Uttalelse: Samferdsel i Rogaland, ja-takk til flere løsninger!

På fylkesårsmøte til Rogaland Venstre forrige måned ble det vedtatt en uttalelse om samferdsel. Rogaland Venstre har framtidsrettede planer for samferdselsløft i fylket vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les hele uttalelsen her:

Veinettet både på Nord-Jæren og på Haugalandet er overbelastet. Jernbanens dobbeltspor har begrenset antall stoppesteder og bussene stanger i samme kø som bilene. Veinettet er svært sårbart, og været eller små trafikkuhell kan lamme deler av regionen i flere timer. Det er ikke bare hovedfartsårene som blir rammet men også mindre sideveier. Dette fører til forsinkelser og store økonomiske konsekvenser for næringslivet.

På Nord-Jæren er behovet for boliger og areal til arbeidsplasser stort og økende. Det er sådd tvil om Bybanen med kortsiktige bussløsninger.

Problemene vil forsterkes. Det er ikke utenkelig med en befolkningsøkning på 100.000 mennesker de neste 20 årene. Allerede i dag mangler blant annet over 5.000 ingeniørstillinger i regionen. Venstre ser et behov for å få fart på transportløsningene og mener at gode løsninger ikke må settes opp mot hverandre.

Finansiering av store samferdselsprosjekter må være langsiktige og bindende. Derfor vil Venstre ha med private og offentlige på spleiselag. Gjennom statsgarantier og offentlig-privat samarbeid kan prosjekter kommer hurtigere.

Rogaland Venstre mener vi må ta i bruk større deler av fylket og tilrettelegge for vekst og transport der det ikke kommer i konflikt med matproduksjon. Det trenges helhetlige transportplaner med et mangfold av løsninger der både transportbehov, samfunnssikkerhet og klima ivaretas.

Rogaland Venstre vil at:
•Bybane bygges der eksisterende bebyggelse kan fortettes og der nye områder på uproduktivt areal kan bebygges
•Kollektivfelt skal være et supplement til bane i tettbygde strøk slik at bussen kommer fortere fram enn privatbilen.
•Sykkel og mulighet for transportsykling må videreutvikles
•Jernbanen sørover må bygges ut videre, og på lengre sikt med dobbeltspor til Egersund
•Jernbane nordover må vurderes som supplement til kyststamvei.
•E39 må planlegges med fire felt på hele strekningen mellom Stavanger og Kristiansand med ytterste felt som kollektivfelt i sentrale områder.
•Gjenåpning av Ålgårdbanen utredes som et kollektivløft for Bybåndet sør og Ålgård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**