Vindmøllene i Nord-Odal: Eidsvoll når høringsfristen – med et nødskrik

Da kommunestyret i går 19.mars behandlet Venstres interpellasjon om vindmølleparken i Nord-Odal, gav ordfører Einar Madsen uttrykk for at Eidsvoll skal få sagt sitt innenfor høringsfristen. Les ordførerens svar og Venstres interpellasjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Du kan lese Venstres interpellasjon om vindmøllene her. Du kan lese Knut Bakkehaugs innlegg om hvorfor Venstre tok opp denne saken, her.

Ordfører Einar Madsen (Ap) gav i sitt svar uttrykk for støtte til Venstres synspunkt om at det bør vedtas en fylkesplan for utbygging av vindmøller. Ordføreren trodde ikke det ville være mulig å få etablert et samarbeid mellom Eidsvoll og fylkeskommunene Akershus, Hedmark og Nord-Odal kommune innen fristen. Høringsfristen for planene i Nord-Odal er 01.mai. Kommunestyret i Eidsvoll skal behandle saken på kommunestyrets møte, som er 30.april. Eidsvoll skal dermed få sagt sitt om planene innenfor høringsfristen – med et nødskrik.

Her er ordførerens svar:

“Det er gode grunner for at prosjekter som det her er snakk om burde vært forankret i en
regional plan. Dette er noe kommunen også tidligere har gitt uttrykk for. I forbindelse med
høringen av meldingen om vindkraftprosjektet i Nord-Odal uttrykte utvalg for næring, plan
og miljø bl.a. følgende:

«Eidsvoll ligger i en region med stort utbyggingspress og mange store tiltak/naturinngrep
som for eksempel hovedflyplassen og utbyggingen av E6/Dovrebanen. Det har tidligere
vært behandlet planer om et vindkraftanlegg i Skreifjella, og det er ikke utenkelig at det vil
komme flere slike planer i regionen. Kommunen mener det bør utarbeides en regional plan
for vindkraft, gjerne som et samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Dette vil styrke
grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for vindkraftanlegg, og gi
økt forutsigbarhet både for utbyggere og samfunnet forøvrig. Kommunen ber NVE ta
initiativ til at det utarbeides en slik plan.»

NVE gir imidlertid uttrykk for at dette er ansvar for regionale planmyndigheter.
Akershus fylkeskommune ved fylkesutvalget vedtok i forbindelse med den samme høringen
at «Behovet for regionale føringer for vindkraft i Akershus vurderes i forbindelse med
rulleringen av Klima- og energiplan Akershus». Administrasjonen i fylkeskommunen
opplyste at dette også er tatt inn i den nylige vedtatte planstrategien til fylkeskommunen.
De ga derfor uttrykk for at det ikke er aktuelt å endre på dette nå. Arbeidet med rullering
av klima- og energiplanen skal etter planen starte opp mot slutten av året.

På grunn av høringsfristen 1. mai og våre interne rutiner for saksbehandling og utsending
av saker, vil det være svært vanskelig å få etablert noe samarbeid om et så vidt
omfattende tema innen fristen. Det vil etter mitt syn uansett være meget aktuelt å be om
at fylkeskommunen utarbeider en regional plan, og det må også vurderes om kommunen
skal fremme innsigelse til prosjektet begrunnet med mangelen på en slik plan.

Rådmannen vil utarbeide forslag til høringsuttalelse til møte i utvalg for næring, plan og
miljø 9. april og i kommunestyret 30. april.”

Venstres forslag fremmes i kommunestyret 30.april
Kommunestyret stemte ikke over Ventres forslag til vedtak, som så slik ut:

“1. Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å etablere et samarbeid med Akershus fylkeskommune om en henvendelse til Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune, for å innlede en dialog om planene – og se om det er mulig å flytte den planlagte vindmølleparken.

2. Kommunestyret understreker behovet for en interkommunal /regional helhetlig plan i Akershus om vindkraftanlegg som grunnlag for vurdering av enkeltsøknader. Fylkeskommunen bør invitere kommunene til å delta i utviklingen av en slik plan.

3. Kommunestyret understreker viktigheten av å ha en god planleggingsprosess med nøye overveide løsninger, for å sikre at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter – ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge.”

Venstre vil ta opp igjen forslagets pkt. 2 og 3 når kommunestyret behandler saken 30.april.

Du kan også lese ordførerens svar her. NB! Åpne dokumentet “protokoll”, svaret står nesten tilslutt i dokumentet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**