Senk stemmerettsalderen

I kveldens bystyremøte fremmer Venstre forslag om 16-årig stemmerett som høringssvar til NOU 2011:10: Ungdom, makt og medvirkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


FORSLAG

Bystyret. 3. mai 2012
Sak 59/12

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Forslag til høring: NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning

Venstres bystyregruppe foreslår ett tilleggsforslag og ett subsidiært forslag til høringsuttalelsen til NOU 2011 : 20 Ungdom, makt og medvirkning:

Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. Denne retten må omfatte alle som anses voksne nok til på fritt grunnlag å gjøre seg opp en mening om hvordan staten bør styres.

Det er i Norge i dag en rekke plikter og rettigheter som tildeles på bakgrunn av alder. Fra man som seks-åring får rett og plikt til skolegang og fram til at verneplikten (for menn) inntrer det året man fyller 19 år og begrensningene i forhold til kjøp av alkoholholdige drikkevarer opphører ved fylte 20 år, innføres gradvis de rettigheter og plikter som tilkommer en norsk borger. Flest mulig bør ha stemmerett i et samfunn som ønsker å ha et demokratisk styresett. Det er da to måter å tilnærme seg spørsmålet om når den enkelte bør få stemmerett. Den ene er å ta utgangspunkt i de ulike plikter og rettigheter og ta stilling til hvilke plikter som naturlig hører sammen med stemmeretten. Den andre er å forsøke å finne ut hvor tidlig borgerne ønsker å ha denne retten.

Den mest sentrale av disse to innfallsvinklene er den første — hvilke plikter og rettigheter hører naturlig sammen med stemmeretten? Dagens 16-åringer har en rekke plikter og rettigheter. Blant annet kan nevnes:

— Plikten til å forstå og følge landets lover (uttrykt gjennom kriminell lavalder).
— Retten til selv å velge politisk og religiøst ståsted gjennom å melde seg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.
— Retten til abort uavhengig av foreldrenes syn og til å bli betraktet som voksen i forhold til seksualitet (uttrykt gjennom seksuell lavalder).

Ut fra det demokratiske grunnprinsipp om at flest mulig skal ha stemmerett, kan det være naturlig å se stemmeretten i sammenheng med retten og evnen til å ta selvstendige standpunkter, uttrykt i det andre av punktene over. Videre er det grunn til å se stemmerettsalder og kriminell lavalder i en sammenheng. Den som er gammel nok til å dømmes etter landets lover, bør også ha den rett å være med å velge den lovgivende forsamling.

For Venstre er ungdoms deltakelse i demokratiet viktig og nødvendig. Derfor er det skuffende at et flertall i utvalget ikke vil innføre stemmerett for 16- og 17-åringer, til tross for at årets forsøk med nedsatt stemmerettsalder viser økt valgdeltakelse, engasjement, antall unge kandidater og mer interesse for ungdomsspørsmål. En reell demokratiøkning for ungdom må innebære stemmerett og valgbarhet for 16- og 17-åringer.

På vegne av Venstre foreslår Per E. Braseth-Ellingsen følgende tilleggsforslag til vedtak i sak 59/12:

Primært: Fredrikstad kommune støtter mindretallet i utvalget som ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år for nasjonale og lokale valg.

Subsidiært: Fredrikstad kommune støtter mindretallet i utvalget som ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år for lokale valg, og beholde stemmerettsalderen til 18 år for nasjonale valg.

Fredrikstad, 3. mai 2012

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**