Gjennomslag for satsing på realfag og helse-og sosialfag

Venstre foreslo i fylkestinget at Rogalandsskolen bør ha strategier for å styrke realfagene og helse- og sosialfagene. Venstres forslag ble først foreslått i Opplæringsutvalget av Svein Abrahamsen og ble videre med til fylkestinget der det i dag ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svein Abrahamsen, Rogaland fylkesting

Foto: mobil/Kjartan Lunde

Hele Svein Abrahamsen sitt innlegg:

I innstillingen i saken om felles satsingsområder for de videregående skolene er et av punktene at skolene skal ha strategier for å styrke realfagene og helse- og sosialfagene. Dette punktet kom inn i innstillingen etter forslag fra Venstre i Opplæringsutvalet.

De felles satsingsområdene skal være strategisk viktige områder for skolene i fylket. Venstre mener at realfag utvilsomt er et strategisk viktig område for skolene i Rogaland, spesielt for næringslivet. Rogaland har et ingeniørtungt næringsliv, både i sør- og nordfylket, som for tiden sliter med ingeniørmangel. En NITO-undersøkelse viste at Rogaland kanskje er det fylket i landet hvor ingeniørmangelen er størst. Dette gjør at næringslivet vårt må si nei til kontrakter og får svekket sin konkurranseevne på sikt.

Vi lærte under folkevalgtopplæringen i går at næringsutvikling er et viktig hensyn i opplæringspolitikken. Vi har fått klar tilbakemelding fra næringslivet i fylket vårt om at flere ungdom må motiveres og inspireres til å satse på realfag. Det er et politisk ansvar å bidra til dette, et ansvar vi kan ta ved å være klare på at vi skal satse på realfagene.

Venstre mener at også helse- og sosialfagene bør være et eget satsingsområde. Innen helse- og sosialfagene har det vært forholdsvis få som har gått videre og gjort seg ferdig med den helse- og sosialfaglige utdanning gjennom å gå ut i lære. Mange har i stedet gått videre på allmennfaglig påbygg. Dermed har vi hatt problemer med å utdanne nok personell innen disse områdene.

Regjeringen la nylig fram en stortingsmelding om velferdsutdanningene. Det legges her opp til endringer i helse- og sosialfagene innen videregående skole, noe som tilsier at disse utdanningene bør vies særlig oppmerksomhet i tiden som kommer.

Undersøkelser viser at det blant annet som følge av eldrebølgen vil kunne bli en betydelig mangel på personell innen helse- og sosialfagene på lengre sikt, hvis vi ikke gjør noe. Vi må derfor gjøre noe nå ved å satse spesielt på helse- og sosialfagene heller enn å vente på at problemene blir virkelig store.

Venstres utgangspunkt er at de enkelte skolene har forskellige utfordringer og skal ha stor handlefrihet til selv å finne gode løsninger. Samtidig er flere av utfordringene for å styrke realfagene og helse- og sosialfagene felles for mange av skolene, og det forutsetter at fylkesadministrasjonen har en aktiv rolle. Blant annet er det naturlig at administrasjonen tar et overordnet ansvar for samarbeid med næringslivet, med universiteter og høgskoler og med kommunene som eier av grunnskolene. Vi ser derfor på det som mest hensiktsmessig at fylkesadministrasjonen tar ansvar for å legge fram egne handlingsplaner for å styrke realfagene og helse- og sosialfagene, i tett dialog med skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**