Hadeland folkehøgskole på dagsorden

Gran Venstre besøkte i mai Hadeland folkehøgskole for å lære mer om skolens virke og fremtidige utfordringer. Besøket resulterte med et notat med spørsmål til ordfører. Saken ble tatt opp i kommunestyret i juni. Nedenfor følger notatet med spørsmål og svar fra ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gran Venstre mener at folkehøgskolene — som har svært lang tradisjon i Norge — er en viktig del av vårt utdanningssystem, både som en del av en helhet og som et selvstendig utdanningstilbud på videregående nivå. Folkehøyskolene er viktig for mangfoldet i utdannings-Norge. Skolene fremmer allmennutdanning, folkeopplysning og egenutvikling hos elevene.

Hadeland folkehøgskole er en interessant skole på mange måter. Historisk har skolen vært en viktig utdanningsinstitusjon for bygda. I dag har skolen bygget seg opp med sine særegne og spesielle utdanningslinjer som gjør at 90 ungdommer fra hele Norge årlig velger et år på Brandbu. Faktisk er det mange av elevene som blir der to til tre år. I tillegg sysselsetter skolen 15 engasjerte ansatte.

Skolens eiendomsmasse eies av et andelslag og Gran kommune har 2 stemmer på årsmøtet men står for over 90 % av andelskapitalen. Øvrige andelshavere har en stemme. I tillegg står det i vedtektene for skolen under § 10 Oppløsning står det at Gran kommune kan overta eiendommen vederlagsfritt mot å ta på seg ansvar for gjelda. Eiendomsmassen er gammel og trenger omfattende lovpålagt vedlikehold som f. eks ventilasjon. Dette medfører at skolen må øke sitt låneopptak med to millioner kroner. Skolen må ta opp lån i bank til ordinære markedsvilkår.

Mine spørsmål er følgende:

1. Hvilken eierstrategi har kommunen med sine eierandeler i folkehøgskolen?

2. Kan kommunen gi skolen garantier slik at skolen kan ta opp nye lån til gunstigere rentenivå?

3. Gran kommune eier også naboeiendommen (Skogskolejordet). Hvordan vil Gran kommune sikre at Hadeland folkehøgskole har det nødvendige areal for å fortsette og videreutvikle sin virksomhet?

Med hilsen

Ole Dæhlen
Gruppeleder
Gran Venstre

Svar fra ordfører:

Svar på spørsmål angående Hadeland Folkehøgskole fra Ole Dæhlen 08.06.12 kommunestyremøtet 14.06.12

Til spørsmål 1:
Jeg kjenner ikke tilstrekkelig godt til historien bak opprettelsen av folkehøgskolen og Gran kommunes eierskap. Likevel vil jeg anta at den historiske begrunnelsen må ha vært knyttet til både det å bidra til at utdanningstilbudet ble etablert og at det opprettholdes. Dette sammen med kommunens samfunnsutviklerrolle knyttet til det å bidra til aktivitet som styrker lokalsamfunnet. Dette er vel hensyn som er relevante også i dag. Med unntak for Hadeland Energi/Hadeland Kraft har ikke Gran kommune vedtatt noen formell strategi for sine eierskap. Det er imidlertid en forutsetning i den felles eierskapspolitikken for kommunene på Hadeland som ble vedtatt i 2011, at det skal utarbeides eierstrategier. Dette vil også gjelde Hadeland folkehøgskole.

Til spørsmål 2:
Reglene om kommunal garanti framgår av kommunelovens § 51. Her framgår det bl.a.:
1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.
2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriftene
også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig
godkjenning.

Kommunal- og regionaldepartementet har også med hjemmel i § 51, nr. 3 gitt egen forskrift om kommunale garantier. Av forskriftene framgår bl.a. at vedtak i kommunestyret om å gi garanti for beløp over kr 500 000 må godkjennes av departementet (fylkesmannen).

Private barnehager, sykehjem o.l. har i spørsmål om kommunal garanti vært vurdert som næringsvirksomhet. Derfor er det ikke anledning til å stille kommunal garanti for gjeldsforpliktelser knyttet til slike virksomheter, jf. § 51, nr. 2. Det er sannsynligvis ikke slik at Hadeland folkehøgskole ved statlige godkjenning av et eventuelt kommunalt vedtak om garantistillelse, vil bli vurdert som næringsvirksomhet. Dette vil en imidlertid ikke kunne garantere på forhånd. Med det nevnte forbeholdet, er det ingen formelle hindringer for at Gran kommune skal kunne stille garanti for Hadeland folkehøgskoles låneopptak. Det er uansett et spørsmål om Gran kommune ønsker å stille denne typen garantier. Så langt har kommunen vært svært tilbakeholden med det.

Til spørsmål 3:
Skogskoleeiendommen er relativt stor, og en er nå i startgropa i arbeidet med å avklare arealutnyttelsen. Dersom det kommer innspill om at Hadeland folkehøgskole har behov for utvidelse av sine arealer, vil dette kunne tas med som et moment i en helhetlig vurdering.

Knut Lehre
Ordfører i Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**