Hva svarer ordføreren på dette?

Onsdag 14. mars spør Aina Dahl ordføreren, i en interpellasjon – om konseptet “Trygge lokalsamfunn” er en idé for Tønsberg kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Aina Dahl

Foto: www.vfk.no

Dette spør Aina Dahl om i bystyret 15. mars:

“Trygge Lokalsamfunn er den norske tilpasningen til en internasjonal idé – et konsept som ligger til grunn for et globalt nettverk: Safe Communities.

Initiativet ble tatt på en WHO-konferanse i Stockholm i 1989. Det var også en nasjonal konferanse om dette tema her i Tønsberg i oktober 2008.

Ideen "Trygge Lokalsamfunn" – "Safe Communities" får stadig sterkere oppslutning internasjonal, nasjonalt, og i lokalsamfunn over hele landet.

Trygge Lokalsamfunn er en modell og en metode for å forebygge skader og ulykker lokalt. Arbeidet bygger på livsløpsperspektiv, tverrsektoriell tilnærming, lokale forutsetninger og kunnskapsbaserte tiltak.

Jeg viser til nærmere informasjon på nettsiden: http://www.skafor.org/no/hoved/trygge-lokalsamfunn/

Trygge Lokalsamfunn-arbeidet bygger på et sett med seks kriterier. Kommuner som oppfyller disse kravene kan søke om status som Trygt lokalsamfunn:
Arbeidet må være tverrsektorielt, basert på partnerskap og samarbeid, for å fremme sikkerhet i lokalsamfunnet.
Det må utarbeides et langsiktig skadeforebyggingsprogram som dekker alle aldersgrupper og arenaer.
Det må utvikles egne program for sårbare — og høyrisikogrupper.
Man må dokumentere hyppighet og årsaker til skader og ulykker.
Tiltak og prosjekter må evalueres.
Man må delta aktivt i TryggeLokalsamfunn/ Safe Communities-nettverket
Jeg registrerer at flere kommuner i Vestfold deltar i nettverket "Trygge Lokalsamfunn". Larvik og Re er godkjent, mens Andebu, Sande, Nøtterøy og Sandefjord jobber med saken.

Jeg vil derfor stille følgende spørsmål til ordføreren
1. Vil ordføreren ta initiativ til en prosess der Tønsberg kommune søker status som Trygt lokalsamfunn?
2. Hvordan vurderer ordføreren ideen "Trygge lokalsamfunn" i forhold til de utfordringer Tønsberg står overfor, for eksempel med tanke på trygge skoleveier, økende befolkning, stadig flere eldre og utfordringer knyttet til blant annet folkehelse og levekår?”

Aina Dahl
Bystyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**