Orkide — hva vil de?

-Handlingsprogrammet for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (Orkide) er en av de viktigste sakene som kommunene på Nordmøre har til behandling.
Dette skriver Pål Farstad i en kronikk i Tidens Krav 2.august. Kronikken er gjengitt nedenfor. Frastad er bystyrerepresentant for Venstre og leder næringsutvalget i Kristiansund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Pål

Foto: RH

Pål Farstad. Kronikk Orkide

Foto: rh

Kronikk:

ORKIDE – HVA VIL DE?

Handlingsprogrammet for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (Orkide) er en av de viktigste sakene som kommunene på Nordmøre har til behandling.

Gjennom handlingsprogrammet for Orkide har nordmørskommunene mulighet til å vise vilje, styrke og evne til et forpliktende samarbeid utover den enkelte kommunes spesielle interesser. I utøvelsen av handlingsprogrammet viser nordmørskommunene hvor langt de vil strekke seg i et samarbeid, og hvilket mot de har til å løfte fram viktige fellessaker for hele nordmørssamfunnet.

Handlingsprogrammet 2012 -2016 er nå på høring i nordmørskommunene. I det siste hektiske møte før sommerferien, et møte med mange omfattende og tunge saker, var et samlet bystyre enig om å utsette behandlingen av Orkide-programmet til over sommeren. Saken var godt forberedt, det stod ikke på det, men begrunnelsen var et ønske om å bruke god tid på saken med en grundig og bred debatt. Det var et tydelig signal om at Orkide-programmet tas på alvor. Arbeidet i Orkide er også så viktig for Nordmøre at det bør engasjere utover de politiske arenaer.

HOVEDMÅLET for samarbeidet i Orkide er ikke mindre ambisiøst og krevende enn Enhetlig og helhetlig utvikling av Nordmøre. I denne sammenheng vil jeg ikke komme inn på de utfordringer Nordmøre har som region, men nøye meg med å peke på at det er krevende å få til et enhetlig og helhetlig nordmørssamarbeid når kommuner på Nordmøre vurderer samarbeidsnytten like stor med trønder- og romsdalskommuner. Det er ikke unaturlig at kommuner i grenseområder mot henholdsvis Trøndelag og Romsdal har tett samarbeid over grensene, men desto viktigere er det at Orkide er bevisst dette når samarbeidsorganet setter seg mål om enhetlig og helhetlig utvikling av Nordmøre.

JEG VIL RETTE oppmerksomheten på de fire fokusområdene som presenteres i forslaget til handlingsprogram:
1.Samfunnsutvikling og omdømmebygging.
2.Tjenestesamarbeid og regional arbeidsdeling — forankring i Orkide.
3.Samferdsel.
4.Rekruttering, utdanning og kompetanse.

Det er mye bra som blir presentert under disse punktene, slik som felles planer, felles tiltak knyttet til samhandlingsreformen, sykehus, markedsføring av regionen, satsing på kultur og idrett, utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner, rekrutteringsprosjekt og forbedring av samferdselen på sjø og land.

LIKEVEL er det noen innfallsvinkler og arbeidsområder i handlingsprogrammet jeg savner. Flyplass og høyskole bør ha spesiell oppmerksomhet. Gjennom sine økonomiske bidrag til rullebaneutvidelsen på Kvernberget, gav de fleste nordmørskommuner en klar melding om at flyplassen i Kristiansund er viktig for Nordmøre. Spesielt sterkt kom dette fram fra Surnadal, der næringsliv og kommune til sammen bidro med 1 mill kroner. En satsing på Kvernberget som Nordmøres flyplass, i tillegg til å være flyplass for deler av Romsdal og ytre Sør-Trøndelag, bør tydeliggjøres i handlingsprogrammet. Ambisjoner og tiltak for en felles høyskole for hele Møre og Romsdal, med campus/avdeling i Kristiansund på lik linje med Molde, Volda og Ålesund bør også komme tydelig fram.

I TEKSTEN til handlingsprogrammet blir utvikling av en sterkere og mer profilert regional identitet — et tydelig regionsenter, pekt på som en viktig utfordring for Nordmøre. Flyplass og høyskole med attraktive tilbud er blant de viktigste bidrag i dette bildet.

I tillegg til det som er presentert i forslaget til handlingsprogram bør følgende ha oppmerksomhet:
Orkide må tydeliggjøre og konkretisere ambisjonen om et tettere samarbeid mellom kommuner og næringsliv for å nå Orkides mål.

-Hvordan kan de ulike deler av Nordmøre med sine ulike fortrinn trekke sterkere veksler på hverandre?
-Hvordan optimalisere samarbeidet med fylkeskommunen og områdene nord og sør for Nordmøre?
-Hvordan få til et tettere samarbeid med Romsdal er særlig viktig
-Hvordan kan Orkide nyttiggjøre seg fylkeskommunen og hva kan Orkide bidra med til fylkeskommunen?
-Felles høyskole i Møre og Romsdal med campus/avdeling i Kristiansund
-Tydeliggjøre Kvernberget som flyplassen for Nordmøre og omegn

Pål Farstad
Bystyrerepr. og leder næringsutvalget i Kristiansund kommune (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**