Kollektivtilbudet må styrkes

Venstres Svein Abrahamsen utfordret fylkesordføreren på hva hun vil gjøre for å øke kollektivandelen i fylket gjennom en interpellasjon på fylkestingsmøtet den 23. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bakgrunnen for interpellasjonen var at Rogaland fylkeskommune i sin klimaplan har en ambisjon om at kollektivandelen i fylket skal øke fra 7% til 15% innen 2015. Mye tyder på at vi ligger dårlig ann og Venstre etterlyste derfor handling fra fylkesordføreren.

Fylkesordføreren opplyste i sitt svar at kollektivandelen i fylket faktisk har gått ned fra 8 prosent fra 6 prosent de senere årene. Abrahamsen viste til at en slik negativ utvikling viser at vi har gjort for lite for å gi et godt kollektivtilbud til innbyggerne. Vi må satse på kollektiv gjennom nødvendige bevilgninger i de årlige budsjettene. Samtidig er det avgjørende at vi igjen får belønningsmidler fra staten. Det forutsetter at vi styrker kollektivtilbudet samtidig som vi gjennomfører restriktive tiltak for å begrense biltrafikken.

I interpellasjonen spurte Abrahamsen spesielt om hva fylkesordøreren vil gjøre for å øke kollektivandelen på Haugalandet. I klimaplanen vises det til at økt kollektivandel krever en stor satsing og en rekke tiltak både på Nord-Jæren og i Haugesundsområdet. Sist reisevaneundersøkelse viste at kollektivandelen på Haugalandet er svært lav. Samtidig viser årsrapporten til Kolumbus at antallet busspassasjerer på Haugalandet gikk ned med 0,4 prosent i 2012. Utviklingen går altså i feil retning.

I debatten understreket Abrahamsen at Haugalandet skal ha et høykvalitets kollektivtilbud. Det innebærer hyppigere avganger, kortere reisetid og bedre overgangsmuligheter. Han viste til at kommunene på Haugalandet også bør kunne få statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet, og her er det allerede tatt lokale initiativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**