Nittedal sentrum skal fylles med liv

– Vi må skape liv i det nye sentrumsområdet i Nittedal. Godt service- og handelstilbud, kulturopplevelser og gode miljøløsninger må til, sier varaordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi ønsker å etablere et tydeligere og attraktivt kommunesentrum som kan tiltrekke seg et bredt spekter av innbyggere og arbeidsintensivt næringsliv (ikke plasskrevende). Kommunen vil samle sentrale funksjoner ett sted i kommunen, og kulturhus, familiens hus, bibliotek og forskjellige servicefunksjoner er eksempler på dette. Nittedal skal være en servicekommune, og da må tilbudene ha god kvalitet og være tilgjengelige for folk.

 Vi må skape liv i Nittedal sentrum.

Vi må skape liv i Nittedal sentrum.

Liv i sentrum
Vi må skape liv i sentrum ved å få flere til å bruke utearealene i sentrum slik som Prøysentorget og nye grøntområder. Vi trenger møtesteder der folk kan treffes over en kopp kaffe eller et glass kald drikke. Slike ting gjør Nittedal til et enda triveligere sted, og bidrar til å skape felles identitet og tilhørighet.

Tilgjengelighet for alle
Ved å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og handelstilbud er målsetningen å redusere både handelslekkasjen og transportbehovet. Vi vil ha aktiviteter inn i sentrum, og det må oppleves som et trygt sted for både unge og eldre. Gjennom universell utforming må vi tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bevege seg trygt i sentrumsområdet. Videre må vi legge vekt på gode miljøløsninger slik som å legge til rette for sykkel, gange og kollektivtilbud, samt ha effektive løsninger for energibruk og avfallshåndtering.

Rv4 legges om rundt sentrum
Det blir viktig å etablere ny trase for Rv4 i en sløyfe på østsiden av det nye sentrumsområdet. Dette er en forutsetning for å få gjennomført sentrumsplanene. Vi må få prioritert dette tiltaket hos samferdselsdepartementet, i Oslopakke 3, fylkeskommunens samferdselsplan og i nasjonal transportplan (NTP). Etablering av kollektivknutepunkt og innfartsparkering sør for rådhuset ligger som en del av denne løsningen.

Politisk behandling i august
I disse dager avsluttes arbeidet med kommunedelplan Nittedal sentrum, og saken skal til politisk behandling i august. Kommunedelplanen for Rv4 Kjul – Åneby sør behandles politisk i september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**