Kampen for en bedre vei mellom Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen – del III

I sitt svar på interpellasjonen fra Venstres Knut Bakkehaug 08.november 2011 svarte ordfører Einar Madsen (Ap) bl.a: “Staten Vegvesen opplyser at innen utgangen av 2011 skal det være avklart hvilke tekniske løsninger som kan benyttes og til hvilken kostnad.” Men så fort gikk det ikke. 04.juni iår tok Venstre igjen opp saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


«Til kommunestyremøtet 08.11 2011 fremmet Knut Bakkehaug på vegne av Eidsvoll Venstre en interpellasjon vedrørende vegen fra Bårli bru — Eidsvollvegen.

I interpellasjonen ble det spurt om forskuttering av prosjektering, regulering av vegstrekningen og en kostnadsvurdering av arbeidet inkludert alternative løsninger. Det ble videre bedt om at det ble tatt kontakt med Akershus fylkeskommune for å få oversendt framdriftsplan for utbedring av den aktuelle vegstrekningen. Det ble til slutt bedt om at rådmannen la fram en kostnadsvurdering av oppsett av veg-speil i de mest uoversiktlige svingene.

Det framkommer av ordførerens svar at Akershus fylkeskommunen innen utgangen av 2011 ville ha avklart hvilke tekniske løsninger som kunne benyttes til hvilken kostnad. Videre at kommunen ville avvente denne før kommunestyre kunne ta stilling til en eventuell forskuttering av prosjektet.

Videre framkommer det av ordførerens svar at han vil kontakte fylkeskommunen og Statens vegvesen når resultatet foreligger i forhold til muligheter for finansiering.

Eidsvoll Venstre ønsker på denne bakgrunn en redegjørelse fra ordfører på hvor langt fylkeskommunen har kommet i sin avklaring av alternative tekniske løsninger og kostnader. Videre om en vil fremme forslag til kommunestyre i forhold til forskuttering av prosjektet.»

Les den opprinnelige interpellasjonen her – og ordførerens svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**