I flyplass-saken i Skien bystyre 041012 utgjorde Skien Venstre flertall sammen med H, KrF og Frp

I samarbeidserklæringen var fastslått og sikret at partiene kunne stemme ulikt i denne saken. Vi står i hovedsak bak begrunnelsene flertallspartiene redegjorde for. Vi presenterte Venstres syn slik:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er komplisert å styre en kommune. Vi forvalter innbyggernes ressurser, andre folks penger – og vi skal se ting i sammenheng. Vi skal ivareta mange sider ved et komplekst samfunn. Det offentlige har og tar hovedansvar for utdanning, helse, infrastruktur og sikkerhet. Men partiene vil likevel ha ulike holdninger til hvordan kommunen best kan trygge, utvikle og gjøre lokalsamfunnet robust, godt og attraktivt både for individ og næringsliv. Denne uenigheten kommer til uttrykk i bystyret i denne saken. Heldigvis har vi ikke glemt franskmannens ord: Jeg er uenig i hva du sier, men jeg forsvarer din rett til å si det!

Venstres syn er at det er et aktivum for en region å ha en flyplass ; dette bidrar til en mer komplett trafikal infrastruktur, binder sammen landsdeler og muliggjør , i alle fall gjør det enklere å bo i fylket og arbeide opp mot Vestlandsbasert næringsliv. Dette er et barn av arbeidsbussen til Hydro. Det er ikke lettvinte ferieturer – til gud vet hvor, det dreier seg om her. Det er tur- retur for å drifte virksomhet i landet vårt. På arbeidsplasser vi gjerne skulle hatt flere av lokalt. Vi er short på flere typer arbeidsplasser i Grenland. Vi trenger å beholde industriell og teknologisk kompetanse, utvikle kompetanse og samarbeide m vekstnæringer. Merk at NHO og visselig støttet av LO går sammen om å peke på uunyttede muligheter, vestpå oftest olje/ offshore- relatert. Jo, Torp er nær. Det er faktisk havna i Larvik også, men Grenlandskommunene via Grenland Havn spleiser på terminal i Langesund til 90 mill. Deretter kommer drift. Men den interkommunale spleiseviljen er ikke like stor hva gjelder flyplass. Det er grunn til å utfordre Fylkeskommune og nabokommuner og for så vidt alle Telemarkskommuner på dette, marginale bidrag ville hatt stor effekt. Om flere benyttet vår flyplass når det var realistisk og tok med i sitt eget regnskap drosjebruk, bilbruk, tidsbruk ville også vår flyplass hatt en annen situasjon. Men den type adferd kan ikke vedtas, den må man gjøre seg fortjent til , evt forhandle seg fram til

Er kommunale kroner til Skien Lufthavn bortkasta kroner og blir de til alt overmål tatt fra prioriterte oppgaver? Vi ser på støtte til lufthavn som støtte til infrastruktur, generell støtte til næringsutvikling og arbeidsplassutvikling og som bidrag til at vi er et reellt bostedsvalg for flere i vår kommune og i hele fylket. Derfor mener vi primært at det er annen næringsrettet støtte som vil måtte vike prioritet, evt tjenester i egenregi av noe forretningsmessig karakter- som ventelig kunne driftes minst like kostnadseffektivt og til like god kvalitet av ikke-kommunale tilbydere. Vi drifter mer i egen regi enn sammenlignbare kommuner. Agenda Kaupang påpeker det. Samtidig som vi hevder at flyplasskroner er utgift til innteksts ervervelse i et samfunnsregnskap

Hva bruker vi og hva får vi igjen? For summen av investeringer og tilskudd til drift opp gjennom år, har vi også fått varierte og interessante arbeidsplasser i et antall på 40 – 50 i direkte tilknytning til flyplassen. Altså en mellomstor bedrift i lokal sammenheng. Og med ringvirkninger i lokalsamfunnet alle forstår om man er villig til å se det ikke bare ifht Skien, Porsgrunn og Bamble som bosted og område for næringsetablering og utvikling. Det har dessuten vokst fram ulike aktiviteter, noen av forretningsmessig karakter, knyttet opp mot flyplassen

Det stemmer at dette ikke er lovpålagt. Vi driver med mye som ikke er lovpålagt, forståelig det. Vi må ikke overforenkle kommunal virksomhet. Av det som er lovpålagt, drifter vi også enkelte tjenester bedre — og dyrere, enn statlige normtall tilsier, andre motsatt. Vi gjør mye i egen regi. Tjener vi ell taper vi på det? Jeg nevner igjen at vi drifter kafeteria/ spiseri, eier og drifter hotell, drifter transport/ taxitjenester, catering, har et kommersielt eindomsselskap, har bygget fotballarena det er flere ex. Det ligger politiske valg bak dette i sin tid. Det er ikke gitt det bør fortsette slik. Uansett påhviler det styre og ledelse og adm for all kommunal drift, ethvert foretak, enhver driftsenhet og ethvert selskap stort ansvar for å sørge for lønnsom drift. Hele bystyret vet at vi bevilger årlig store beløp til kommunale foretak og selskap som etter mitt syn ikke nødvendigvis har det samme fokus på lønnsom drift som man forventer at lufthavna skal ha. Slik at når man sier folk skulle bare visst hva vi nå må si nei til som konsekvens av fortsatt flyplassdrift, kan det faktisk snus på hodet, folk skulle bare visst hva vi innimellom bruker og binder opp penger på; det vil si i og for seg gode formål men formidable summer

Vi vet f ex at 2 av våre selskap har tilnærma klippekort på årlig støtte i str orden hhv 6-16 mill årlig. Vi har vedtatt øk risikoprosjekt som Skagerak Arena med følgekostnader, la oss håpe ingen benytter seg av gjenkjøpsavtale på 170 mill, Forunderlig nok er dette sjelden tema i motsetning til flyplassen som fotfølges

Vi ønsker med det vedtak vi her fremmer sammen med Høyre, FrP og KrF å bidra til at styre og adm får et visst handlingsrom og også arbeidsro. Det er ikke det samme som klippekort på underskuddsdekning, som vi ser i andre selskap- ikke fordi flyplass ikke er viktig men fordi enhver bedrift, også offentlig eiet, har slakk, kan reforhandle avtaler, drive bedre kostnadskontroll, iverksette nye inntektssbringende tiltak. Drifte annerledes, bedre arbeidsmiljø, oppnå lavere fravær. Sånn er det garantert, ikke bare på lufthavna.

Vi har altså et annet syn enn hva de partier har som vi i det daglige samarbeider med. Men det er også ulike syn i vårt parti slik som i AP fex; dette er ikke en svart – hvitt sak. Men vi er enige om å være uenige. Det er å respektere hverandre. Vi står således bak fellesforslaget som er lagt fram av Jan Terje Olsen på vegne av de 4 nevnte partier

Signy Gjærum (V)

Signy Gjærum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**