Venstres landsmøte 2013 vel i havn

Venstres landsmøte 2013 som ble avholdt 12.-14.april er vel i havn. Møre og Romsdal Venstre markerte seg i mange saker på talerstolen og gjennom endringsforslag som er fremmet gjennom programprosessen.
Stortingsprogrammet som ble vedtatt er blitt et godt politisk dokument.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her følger en oppsummering fra landsmøtet. Les nedenfor bildet.

Delegater MRV Landsmøte 2013

Foto: Jo Straube

Foran fra venstre: Kirsti Dale, Frøydis Austigard, Gunn Berit Gjerde, Kari Grindvik, Ragnhild Helseth (delegasjonsleder), Tove Nørum Rokstad, Britt Giske Andersen.
Bak fra venstre: Olbjørn Kvernberg, Iver Nordseth, Steffen Falkevik, Pål Farstad, Arne Thunheim, Martin Kjøpstad, Sarah Giskegjerde, Pål Midtsæther Grødahl

PRESSEMELDING 14.04.13:

Venstre avholdt sitt landsmøte 12.-14.april 2013 Quality Hotel Expo på Fornebu i Akershus.
Møre og Romsdal Venstre deltok med i alt 15 delegater, hvorav 14 delegater fra fylkeslaget og en direktevalgt Landsstyre-representant.

Hovedsak på landsmøtet var behandling av Stortingsprogram 2013-2017.

Det ble vedtatt en generell politisk uttalelse på landsmøtet der Venstre ønsker velgernes tillit til å føre en grønn, varm og liberal politikk. Venstre vil ha et kraftig løft for utdanning, miljø og nyskaping. Videre vil partiet ha et velferdssamfunn med rom for alle, som prioriterer dem som har mest bruk for fellesskapets hjelp og støtte.

Det ble vedtatt en generell politisk uttalelse fra landsmøtet. Her fikk Møre og Romsdal Venstre tilslutning til at det etableres et omfattende statlig rehabiliteringsprogram for fylkesvegnettet.

Møre og Romsdal Venstre fikk gjennom sitt forslag som åpner for å avvikle de regionale helseforetakene. Programkomiteens forslag om at Venstre vil opprettholde de regionale helseforetakene ble strøket, etter forslag fra fylkeslagene i Møre og Romsdal og Oslo. Olbjørn Kvernberg, tredjekandidat på stortingslista for Møre og Romsdal, tok ordet i den saken til fordel for strykningsforslaget

Landsmøtet vedtok flere av endringsforslag som Møre og Romsdal Venstre hadde fremmet i løpet av programprosessen. Her nevnes:

Transport:
Fellesforslag mellom berørte fylker for en ferjefri E39

Helse:
Hverdagsrehabilitering og hjemmebasert rehabilitering der brukeren bor hjemme og får behandling i kjente omgivelser, må bygges ut i kommunene.
Spesialrehabilitering som krever erfaring om kompetanse innen spesielle skade- og diagnoseområder må fortsatt finnes i rehabiliteringsavdelinger på sykehusene. i rehabiliteringsavdelinger på sykehusene .
Særlig sikre behandling og habilitering av barn med medfødte lidelser.

Kultur:
Styrke forholdene for drift av symfoniorkestre som er basert på frivillig arbeid kommet med.

På landsmøtet hadde Møre og Romsdal sine delegater flere innlegg i den generelle politiske debatten og i programdebatten.

Førstekandidat Pål Farstad holdt innlegg i generell politisk debatt der han tok opp følgende tema:
– ta grundere på alvor
– krafttak på forskning og utdanning
– femårig lærerutdanning
– entreprenørskap i skolen
– miljøvennlige miljøeffektive fartøy
– reint hav, reine fjorder er selve grunnlaget for å utvikle marin sektor
– beskytte sårbare sjøområder som Mørefelta, Vesterålen, Lofoten og Senja
– fiskerinæringa bør ikke kjenne fylkesgrenser – vi avviser regionalisering
– fastlandsforbindelser og ferjefri E39 for å skape mer robuste bo-, arbeids- og serviceregioner

Iver Nordseth holdt et innlegg om fylkeskommunens store problemer med etterslep på vedlikehold av fylkesveinettet. Særlig er dette problemet stort på Vestlandet som har mange brorer, tunneler og ferjekaier. Det må en statlig rehabiliteringspakke til for å dekke det store vedlikeholdsgapet. Det handler om trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø, sa Nordseth.

Fylkesleder Ragnhild Helseth holdt et innlegg der hun tok utgangspunkt i Kulturutredningen 2014 og diskusjonen som der reises om kulturbegrepet. Her fremmes ytringskultur som begrep, en viktig endring som vil ha betydning for politiske prioriteringer fremover, sa Helseth.

Britt Giske Andersen, andrekandidat til stortingslista, tok ordet i programdebatten til fordel for Møre og Romsdal sitt forslag om at Venstre vil vurdere å opprette et eget Reiselivsdepartementet. Forslaget har vekket interesse, men ikke nok til at det ble vedtatt.

I sitt innlegg argumenterte Gunn Berit Gjerde for at det ved planlegging av høyhastighetstoglinje mellom Oslo og Trondheim, så må linja legges gjennom Gudbrandsdalen, og at Møre må være med i planene. Dette ble ikke tatt inn i stortingsprogrammet nå, men her ble det gitt et viktig signal fra Møre og Romsdal at vår region må tilknyttes fremtidens togsatsing.

Møre og Romsdal Venstre markerte seg med endringsforslag som gjaldt verdispørsmål.

Pål Grødahl argumenterte for å beholde statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider ut ifra en helsepolitisk begrunnelse.

Arne Thunheim tok til ordet for å beholde den kristne tilknyttingen til den kristenhumanistiske tradisjonen i Grunnloven og i skolen sin formålsparagraf.

Det er også delt oppfatning om disse spørsmålene i Møre og Romsdal sin delegasjon, men enighet om hvor viktig en verdidebatt er for å holde oppmerksomheten varm om grunnleggende etiske spørsmål.

Kari Grindvik argumenterte i sitt innlegg om at Venstre må være en pådriver for at Norge skal stille opp enda mer enn vi gjør i dag for mennesker som er på flukt i eget hjemland.

Landsmøtet sa nei til altruistisk surrogati, men åpner for å likestille eggdonasjon og sæddonasjon.

Med hilsen
Ragnhild Helseth
Fylkesleder
Møre og Romsdal Venstre

Kontaktpersoner Møre og Romsdal:

Ragnhild Helseth, 95804889, [email protected]
Pål Farstad, 95792546, [email protected]
Britt Giske Andersen, 97036026, [email protected]
Olbjørn Kvernberg, 91370889, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**