Spørsmål til ordførerom lovpålagt beredskapsplan

Uværet i romjula viste at også Gjerdrum er sårbar for hendelser som kan sette infrastruktur ut av spill, har vi planen og beredskapen som trengs?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Risør i snøstorm

Foto: Jan Einar Henriksen

Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven (25. juni 2011) har Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap gitt forskrift om kommunal beredskapsplikt (7. oktober 2011), der det blant annet slås fast at “Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen” skal forankres i kommunestyret.

Forskriften og den nylig publiserte veiledningen gir også detaljer hva som er kommunenes plikt, og beskriver blant annet en kommunal Beredskapsplan.

Saken har også vært omtalt i flere media, blant annet NRK og Kommunal rapport, og Gjerdrum er nevnt blant de relativt få kommunene som ikke har handlet etter de nye påleggene.

Kommunestyret er så langt ikke informert om hvordan arbeidet med den påkrevde risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres, og mitt spørsmål er derfor:

Hvordan vil ordføreren legge opp arbeidet slik at Gjerdrum kommune tilfredsstiller de nye kravene?

Gjerdrum 11. april 2012

Are Egner-Kaupang
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**