Spørsmål om FFK-støtten

Venstre stiller en rekke spørsmål til Rådmannen for å sikre seg at den foreslåtte redningspakken til FFK er lovlig. Klikk deg videre for å lese spørsmålene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SPØRSMÅL

Bystyret. 22. mars 2012
Sak 41/12

Spørsmål knyttet til Fredrikstad kommune og mulig bidrag til FFK

Venstres bystyregruppe respekterer at det som framstår som et flertall av formannskapets og bystyrets medlemmer ønsker å gi økonomisk støtte til FFK. Vi vil likevel søke å få besvart noen formelle spørsmål rundt en slik tildeling av offentlig støtte. Dette er for å forsikre oss om at Fredrikstad kommune ikke gir støtte som i senere tid vil vise seg lovstridig. En slik situasjon vil være dårlig omdømmebygging for kommunen og dens politikere.

EØS-avtalens artikkel 61/1 uttrykker et generelt forbud mot offentlig støtte til næringslivet. Om offentlig støtte skal unntas dette regelverket må det omfattes av en av flere unntaksbestemmelser.

Tidligere dommer og rettspraksis viser at profesjonelle fotballklubber er å regne som ordinær næringsvirksomhet, og ikke kan unntas forbudet mot offentlig støtte. Dette er også presisert i punkt 3.2.3 i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Det kan derfor ikke sås tvil om at støttemottaker, i dette tilfellet FFK Sport AS, er å regne som næringsvirksomhet.

Dersom summen offentlig støtte ikke overstiger rullerende 200 000 € (ca. 1,5 mill NOK) over en tre-årsperiode, kan støtten regnes som bagatellmessig støtte, og unntas forbudet mot offentlig støtte.

I sakspapirene fra Rådmannen er det klart at en sum på 1 mill. NOK er direkte offentlig støtte til FFK Sport AS for å delvis dekke driftsutgifter til bane og anlegg i en tidsavgrenset periode. Det sakspapirene ikke spesifiserer er den indirekte økonomiske fordelen FFK Sport AS mottar ved at kommunen investerer i kunstgress på Stadion. Det står at "Kunstgresset legger grunnlag for varige reduserte driftskostnader for FFK ", noe som ikke kan bety annet enn at FFK Sport AS får en reell økonomisk fordel ved at kunstgress legges med offentlige midler. Dette består slik vi har fått opplyst av blant annet reduserte vedlikeholdsutgifter til kunstgress kontra naturgress, samt lavere utgifter til leie av Østfoldhallen.

Disse indirekte økonomiske fordelene FFK Sport AS mottar gjennom at Fredrikstad kommune legger kunstgress på Stadion må også regnes som offentlig støtte etter gjeldende rettspraksis. Dersom totalsummen direkte og indirekte støtte overstiger 1,5 mill NOK over en tre-årsperiode er den foreslåtte "redningspakken" å anse som ulovlig offentlig støtte etter EØS-avtalens artikkel 61/1, og må evt. forhåndsgodkjennes av ESA før støtte kan gis.

Dersom totalsummen ikke overstiger 1,5 mill NOK over en tre-årsperiode, og kan ansees som bagatellmessig støtte, er et hovedkrav for å kunne gi slik støtte at støtten er transparent. Det vil si at " støtte kun kan tildeles som bagatellmessig støtte når det er mulig å beregne nøyaktig støtteelement i forkant av tildeling og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering"

(Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/list/offentlig-stotte-bagatellmessig-stotte.html?id=430124)

Problemet med saksframstillingen er at den indirekte økonomiske fordelen FFK Sport AS mottar ved at kommunen legger kunstgress på Stadion ikke er spesifisert. Dette gjør det ikke mulig å ta stilling til hvorvidt den offentlige støtten overstiger grensene for bagatellmessig støtte. Det gjør det heller ikke mulig å gi støtten som bagatellmessig støtte, siden det ikke er gjort en beregning av den totale støtten FFK Sport AS vil motta.

På vegne av Venstre stiller Per E. Braseth-Ellingsen derfor følgende spørsmål til Rådmannens innstilling:

1. Er Rådmannen enig i at 1 mill. NOK til delvis dekning av driftsutgifter for FFK Sport AS er å anse som offentlig støtte jf. EØS-avtalens artikkel 61/1?
2. Er Rådmannen enig i at kunstgress på Stadion, betalt av offentlige midler, gir FFK Sport AS reduserte kostnader, og at disse reduserte kostnadene dermed er å anse som offentlig støtte til FFK Sport AS?
3. Kan Rådmannen beregne nøyaktig støtteelement som FFK Sport AS vil motta gjennom legging av kunstgress på Stadion?
4. Overstiger totalstøtten gjennom direkte offentlig tilskudd og indirekte økonomisk fordel gjennom legging av kunstgress 200 000 € over en tre-årsperiode?

Fredrikstad, 12. mars 2012

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**