Vindmøllene: Gjennomslag for Venstre

Eidsvoll Venstre tok 19.mars initiativ til at Eidsvoll kommune skulle uttale seg om planene for en vindmøllepark i Nord-Odal, på grensen til Eidsvoll. Forslaget til høringsuttalelse skal vedtas i kommunestyret 30.april, og gir Venstre fullt gjennomslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til møtet i Utvalget for næring, plan og miljø 09.april hadde rådmannen fremmet følgende forslag til uttalelse:

Rådmannens innstilling
1. Eidsvoll kommune anbefaler at det ikke gis konsesjon til å bygge og drive vindkraftverk
på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune. Dette begrunnes i hovedsak med
de store negative konsekvensene for friluftsliv og folkehelse i kommunen, samt i store
negative påvirkninger/belastninger i noen av de siste relativt urørte områdene i
kommunen. Fullstendig begrunnelse framgår av vedlagte saksframlegg.

2. Eidsvoll kommune mener at eventuelle vindkraftverk i regionen må være forankret i en
regional plan. Det vises i den forbindelse til anbefalingene i «Retningslinjer for
planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» og til signaler fra Akershus
fylkeskommune om at behovet for regionale føringer skal avklares i forbindelse med
rulleringen av Klima- og energiplan Akershus. Inntil en slik avklaring foreligger fremmer
Eidsvoll kommune innsigelse til de foreliggende planene.”

Dialog – og reservestrategi
Da Venstre fremmet interpellasjon om saken i kommunestyret foreslo Venstre at kommunestyret skulle be ordfører Einar Madsen (Ap) om å ta initiativ til en dialog med Nord-Odal, og fylkeskommunene Akershus og Oppland. Men Venstre foreslo også en reservestrategi:

Hvis en slik dialog ikke kan etableres, eller ikke fører frem, bør kommunestyret i Eidsvoll – enten alene eller sammen med Akershus fylkeskommune – signalisere vilje til å bruke den innsigelsesmyndighet lovverket gir til å sørge for at negative konsekvenser for Eidsvoll kommune av planene om å etablere en vindmøllepark i i Nord-Odal kommune tett opp til kommunegrensen til Eidsvoll blir minst minst mulig.

For Venstre er det viktig å ha en god planleggingsprosess med nøye overveide løsninger, for å sikre at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter, ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge.”

Rådmannen støtter reservestrategien
I innlegget han holdt i kommunestyret i forbindelse med interpellasjonen sa Venstres Knut Bakkehaug følgende om reservestrategien:

Men vil ikke Nord-Odal, Hedmark og NVE bidra til en dialog, så får Eidsvoll sette juristene på saken, se hvordan vi kan bruke innsigelsesinstituttet som virkemiddel. Slik at de må høre på oss, enten de vil eller ikke.

Det er denne reservestrategien som nå får full tilslutning fra rådmannen, jfr. den ovenfor refererte innstilling fra rådmannen til utvalgsmøtet.

30.april får vi svar på om kommunestyret stiller seg bak den strategien Venstre og Knut Bakkehaug skisserte i interpellasjonen kommunestyret behandlet 19.mars i år. Da skal Eidsvoll gi sin høringsuttalelse. Ordføreren sa i sitt svar 19.mars at han er positiv til Venstres tanker rundt vindmøllene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**