Ønsker mer tilpasset opplæring for talentfulle elever

I dagens fylkesting fremmet Venstre en interpellasjon om mer tilpasset opplæring for talentfulle elever. — Ikke alle faglig sterke og motiverte elever i fylket får den oppfølgingen de trenger for å nå sitt fulle potensiale. Det er viktig å gi disse elevene noe å strekke seg etter gjennom mer krevende faglig utfordringer for at de skal fortsette å utvikle seg faglig og opprettholde motivasjonen, står det i interpellasjonen som Venstres Svein Abrahamsen presenterte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svein Abrahamsen, Rogaland fylkesting

Foto: mobil/Kjartan Lunde

Svein Abrahamsen, Rogaland fylkesting

Foto: mobil/Kjartan Lunde

Les hele interpellasjonen her:

Som skoleeier skal Rogaland fylkeskommune sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til hver enkelt elev. Som følge av et nasjonalt fokus har fylkeskommunen de siste årene med rette lagt stor vekt på redusert frafall i den videregående skolen. Dette har bidratt til en bedre oppfølging av elever som strever på skolen, og her kan og skal vi fortsatt bli enda bedre.

Vi har samtidig grunn til å tro at heller ikke alle faglig sterke og motiverte elever i fylket får den oppfølgingen de trenger for å nå sitt fulle potensiale. Det er viktig å gi disse elevene noe å strekke seg etter gjennom mer krevende faglig utfordringer for at de skal fortsette å utvikle seg faglig og opprettholde motivasjonen.

På nasjonalt nivå ser regjeringen på det som et godt virkemiddel å gi elever som er motiverte for det tilpasset opplæring gjennom å gi mulighet til å ta fag på et høyere nivå enn det de går på. Fra forskning vet vi at det som virker mest motiverende på faglig sterke elever er å ha muligheten til å gå raskere fram enn det ordinære undervisningsopplegget. Elever på ungdomsskolen skal kunne ta fag på videregående og elever på videregående skal kunne ta fag på universitet eller høgskole.

De videregående skolene i Rogaland må inngå avtaler med universiteter og høgskoler for å kunne gi elever mulighet til å ta fag på høyere nivå mens de fortsatt går på videregående skole. Det er også viktig med god informasjon til elevene om denne muligheten og å legge praktisk til rette for å kunne følge undervisningen og gå opp til eksamen. De videregående skolene må samtidig inngå avtaler med ungdomsskolene og komme fram til gode praktiske ordninger for å gi elever fra disse mulighet til å ta fag på videregående.

Vi har forstått det slik at det per i dag er få av de videregående skolene i Rogaland som gir elevene mulighet til å ta fag ved universitet eller høgskole og at få av de videregående skolene har inngått tilsvarende avtaler med ungdomsskoler. Vi er derfor bekymret for at faglig sterke og motiverte elever ikke får de utfordringene de har krav på etter opplæringsloven. Vi ser samtidig på som viktig at elevene i hele fylket skal ha like muligheter til å ta fag på høyere nivå, uavhengig av forhold som avstanden mellom den videregående skolen og henholdsvis universitet, høgskolen eller ungdomsskolen. Vi ønsker et sterkt fokus på tilpasset opplæring for alle, og planer og konkrete tiltak til å få det til, ikke minst gjennom tett samarbeid med kommunene og universitet og høgskoler.

Hva er fylkeskommunens strategi for å gi faglig sterke og motiverte elever i hele fylket tilpasset opplæring gjennom mulighet til å ta fag på høyere nivå?

Hvilke av de videregående skolene i Rogaland har per i dag samarbeid med universiteter og høgskoler om å tilby fag på høyere nivå til faglig sterke og motiverte elever og hvilke planer foreligger om å gi et slikt tilbud til elever i hele fylket?

Hvor mange ungdomsskoleelever i Rogaland tar per i dag fag på de videregående skolene, hvilke skoler gjelder dette og hvilke planer foreligger om å gi et slikt tilbud til elever i hele fylket?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**