– Senk terskelen til valglokalet!

Venstre er bekymret for valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne. Den ligger ca 20% under valgdeltagelsen for alle velgere. Knut Bakkehaug tar temaet opp i en interpellasjon i kommunestyret tirsdag 16.oktober. Og han har løsningen klar: – Vi vil ha valglokaler på videregående skoler, for førstegangsvelgerne blant elevene, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det foregår for tiden en debatt blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene, om ordningen med skoledebatter skal gjeninnføres, eller om man skal fortsette med valgtorg. Det siste ble innført i 2011, etter massakren av AUF-ungdom på Utøya. Alle ungdomsorganisasjonene var da enige om å avlyse skoledebattene.

Knut Bakkehaug poengterer at opplegget for skoledebatter gjennom mange år har blitt møtt med kritikk, selv om selve valgavviklingen av prøvevalget ved de videregående skolene er blitt mer profesjonalisert; felles valgdager, opptelling lokalt, innsending av stemmer til ett nasjonalt register, som registrerer og publiserer landsoversikt og fylkesoversikt — som om dette var det egentlige valget. Både partier, valgkommentatorer og media tar skolevalgene veldig seriøst, og mener de gir viktige signaler om hvordan det vil gå i det ekte valget.

I 2013 er vi i en unik situasjon, sier Bakkehaug, og fortsetter: – Få om noen elever på videregående skoler har opplevet en skoledebatt eller skolevalg. Da kan det være på tide å prøve noe nytt. Venstres løsning er å ha valglokaler på videregående skoler, for førstegangsvelgerne. De av elevene som har stemmerett ved selve stortingsvalget kan avlegge forhåndsstemme i valglokalet på skolen de går. Dette kan de gjøre når som helst fra skolen starter, og frem til fredagen før valget.

Uavhengig av om det blir skoledebatt, valgtorg, eller elevene på annen måte innhenter informasjon om de ulike partiene, kan eleven som er velger avgi sin stemme. Dermed vil kritikken mot selve skoledebattene bli lite relevant, sier Bakkehaug.

Venstre har sendt inn en interpellasjon som skal behandles i kommunestyrets møte tirsdag 16.oktober, og spør om ordføreren vil ta initiativ til at valgstyret i Eidsvoll oppretter valglokale på Eidsvoll Videregående Skole (EVS), for forhåndsstemming. Bakkehaug har også et eget forslag klart, om kommunestyret er beredt til å stemme over Venstres iniativ. – Er kommunestyret ikke klare for å gjøre et forpliktende vedtak kan forslaget oversendes valgstyret, avslutter Venstres kommunestyrerepresentant i Eidsvoll, Knut Bakkehaug.


Interpellasjonen som skal behandles i Eidsvoll kommunestyre 16.oktober:

INTERPELLASJON OM Å SENKE TERSKELEN TIL VALGLOKALET FOR FØRSTEGANGSVELGERNE

Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet. I 2009 var valgdeltagelsen på 57% i2 009 i 2005 på 55,3 og i 2001 på 54,5%. Til sammenligningen var valgdeltagelsen blant alle velgerne på 76,4% (209, 77,4% (2005) og 75,5% (2001).

I mange år har skoledebatter og skolevalg vært brukt for å øke interessen blant førstegangsvelgere som også er elever på videregående skoler. De siste årene har opplegget rundt skolevalg blitt «profesjonalisert», med felles valgdager, opptelling lokalt, innsending av stemmer til ett nasjonalt register, som registrerer og publiserer landsoversikt og fylkesoversikt — som om dette var det egentlige valget. Både partier, valgkommentatorer og media tar skolevalgene veldig seriøst, og mener de gir viktige signaler om hvordan det vil gå i det ekte valget.

Skoledebattene forut for skolevalgene har derimot høstet mye kritikk. Opplegget har blitt oppfattet som for showpreget, med urutinerte mot rutinerte debattanter, og lite fokus på hva partiene har gjort og vil gjøre, men desto mer på å komme med den kvikke replikken som gjør at man vinner debatten. Forberedelsen til skoledebattene varierer svært fra skole til skole.

I 2011 ble alle de partipolitiske ungdomsorganisasjonene enige om å avlyse skoledebattene, på grunn av massakren av ungdommer som deltok på AUFs sommerleir på Utøya. I stedet ble det avholdt såkalte valgtorg. Foran neste års valg er det uenighet blant organisasjonene om hvorvidt det bør avholdes skoledebatter i samme form som tidligere, eller om man bør fortsette ordningen med valgtorg. Debatten om dette har hatt høy temperatur, og avfødt en mengde leder- og kommentar-artikler i media. Også i EUB.

Eidsvoll Venstre mener at terskelen til valglokalet bør senkes for førstegangsvelgerne. Dette kan gjøres ved at valgstyret vedtar å opprette lokale for forhåndsstemming på Eidsvoll videregående skole. Dette må naturligvis skje i samarbeid med EVS, og med Akershus fylkeskommune som skoleeier. Ved å ta dette opp nå, i underkant av et år før valget, bør dette gi valgstyret god nok tid til å ta forslaget med i sine planer for valgavvikling.
Ved å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på vil man nå ut til en svært stor andel av førstegangsvelgerne. Samtidig vil det ikke bety så mye om det er skoledebatt eller valgtorg som arrangeres. Elevene, velgerne, får mulighet til å innhente informasjon om partiene gjennom den ordinære valgkampen; fra partiene selv, fra meda, og fra nettsider — og selv avgi stemme når man måtte ønske det i den perioden valglokalet er åpent.

I 2013 er man i den unike situasjon at svært få om noen elever i videregående skole har vært med på skoledebatt og skolevalg tidligere. Dette er en god anledning til å prøve noe nytt; å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på. Jeg vil derfor, på vegne av Venstres gruppe i Eisvoll kommunestyre stille følgende spørsmål:

– Vil ordføreren som leder for valgstyret i Eidsvoll ta initiativ til at det blir opprettet valglokale for forhåndsstemming på Eidsvoll videregående skole, for elever som har stemmerett ved stortingsvalget 2013?

Forslag til vedtak:

1. Valglokale for forhåndsstemming for førstegangsvelgere ved stortingsvalget 2013 skal opprettes ved Eidsvoll Videregående skole, forutsatt at Akershus fylkeskommune som skoleeier gir sin tilladelse.

2. Kommunestyret ber ordføreren som leder av valgstyret i Eidsvoll ta kontakt med Eidsvoll videregående skole, for et samarbeid om valglokale for forhåndsstemming for førstegangsvelgere, ved stortingsvalget 2013.

3. Kommunestyret ber ordføreren som leder av valgstyret i Eidsvoll ta initiativ til at valgstyret søker Akershus fylkeskommune som skoleeier om tilladelse til å opprette et valglokale for forhåndsstemming for førstegangsvelgere ved stortingsvalget 2013, ved Eidsvoll videregående skole.

4. Kommunestyret ber ordføreren som leder av valgstyret i Eidsvoll ta kontakt med EVS for å få vite hvilke kommuner som har elever på EVS, slik at valgstyrene i disse kommunene kan kontaktes for å få utlevert manntall til bruk ved forhåndsstemming for førstegangsvelgere, ved stortingsvalget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**