Ny planstrategi for Fredrikstad

Innlegg for biomangfold og Gamlebyen holdt i bystyremøtet 22.03.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gamlebyen Fredrikstad

Ordfører, bystyre.

Venstre er positiv til at vi nå får en planstrategi som gjør oss bedre rustet til å tenke helhetlig og langsiktig om utviklingen av Fredrikstad kommune.

Vi har likevel to innspill som etter vår mening vil gjøre planstrategien enda bedre.

Vårt første innspill handler om biologisk mangfold. I det forelagte forslaget til planstrategi, er det få planer som er nedprioritert. Temaplan for biologisk mangfold er dessverre en av de få.

Det ble i 2009 gjennomført en naturtypekartlegging i Fredrikstad kommune. Før denne kartleggingen var det, så vidt vi har vært i stand til å finne ut, ikke gjennomført noen form for kartlegging av biologisk mangfold siden 1997. I forbindelse med utforming av kystsoneplanen for Fredrikstad kommune 2011-2023 ble det også gjennomført en registrering av ålegress- og bløtbunnområder i kommunen.

Kartleggingen som ble gjennomført i 2009 hadde klare begrensinger. Det ble kun kartlagt i byggesonen på begge sider av Glomma fra kommunegrensen i nordøst til utløpet, inklusive Fredrikstad sentrum. Videre ble det kartlagt langs kysten fra Glommas utløp og nordover til kommunegrensen i nord. Resten av kommunen ble utelatt, inkludert våre naturreservater, eksempelvis på Øra.

Med bakgrunn i at foreliggende planer fremstår som noe fragmentert og ufullstendig ønsker Venstre at temaplan for biologisk mangfold rulleres i perioden. Dette må sees i sammenheng med at ny kommuneplan med ny arealdel nå er gjeldende, og et generelt økt press på utbygging i kommunen. Dette, i tillegg til de pågående klimaendringene, tilsier at det er nødvendig med en fullstendig temaplan for biologisk mangfold i panstrategiperioden. Venstre ønsker ikke at det skal gå 10-15 år mellom hver gang det biologiske mangfoldet kartlegges i Fredrikstad.

Vårt andre innspill er en liten sak om Gamlebyen.

Områderegulering for Gamlebyen er foreslått rullert i perioden, og det er foreslått at denne reguleringen skal sees i sammenheng med områdeplan for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.

Dette er vel og bra, men Venstre ønsker at områdereguleringen for Gamlebyen også skal sees i sammenheng med kulturminneplanen som skal lages i planstrategiperioden. Dette begrunner vi i at kulturminnefaglige vurderinger bør tillegges like mye vekt i forbindelsen med utvikling og bevaring av Gamlebyen, som områdeplanen for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.

Med denne bakgrunnen fremmer Venstre følgende tilleggsforslag til vedtak:

Nytt punkt 7: Temaplan for biologisk mangfold rulleres i planstrategiperioden. Rådmannen kommer tilbake til Formannskapet med forslag til inndekning av kostnadene til dette arbeidet, samt forslag om når i planstrategiperioden temaplanen bør rulleres.

Nytt punkt 8: Områderegulering for Gamlebyen sees i sammenheng med områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og kommunedelplan for kulturminner.

Forslagene er innsendt på forhånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**