lag og foreninger.
 • Permanent merking av løypenett.
 • Bekjempe barnefattigdom.
 • Tilrettelegge turområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og merke flere turløyper.
 • Ha oppdatert kulturminneplan.

Helse og velferd

Retten til et trygt og nært helsetilbud av god kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet. Alle mennesker har ansvar for egen helse men kommunen kan være en støttespiller for å formidle kunnskapen til å ta beviste valg på egne premisser. Forebygging av sykdommer redder både liv og sparer fellesskapet for store tap. Forebyggende helsearbeid er derfor kjernen i vår helsepolitikk. Fysisk og psykisk helse henger sammen og må likestilles. Psykisk helse må prioriteres innenfor førstelinjetjenesten og hjelpen må gjøres mer tilgjengelig, enklere å finne. Et godt ettervern etter behandling i psykriatri- og rustjensten er viktig for å forebygge. Legevakten på nordsjøturnus har gitt gode resultater og fastelegene bedre arbeidsvilkår. Venstre vil videreføre denne ordningen til beste for pasienter og leger.

Venstre vil sikre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakter for de som har behov. Dette skal ikke være en kuttepost i kommunebudsjettet.

Kommunen må være en aktiv samarbeidspartner i avtalen om inkluderende arbeidsliv og styrke innsatsen for at personer med funksjonshemming kommer inn i arbeidslivet. Tana Arbeidsservice må opprettholdes.

Psykisk helse må tas på alvor. Forebygging sparer den enkelte person for store belastninger, og det offentlige for store kostnader.

Vi må ha tilstrekkelig kompetent personale som har mulighet for kursing og etterutdanning.

Pasienter som ønsker det, må kunne få samtaletimer med spesialisthelsetjenesten/sykehus via skjerm i eget lokale i tilknytning til legsesenteret for å slippe lange reiser for korte samtaler.

Vi vil

 • Sikre Frisklivssentralen og frivilligesntralen videre drift
 • Videreføre Legevakt i nordsjøturnus.
 • Sørge for avlastningsordninger for familier med barn med særskilte behov
 • Øke bruken av BPA-ordningen.
 • Ha flere støttekontakter.
 • Gi trygghetsalarm til alle som ønsker det.
 • Øke bruken av velferdsteknologi i kommunen.
 • Prøve ut muligheter for digitale legetimer med spesialisthelsetjenesten/sykehus via skjerm på Tana helsesenter.
 • Sørge for at de som trenger det får hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Næringsliv og samferdsel

Tana har sterke primærnæringer, handel, logistikk, transport, turisme og gode private og offentlige virksomheter som skaper spennende arbeidsplasser. Dette gir oss store fordeler som vi må bli enda flinkere å utnytte for å sikre et trygt og variert arbeidsliv. Kommunen må få på plass gode tydelige informasjonstavler som viser frem kommunens mangfoldige tilbud, opplevelser og aktiviteter gjennom året. Dette er viktig for både lokale og tilreisende. Rutetilbudet må generelt bli bedre, og det må jobbes for å sette inn tilpassede busser eller biler mellom distriktene/nærområdene. Barn og unge må få billige månedskort, slik at kollektiv transport blir et fremkomstmiddel alle har råd til.

I Tana skal det være lett å starte egen virksomhet. Venstre støtter store og små jobbskapere som ønsker et vellykket næringsliv i Tana og vi vil arbeide for gode rammevilkår fra kommunens side, som tilgjengelige næringstomter og egen kontaktperson i kommunen. Finnmark trenger et innovativt Tana. Skape felles kontorarealer i nedstengte skolebygg i Austertana og Sirma.

Primærnæringene fiskeri, jordbruk og reindrift er store arbeidsplasser i Tana som kommunens politikere må støtte opp om. Nye etablerere skal ikke fortrenge disse næringenes arealbehov. Sterkt jordvern av matjord, fjordfiske i kommune skal forbeholdes minste flåten og beitegrenser for reindriften skal respekteres.

Folk skal ha frihet til å velge sine egne bo- og oppvekstmiljøer for seg og sine.

Vi ønsker satsning på bærekraftig reiseliv og god logistikk til og fra Tana.

Småbåtshavnen i Austertana må ferdigstilles og vi heier på etableringen av Austertana alpinbakke

Kommunesenteret vokser. Det samme gjør trafikken. Arbeidet med opplyste gang- og sykkelveier fra Skiipagurra og Seida inn til Tanabru sentrum må igangsettes. Sykle, gå eller jogge til jobb/skole skal være trygt. Folengning av gangfelt fra Tingretten frem til Normaskin må også igangsettes. Det må ordnes flere bussskur- de nedslitte må fikses.

Elbilparken vokser, vi trenger flere ladestasjoner

Tana Venstre vil:

 • Jobbe for flere offentlige kompetansearbeidsplasser til Tana.
 • Aktivt støtte nyetablerere, og ha god tilgang på næringstomter.
 • Tilrettelegging for at kommunens næringsliv treffes og samsnakkes.
 • Legge til rette for Tana som reisemål med vekt på kultur- og naturopplevelser.
 • Foreta den helt nødvendige elveforbygningen Birkestrand-Skugge for å stoppe erosjon
 • Sosial boligbygging, og nøkkelferdig bolig (“til leie-så eie”) for lavinntektsgrupper.
 • Tilrettelegge for eneboligtomter og hyttetomter i distriktet
 • Fiberutbygging og mobilnett med 4G/5G til hele Tana.
 • Rovviltforvaltningen må ta bedre hensyn til beitenæringen enn i dag.
 • Ha gang og sykkelvei satsning.
 • Elbilparken vokser, vi trenger flere ladestasjoner

Tana kommune som arbeidsgiver

Omsorg-ansvar-respekt-åpenhet . Denne setningen underskriver kommunedirektøren alle sine skriv. De ansatte skal oppleve dette hver dag på jobb. Vi vil tilføye tillit og sikkerhet i tillegg. Kommunen er en stor arbeidsgiver og det fordrer gode og trygge systemer og interkontroller.