Spørsmål om Øra Øst

I planutvalgets møte 15. mars stiller Venstre spørsmål rundt utviklingen på Øra Øst, og hvorfor flere punkter i reguleringsbestemmelsene ikke har blitt fulgt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tank, industri

Interpellasjon til møte i Planutvalget 15. mars 2012.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR
ØRA ØST

I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Øra Øst, vedtatt 19. oktober 2000 av kommunestyret i Fredrikstad heter det bl.a. følgende:

§ 5 SPESIALOMRÅDER, FRILUFTSOMRÅDER MED BEVARINGSVERDIG
VEGETASJON / BEKKEDRAG /BUFFERSONE.
Friluftsområde F 1 og F 4 består av eikelunder og orebremmer langs med bekkedrag som
skal bevares. Det må utarbeides en detaljert plan for opparbeiding av buffersonen mot
Klokkerstuveien. Buffersonen mot Klokkerstuveien må opparbeides før tomter fradeles i
felt I3. Friluftsområde F 2 er buffersone mellom eksisterende industriområde vest for
Habornveien og eksisterende boligområde

Feltet I3 er nå delvis utbygd og under utbygging. Så vidt vi kan finne er det ikke utarbeidet en detaljert plan for opparbeiding av buffersone mot Klokkerstuveien. Det er definitivt ikke etablert en buffersone før tomtene er fradelt.

I tillegg står det også i reguleringsbestemmelsene at «Utendørs lagring og bearbeiding av varer, gods og eventuelle andre materialer og gjenstander tillates ikke» (§2) og «Mot naboeiendom avsettes 2m vegetasjonsbelte, som skal beplantes. Eksisterende trær i dette området skal avmerkes på situasjonsplanen, og inngå i beplantningen på den enkelte eiendom.» (§2.3). I følge naboer i Klokkerstuveien blir det både lagret containere/utstyr/brakker/søppel på områdene, samt at utbyggere har startet nedsaging av trær i vegetasjonbeltet på den enkelte eiendom.

Venstre stiller med bakgrunn i ovenfornevnte forhold følgende spørsmål:

1. Er det utformet en detaljert plan for opparbeiding av buffersone mot Klokkerstuveien?
2. Hvis ikke, hvorfor er ikke en slik plan utformet?
3. Hvorfor er tomter tillatt fradelt før buffersone er opparbeidet?
4. Når vil en buffersone bli opparbeidet?
5. Er kommunen kjent med at trær i vegetasjosnbeltet på eiendommene er hogd ned?
6. Er kommunen kjent med at det lagres materialer og gjenstander utendørs i planområdet?
7. Hva har kommunen tenkt å gjøre med forholdende påpekt i spm. 5 og 6?

Tormod A. Schei /s/
Venstres bystyregruppe
Medlem av Planutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**