Bjerke Venstre fremmer forslag i BU om sikring av skolevei til Tonsenhagen skole

Bjerke Venstre hadde tidligere iår møte med Tonsenhagen FAU hvor sikring av farlig skolvei var tema.
Karl Thomas Tvedt fremmer nå et forslag i BU som skal opp på kommende møte 6.september hvor det foreslås vedtatt sikring av vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


“SIKRING AV SKOLEVEI TIL TONSENHAGEN SKOLE

Sammendrag:
Foreldreutvalget ved Tonsenhagen skole har i flere år arbeidet for at det skal gjennomføres sikringstiltak på strekningen fra Tonsenhagen Torg frem
til Tonsenhagen skole.

Veien fungerer som skolevei for mange barn. På grunn av trafikken fremstår strekningen som risikofylt med hensyn til barnas sikkerhet, se vedlegg for
en nærmere beskrivelse av de faktiske forhold.

Bymiljøetaten har sagt seg villig til å se nærmere på saken, men ettersom FAU har arbeidet i flere år med å få fysisk skille uten at noe har skjedd,
foreslår Venstre at Bydelsutvalget fatter et vedtak som oversendes Bymiljøetaten. I vedtaket anmodes Bymiljøetaten om å prioritere utredning av saken og oppfordres til prosjektering av en løsning hvor det opparbeides et fysisk skille mellom vei
og fortau.

Venstres forslag til vedtak:
Bjerke Bydelsutvalg anmoder Bymiljøetaten om umiddelbart å igangsette utredning av arbeidet med å trygge skoleveien mellom Tonsehagen Torg og Tonsehagen skole.

Bymiljøetaten oppfordres videre til å utrede en løsning hvor det opparbeides et fysisk skille mellom fortau og vei.

Bjerke xx.x.2012

Karl Thomas Tved
BU representant for Venstre

Karl Thomas Tvedt leder Bjerke Venstre 2011

Foto: Arkivbilde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**