Kampen for en bedre vei mellom Bårlidalsbroen og over Tunneltoppen – del IV

04.juni etterlyste Venstres Knut Bakkehaug fortgang i utbedringen av veien fra Bårlidalsbroen og over Sundtoppen, i et spørsmål til ordføreren. Einar Madsen (Ap) svarte 19.juni. Statens veivesen hadde vært på befaring 26.mars, og lovet en rapport i uke 24. Til kommunestyrets møte 19.juni forelå likevel ingen rapport..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


«På grunnlag av de to grunnundersøkelsene som Statens vegvesen utførte i 2010 og 2011 er vegvesenets konklusjon at det er teknisk mulig å anlegge fortau på innsiden av fylkesvegen mellom Eidsvollbrua og Bårlidalsbrua. Vegvesenet sier at dette vil kreve omfattende og kostbare tiltak som terrengendring, masseuttak, forankring og sikring av støttemur, eventuell fjerning av hus, og risikoutsatt anleggsarbeid. Vegvesenet har så langt ikke kommet fram til hva et slikt anlegg vil kunne koste.

Den 26.03.2012 avholdt Statens Vegvesen en befaring på den aktuelle strekningen hvor også Eidsvoll kommune var representert. Hensikten med befaringen var å se på mulig avbøtende tiltak for å sikre de myke trafikantene slik vegen ligger i dag. Rapporten ble lovet ferdig og oversendt kommunen i uke 24 men er pr. 18.06. ikke mottatt.

Jeg vil nå ta kontakt med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen for avklaring av hvilke muligheter som foreligger for finansiering og gjennomføring av prosjektet (forsøkt purret på i dag på telefon men ikke noe svar).

Jeg vil samtidig be om at Statens vegvesen snarest gjennomfører avbøtende trafikksikkerhetstiltak på strekningen i påvente av en endelig fortausløsning på denne strekningen.»

Les Bakkehaugs spørsmål 04.juni iår her.

Les den opprinnelige interpellasjonen her – og ordførerens svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**