Stopp forfallet i sentrum!

Tromsø Venstre engasjerer seg for å bevare sentrums historie og å skape et attraktivt sentrum også for fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tromsø sentrum har noe av landsdelens eldste bybebyggelse. Dette er unike historiske kvaliteter og samtidig et viktig fortrinn og en verdifull ressurs for kommunen. Sentrum skal opprettholde viktige historiske kvaliteter og samtidig være et vitalt sted for handel, opplevelse, kultur og reiseliv. Bevaring, fornyelse og utvikling skal sammen sikre at sentrum også i fremtiden er kommunens viktigste møteplass. Disse står ikke nødvendivis i et motsetningsforhold, men kan spille sammen. Det er derfor viktig å videreutvikle gode tilbud og opplevelser i sentrum, også byrom som er attraktive for alle grupper av innbyggere hele året. Det gjelder ikke minst gater, parker, torg og sjøfronten.

Samtidig med en livlig debatt om nye prosjekter skjer det et ganske omfattende forfall i store deler av den historiske trebebyggelsen i sentrum. Dette er et av byens store paradoks. Noe av forfallet er allerede irreversibelt, andre deler restaureres bort fra et autentisk uttrykk. Det truer det historiske og autentiske sentrum, og skaper et inntrykk av forslumming. Man ser det til og med i byens hovedgate. Kan vi ha det slik?

Dette forfallet må motvirkes gjennom en bedre overordnet byutvikling som ivaretar balansen mellom fortid, nåtid og fremtid. Det forutsetter bruk og vedlikehold av den historiske bygningsmassen i et samtidig velfungerende attraktivt og dynamisk bysentrum. Det trengs også høyere ambisjoner for det som bygges nytt, ikke minst i møtet med den byen vi tross alt har.

Tromsø Venstre arbeider for kvalitet og helhet i byutviklingen i et langsiktig planperspektiv, og vil fortsatt ha et kritisk blikk på omdanning og forfall i den historiske bygningsmassen.

Tromsø Venstre vil videreføre sitt arbeide for at Tromsø sentrum bevarer sine unike historiske kvaliteter og samtidig er attraktiv for næringsliv, kultur og reiseliv. Gårdeiere, næringsliv og kommune må samarbeide bedre for å fremme aktivitet og inntjening som kan sikre midler til nødvendig, men ofte dyrt vedlikehold.

Derfor vil Tromsø Venstre arbeide for å fjerne eiendomsskatten for gårdeiere med verneverdige bygninger, og slik lette noe på de ekstra økonomiske utgiftene som ligger i vedlikehold av disse.

Tromsø Venstre støtter også initiativer som fremmer kvalitet og aktivitet i sentrum: som arbeidet med å tilrettelegge for en mer levende bydel ved Skansen, og arbeidet med å utvikle et lyskulturprogram for lyssetting av offentlige rom, monumenter, fasader og veier. Tromsø Venstre vil også arbeide for å utvikle byens parker i samarbeid med lokale sponsorer og byens botaniske miljø.

Potensialet er stort. Det handler om å ta BYEN på alvor.

Morten Skandfer, Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**