Mennesker er viktigere enn systemet, derfor setter Venstre folk først!

Det kan noen ganger virke som ideologiene er døde , men så skjer det handlinger som vekker dem til livet. Med jevne mellomrom bør politiske engasjerte mennesker stille mer grunnleggende spørsmål om politikkens mål og mening. Standpunkter må tas med forankring på en grunnmur av verdier og en felles oppfatning av hva vi — som parti og partimedlemmer — står for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre tilhører den liberale ideretningen I europeisk politikk og I Norge star vi for den sosiale liberalistiske tankegangen. Sosialliberal ideologien ligger i midten av de politiske polene høyre/arbeiderpartiet og ser staten som et verktøy for å skape frihet , muligheter for enkeltindividet og samtidig et sterkt sosialt ansvar. Venstres politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Demokrati og frihet kan aldri tas som en selvfølge, men må kjempes for på nytt og på nytt med rettferdige spilleregler for deltagelse, styring og mangfold. Det er folkets og politikernes ansvar. Samfunnets institusjoner må garantere for rettferdighet og rettssikkerhet.

Det liberale samfunnssystem er det beste grunnlaget for denne kampen, fordi det bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper. En konsekvens av dette er at du i Horten Venstre kan mene, hevde, argumentere og stemme for din egen overbevisning.

Vi ønsker alle som tror på individet , friheten og samarbeidets kraft velkommen til politisk påvirkning av Horten kommune og gjengir kort hvilken grunnmur av prinsipper som ligger til grunne for vår politikk.

Kandidater til valg 2011, Venstre logo

Foto: Venstre

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
For Venstre er det grunnleggende at alle har ansvar for egne valg. Den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — vinner økt verdighet og frihet.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturens verdi.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av åpenhet, rettferdighet, verdighet og muligheter for alle.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det gode liv er mer enn det materielle — det består også av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle.

8. Makt skal spres og balanseres
En spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Venstre vil bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Venstre vil åpne for bedre løsninger, skapt gjennom argumentasjon og mennesker som får brukt evnene sine.

Carl-Otto Kielland Horten

Foto: ukjent

Carl Otto Kielland
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**